Enquiry creation date: 2021-03-01

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z181/194982/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zmiana zapisów SIWZ:

-zapis z SIWZ: 2.13 Zakup, montaż, wykonanie konstrukcji, podłączenie separatorów Exowych dla 85 sygnałów z obiektu ZMIANA NA => 2.13 Zakup, montaż, wykonanie konstrukcji, podłączenie separatorów Exowych dla 85 sygnałów z obiektu, wraz z 2 redundantnymi zasilaczami oraz zabezpieczeniem nadprądowym. Sygnały po separatorach powinny być podpięte i uruchomione w istniejącym systemie sterowania Honeywell Experion. Wszelkie niezbędne prace w systemie sterowania, jak również zakup brakującej karty AI powinny być ujęte w ofercie Wykonawcy.
-zapis z SIWZ: 2.14 Zakup, montaż oraz okablowanie 2 skrzynek łączeniowych EX ZMIANA NA => 2.14 Zakup, montaż oraz okablowanie 5 skrzynek łączeniowych EX
-zapis z SIWZ: 2.15 Wymiana dławików i zaślepek na Exowe dla 3 skrzynek krosowych ZMIANA NA => 2.15 Usunięto

Enquiry contents:

Zgodnie z SIWZ 23/P/2021

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Remont AKP instalacji Absorpcji Wody Amoniakalnej
w systemie „pod klucz” na terenie Wydziału Amoniaku”

2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu zamówienia. Poszczególne oferowane ceny składowe  za zakres prac wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ pozostaną w takim przypadku bez zmian, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.


UWAGI ORGANIZACYJNE:
- Zadanie ma na celu dostosowanie urządzeń branży AKP do obowiązujących przepisów ATEX (strefa IIC, T1) oraz remont instalacji towarzyszących (kolektory powietrza, trasy kablowe);
- Większość wymienionych poniżej prac będzie musiała być wykonywana podczas pracującej instalacji Absorpcji Wody Amoniakalnej oraz Instalacji V Rozkładni Metanu. Warunkiem rozpoczęcia jakichkolwiek działań jest zezwolenie na prace wystawiane przez Kierownictwo obiektów;
- Prace których nie da się wykonać podczas ruchu, będą musiały być zrealizowane w całości podczas postoju technologiczno remontowego tj. w dniach 07.06.2021 do 11.06.2021;
- W związku z licznymi powiązaniami technologicznymi instalacji z innymi obiektami GA informacja
o możliwości przeprowadzenia prac może być udzielana kilka godzin przed ich faktycznym rozpoczęciem,
a o odwołaniu zaplanowanych działań może następować w trybie natychmiastowym;
- Podczas realizacji prac remontowych aż do czasu ich zakończenia Wykonawca powinien zapewnić czas przyjazdu pracownika w celu rozpoczęcia usuwania ewentualnych usterek poniżej 2h od momentu wezwania;
- Prace w systemie sterowania mogą być wykonywane tylko przez uprawnionego Administratora systemu sterowania, tj. pracownika firmy GA Automatyka sp. z o.o.;
- Prace będą przeprowadzane podczas pracy instalacji dlatego w celu minimalizacji ewentualnych problemów lub prawdopodobieństwa wypadków, każdy pracownik Wykonawcy powinien znać instrukcję technologiczną obiektu. Wiedza ta zostanie zweryfikowana przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji zadania. Instrukcja technologiczna obiektu zostanie udostępniona po podpisaniu umowy przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i przedłożeniu Jednostce Dokonującej Zakupu Oświadczenia o zachowaniu poufności- według wzoru stanowiącego Załącznik 12 do SIWZ podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.(Oświadczenie o zachowaniu poufności nie jest wymagane na etapie SIWZ)

ZAKRES PRAC:
Całościowy i szczegółowy zakres prac zostanie przedstawiony podczas obowiązkowej wizji lokalnej na obiekcie.

2.1 Wykonanie inwentaryzacji z obiektu oraz dokumentacji technicznej instalacji Absorpcji Wody Amoniakalnej branży AKPiA wraz z danymi.
2.2 Zakup i wymiana 6 szt. przetworników ciśnienia wraz ze zbloczem, okablowaniem, doróbka trasy kablowej dla 4 szt., oraz wymianą rurek impulsowych dla 11szt. 
2.3 Zakup i wymiana 2 szt. przetworników ciśnienia hydrostatycznych wraz nowym okablowaniem sygnałowym oraz trasą kablową
2.4 Wymiana trasy kablowej dla 4 pomiarów radarowych
2.5 Wymiana przetwornika przepływu typu Annubar wraz z okablowaniem, oraz dorobieniem trasy kablowej
2.6 Zakup i montaż 4 przepływomierzy elektromagnetycznych wraz z wymianą kabli sygnałowych
2.7 Wymiana konduktometru wraz z wymianą kabli sygnałowych
2.8 Wymiana 2 przepływomierzy typu Vortex wraz z kablami sygnałowymi
2.9 Wymiana 17 czujników oraz przetworników temperatur wraz z okablowaniem oraz dorobieniem trasy kablowej dla 5 z nich
2.10 Wymiana kabla sygnałowego i zasilającego dla gęstościomierza
2.11 Wymiana 12 przetworników różnicy ciśnień (przepływomierze zwężkowe), wraz z wymianą kabli sygnałowych dla 3 z nich, oraz rurek impulsowych dla 13,
2.12 Wymiana osprzętu na zaworach automatycznych:
2.12.1 Zakup ustawników pozycyjnych dla 22 zaworów automatycznych
2.12.2 Zakup reduktorów dla 21 zaworów automatycznych
2.12.3 Zakup 8 elektrozaworów
2.12.4 Montaż ustawników, reduktorów, elektrozaworów na zaworach, wymiana rurek impulsowych do siłownika, wymiana zasilania powietrzem na KO (dla 8 szt.), ułożenie kabli sygnałowych (dla 20 szt.), podpięcie oraz próby funkcjonalne
2.12.5 Po uruchomieniu demontaż istniejącej pneumatyki
2.12.6 Wymiana 21 reduktorów ciśnienia na zaworach
2.13 Zakup, montaż, wykonanie konstrukcji, podłączenie separatorów Exowych dla 85 sygnałów z obiektu
2.14 Zakup, montaż oraz okablowanie 2 skrzynek łączeniowych EX
2.15 Wymiana dławików i zaślepek na Exowe dla 3 skrzynek krosowych
2.16 Demontaż 5 skrzynek z układami pneumatyki po zakończeniu wszystkich prac związanych z aparaturą AKPiA. Uzupełnienia ewentualnych braków np. w barierkach po demontażu
2.17 Dostawa, montaż oraz uruchomienie układu analizy składu gazu w gazie procesowym po Instalacji Absorpcji Amoniaku:
2.17.1 Dostawa:
2.17.1.1 Kompletny układ analizy
2.17.1.2 Zestaw części zamiennych na okres gwarancji
2.17.1.3 Materiały eksploatacyjne na okres gwarancji (w tym gazy kalibracyjne)
2.17.1.4 Dokumentacja systemu w tym projekt powykonawczy, DTR, dokumenty jakościowe oraz wymagane atesty ATEX
2.17.1.5 Narzędzia specjalne jeśli wymagane
2.17.1.6 Oprogramowanie analizatora jeśli wymagane
2.17.2 Wymagania szczegółowe:
2.17.2.1 Układ zabudowany w szafie stojącej lub wiszącej o klasie korozyjności C4 lub lepszej
2.17.2.2 Wyposażenie szafy ma zapewnić właściwe warunki do pracy zabudowanych w niej urządzeń
2.17.2.3 Układ ma umożliwiać pobór próbki do analizy laboratoryjnej bez wpływu na pracę analizatora
2.17.2.4 Preferowany pomiar w zakres UV
2.17.2.5 Układ analizy ma minimalizować czas T90 oraz opóźnienie transportowe próbki
2.17.3 Zakres prac:
2.17.3.1 Demontaż starego układu analizy
2.17.3.2 Wykonanie projektu wykonawczego (konieczność uzgodnienia u zamawiającego), powykonawczego, dokumentacja DTR i jakościowej w tym ATEX
2.17.3.3 Dostawa, montaż i uruchomienie układu analizy
2.17.3.4 Montaż tras oraz rurek impulsowych do transportu próbki z miejsca poboru do nowego układu wraz z wykonaniem twardej izolacji
2.17.3.5 Montaż tras kablowych i sygnałowych
2.17.3.6 Uruchomienie układu i testy funkcjonalne
2.17.4 Warunki lokalizacji:
2.17.4.1 Miejsce zabudowy szafy z układem na zewnątrz budynku
2.17.4.2 Temperatura w miejscu zabudowy od -25 do +35°C
2.17.4.3 Lokalizacja układu w strefie niezagrożonej wybuchem
2.17.4.4 Atmosfera w otoczeniu szafy może zawierać niewielki ilości NH3 gazowego
2.17.5 Dane próbki:
2.17.5.1 Ciśnienie próbki w miejscu poboru: 0,5-1,3 MPa(G), pmax=1,6 MPa(G)
2.17.5.2 Temperatura próbki w miejscu poboru: -5 - +65°C, Tmax=100°C
2.17.5.3 Skład gazu mierzonego: wodór 50-72% (v/v), gazy inertne (Ar, N2) 18-30% (v/v), metan 9-25% (v/v)
2.17.5.4 Składnik mierzony amoniak
2.17.5.5 Zakres pomiarowy: 0-100ppmv
2.17.5.6 Wilgotność gazu w warunkach normalnej pracy instalacji: 100% (stan nasycenia wodą)
2.17.5.7 Wylot próbki po systemie do atmosfery
2.17.5.8 W stanie awaryjnym przelanie kolumny powoduje zalanie rurociągu z poborem próbki wodą amoniakalną o stężeniu 5-25% (m/m).
2.18 Uporządkowanie i wywóz odpadów powstałych podczas prac demontażowych oraz montażowych (dodatkowo prosimy o podanie numeru wpisu do elektronicznego rejestru BDO.)3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.


Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

• Zastosowane materiały winny być fabrycznie nowe oraz pochodzić od firm uznanych na rynku,
z legalnego kanału dystrybucyjnego, nie posiadać wad prawnych, oraz posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej.
• Mając na celu unifikacje rozwiązań technicznych zaproponowane w projekcie urządzenia powinny uzyskać akceptację użytkownika
• Oferent zobowiązany jest do przestrzegania szczególnych zasad BHP w tym zabezpieczanie pracownikom odpowiedniej odzieży BHP w wykonaniu Ex
• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
• Oferent dostarczy następujące dokumenty: Dokumentację techniczną, jakościową oraz Ex, Protokoły odbioru wykonanych prac, Protokoły przekazania do eksploatacji
• Podczas prowadzenia prac wymagany jest nadzór techniczny osoby kierującej pracownikami ze strony Oferenta nad prowadzonymi pracami
• Po zakończeniu prac Oferent zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na całym odcinku wykonywanego zadania oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Oferenta (dodatkowo prosimy o podanie numeru wpisu do elektronicznego rejestru BDO.)
• Zamawiający oczekuje by dla zapewnienia właściwej ciągłości pracy układów AKPiA czas reakcji serwisu Oferenta podczas obowiązywania gwarancji wynosił nie więcej niż 4 godziny.

4. Harmonogram zadania:
Nie dotyczy na etapie SIWZ.

5. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
Od dnia 07.06.2021 r. do 11.06.2021 r. należy wykonać wszystkie prace na obiekcie, których nie da się wykonać podczas pracy instalacji.
Prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo – wykonawczej należy wykonać do dnia 30.04.2021 r.
Zadanie należy całościowo zakończyć do 31.10.2021r.

6. Warunki gwarancji
Oferent udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.

Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 24 m-cy liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego). Oferent w okresie trwania gwarancji zabezpieczy niezbędne części zamienne.
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Oferenta właściwą pozycją wolną od wad na koszt Oferenta.

7. Wizja lokalna

Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest dokonanie wizji lokalnej przez Oferenta.
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com wypełnionego Załącznika nr 8 do SIWZ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego. Oferent, który prześle „zgłoszenie wizji lokalnej” jedynie w formie skanu, który nie został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie wezwany przez Zamawiającego do niezwłocznego jego dostarczenia w wersji oryginalnej – papierowej (np. podczas wizji lokalnej) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

Kontakt do osób biorących udział w wizji, dla wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu:
Paweł Kopek – tel. 785 780 766; mail: pawel.kopek@grupaazoty.com
Rafał Biały – tel. 785 780 768; mail: rafal.bialy@grupaazoty.com
Andrzej Armatys – tel. 785 780 640; mail: andrzej.armatys@grupaazoty.com
Wiesław Pach – tel. 785 780 632; mail: wieslaw.pach@grupaazoty.com

Oferent pod rygorem nieważności, jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej – Załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 13:00 (po wcześniejszym telefonicznym /e-mailowym uzgodnieniu terminu).
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu budowy, a w tym w szczególności: możliwości dojazdu, transportu i rozładunku materiałów budowlanych na teren budowy, warunkami geologicznymi i wodnymi, istniejącymi sieciami i instalacjami podziemnymi, możliwościami zapewnienia dostaw mediów na potrzeby prowadzenia wszelkich robót oraz odprowadzenia ścieków i wód z terenu budowy. Oferent jest zobowiązany do wykonania na koszt własny wszelkich dodatkowych badań i sprawdzeń, które w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji inwestycji dadzą im podstawę do przedstawienia kompletnej i wiążącej oferty wykonania robót. Brak zapoznania się Oferenta z warunkami lokalnymi i lokalizacją budowy, nie zwalnia Oferenta z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie ze zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji inwestycji.
Oferent na własny koszt zapewni własnej załodze/podwykonawcom niezbędne szkolenia bhp przeprowadzone przez dział bezpieczeństwa procesowego i ochrony pracy GA S.A. oraz wystąpi o przepustki umożliwiające wjazd na teren zakładu. Prace będą prowadzone w strefie EX, Oferent zapewni we własnym zakresie odpowiednią odzież roboczą upoważniającą do prac w w/w strefie. Orientacyjny koszt szkolenia BHP na osobę wynosi 28,00 PLN netto.
Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia nakładów wynikających z warunków lokalnych i lokalizacji terenu budowy w swojej ofercie.

III. PODWYKONASTWO, KONSORCJUM.
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia pod następującymi warunkami, które muszą zostać spełnione łącznie tj.
- wykonawca może zlecić tylko te prace, które są poza zakresem przedmiotu działalności Oferenta, określonym w CEIDG lub rejestrze przedsiębiorców KRS.
- udział podwykonawcy podlega każdorazowo ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego
- udział ten nie może przekraczać 30 % wartości całego zamówienia.

Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Oferentem, zaakceptowaną przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy.
Powierzenie przez Oferenta części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Oferent, przed powierzeniem prac podwykonawcy przestawi Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z Podwykonawcą.
Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie Podwykonawców poprzez wypełnienie Załącznika nr 10 (Lista Podwykonawców), wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Oferent odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach zlecić część robót bezpośrednio Podwykonawcy.
Oferent nie może zlecić Podwykonawcom realizacji całości zakresu zamówienia.

Konsorcjum. Udział w postępowaniu Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.

IV. CENA OFERTY.

W ofercie należy podać cenę wykonania całości przedmiotu zamówienia. Oferowane ceny netto należy określić w PLN.
Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie.
Przedstawiona w ofercie cena całkowita usługi netto będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularz Cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ a na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. REMONT AKP INSTALACJI ABSORPCJI WODY AMONIAKALNEJ W FORMULE „POD KLUCZ” NA TERENIE WYDZIAŁU AMONIAKU GRUPY AZOTY S.A. 1 US Read

Additional formal conditions:

ZGODNIE Z SIWZ 23/P/2021

Questions to the inquiry "Przetarg 23/P/2021 REMONT AKP INSTALACJI ABSORPCJI WODY AMONIAKALNEJ W FORMULE „POD KLUCZ” NA TERENIE WYDZIAŁU AMONIAKU GRUPY AZOTY S.A.”"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...