Enquiry creation date: 2021-07-16

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z194/194982/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zmiana zapisów SIWZ PKT. VI WADIUM

Pierwotny zapis:

Wadium jest wymagane

Nowy zapis:

Wadium nie jest wymagane

Enquiry contents:

Zgodnie z SIWZ 92/P/2021

Przedmiot Zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przeprowadzenie remontu uszkodzonej powłoki wewnętrznej neutralizatora ścieków nr 1 w Centrum Energetyki.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
Kompleksowy remont powłoki wewnętrznej w neutralizatorze nr 1.
Remont powłoki wewnętrznej:
- dennicy dolnej wraz z rusztem
- płaszcza zbiornika
- dennica górna
Remont powłoki wewnętrznej i zewnętrznej:
- wszystkie króćce zbiornika
Badanie szczelności powłoki metodą iskrową – wymagany protokół z badania.
Dane techniczne:
1. Skład mediów gromadzonych w neutralizatorze ścieków,
a) Kwas solny w stężeniach 0-35 % HCL
b) Ług sodowy w stężeniach 0-50% NaOH
c) Mieszanina powyższych związków w wodzie zdemineralizowanej z uwzględnieniem reakcji chemicznych pomiędzy nimi.
2. Temperatura medium: od 4 do 50 oC
3. Remont powłoki neutralizatora ścieków na miejscu bez jego demontażu.
4. Zaproponowana technologia wykonania remontu powłoki musi zapewniać pewne i bezpieczne połączenie ze starą powłoką. (Jeżeli stara powłoka nie będzie usuwana w całości).
5. Technologia naprawy oraz zastosowany materiał musi być uzgodniony i zatwierdzony przez UDT Tarnów. Uzgodnienie z UDT musi być dołączone do oferty.

Szczegółowy zakres zamówienia określono w formularzach cyfrowych na Platformie Zakupowej i załączonej dokumentacji technicznej – załącznik nr 13 do SIWZ – wersja elektroniczna dokumentów możliwa do pobrania po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenia o zachowaniu poufności- według wzoru stanowiącego Załącznik 12 do SIWZ podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego


3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.
3.1. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna spełniać wymogi techniczne określone w dokumentacji Zamawiającego, w tym wymogi środowiskowe, wymogi procedur utylizacji, BHP oraz być zgodna z Zarządzeniami Wewnętrznymi obowiązującymi w GA SA. oraz z przepisami Prawa Budowlanego
3.2. Prace winny być wykonane zgodne z SIWZ i jego załącznikami, obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych oraz z przepisami Prawa Budowlanego
3.3. Zastosowane materiały i urządzenia powinny być nowe i nieużywane, winny pochodzić od firm uznanych na rynku Unii Europejskiej, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta.
3.4. Wymaga się, aby wszelkie zastosowane materiały i rozwiązania techniczne, a nieuszczegółowione w przekazanej dokumentacji były zarówno dobrej jakości jak i ekonomiczne pod względem ceny zakupu i eksploatacji oraz posiadały dopuszczenie do stosowania w kraju realizacji inwestycji. Zastosowane materiały wymagają uzyskania akceptacji inwestora w formie pisemnej.
3.5. Wykonawca w swoim zakresie prac uwzględni usunięcie wszelkich ewentualnych kolizji, które mogą wystąpić podczas realizacji niniejszego zakresu. W przypadku wystąpienia wywozu odpadów dodatkowo prosimy o podanie numeru wpisu do elektronicznego rejestru BDO.

4. Harmonogram zadania:
Harmonogram zadania nie jest wymagany

5. Termin Realizacji przedmiotu zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 17 września 2021

6. Warunki gwarancji

Oferent udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.
Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 84 m-ce liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do stałej eksploatacji do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego

7.   Wizja lokalna
Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest dokonanie wizji lokalnej przez Oferenta.
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com wypełnionego Załącznika nr 8 do SIWZ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.

Kontakt do osób biorących udział w wizji, dla wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu:

Pan Grzegorz Gałązka - Specjalista Mechanik ds. Maszynowni i Gospodarki Wodnej, Centrum Energetyki, Tel. +48 14 637 4888, Fax +48 14 637 2955, grzegorz.galazka@grupaazoty.com
Oferent pod rygorem nieważności, jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej – Załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00 (po wcześniejszym telefonicznym /e-mailowym uzgodnieniu terminu).
Oferent jest zobowiązany do wykonania na koszt własny wszelkich dodatkowych badań i sprawdzeń, które w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji zadania dadzą im podstawę do przedstawienia kompletnej i wiążącej oferty wykonania robót. Brak zapoznania się Oferenta z warunkami lokalnymi i lokalizacją budowy, nie zwalnia Oferenta z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie ze zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji inwestycji.
Oferent na własny koszt zapewni własnej załodze/podwykonawcom niezbędne szkolenia bhp przeprowadzone przez dział bezpieczeństwa procesowego i ochrony pracy GA S.A. oraz wystąpi o przepustki umożliwiające wjazd na teren zakładu. Prace będą częściowo prowadzone w strefie EX, Oferent zapewni we własnym zakresie odpowiednią odzież roboczą upoważniającą do prac w w/w strefie. Orientacyjny koszt szkolenia BHP na osobę wynosi ok. 28,00 PLN netto.
Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia nakładów wynikających z warunków lokalnych i lokalizacji terenu budowy w swojej ofercie.

III. PODWYKONAWSTWO, KONSORCJUM.
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia pod następującymi warunkami, które muszą zostać spełnione łącznie tj.
- udział podwykonawcy podlega każdorazowo ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego
Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Wykonawcą, zaakceptowaną przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy.
Powierzenie przez Oferenta części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Wykonawca, przed powierzeniem prac podwykonawcy przestawi Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z Podwykonawcą.
Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie Podwykonawców poprzez wypełnienie Załącznika nr 10 (Lista Podwykonawców), wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Oferent odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach zlecić część robót bezpośrednio Podwykonawcy.
Oferent nie może zlecić Podwykonawcom realizacji całości zakresu zamówienia.

Konsorcjum. Udział w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.
Dopuszcza się wspólne ubieganie Oferentów o udzielenie zamówienia w formie konsorcjum. 
W przypadku konsorcjum należy do oferty dołączyć Umowę zawierającą, co najmniej:
1. oznaczenie stron,
2. oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta,
3. oznaczony czas trwania Umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia, niedopuszczalne jest załączanie Umowy przedwstępnej ani zawartej pod warunkiem wygrania przetargu),
4. określenie zakresu działania poszczególnych stron Umowy,
5. potwierdzenie solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum wobec Zamawiającego,
6. sposób ustania konsorcjum.

Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki niniejszej specyfikacji.
IV. CENA OFERTY
W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia. Oferowaną cenę netto należy określić w PLN.
Cena oferty powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie.

Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferent oferuje łączną ryczałtową ceną za wykonanie zadania.

Przedstawiona w ofercie cena całkowita usługi netto będzie ceną licytowaną podczas aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.

Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz Cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ, oraz kosztorys ofertowy a na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Przeprowadzenie remontu uszkodzonej powłoki wewnętrznej Neutralizatora ścieków nr 1 w Centrum Energetyki. 1 US Read

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ 92/P/2021

Questions to the inquiry "Przetarg 92/P/2021 Przeprowadzenie remontu uszkodzonej powłoki wewnętrznej Neutralizatora ścieków nr 1 w Centrum Energetyki"

Item Question title Date of question Status
1. materiał CD 2021-07-09 13:53
2. materiał 2021-07-09 11:20

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...