Enquiry creation date: 2023-01-25

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Purchaser:

Katarzyna ...

Enquiry No. Z198/279910/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

1. Zamawiający publikuje treść pytania i odpowiedzi do SIWZ 163/P/2022:
Pytanie: Czy przewidujecie Państwo zaproponowanie odmiennej kolekcji od tej, która została przedstawiona w załączniku nr 6 specyfikacja nr 4, ale spełniającą wszystkie wskazane normy?

Odpowiedź: Nie. Wskazana kolekcja w załączniku nr 6 do SIWZ - specyfikacja nr 4 jest aktualnie testowana w naszej firmie ( od marca 2022 r.), sprawdza się. Produkt jest dobrze oceniany przez użytkowników. Tkanina wskazana w specyfikacji była wcześniej przez nas testowana (polewana najbardziej niebezpiecznymi substancjami występującymi w G.A.S.A.) przeszła te testy pozytywnie. W specyfikacji chodzi nie tylko o spełnienie norm, ale również o to, aby odzież była uszyta z tej tkaniny, która jest wskazana w specyfikacji. Oczekujemy od potencjalnego dostawcy konkretnego produktu, spełniającego nasze wymagania, wskazane normy oraz wykonania z tkaniny wskazanej w specyfikacji.

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 163/P/2022

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego, środków ochrony indywidualnej, sprzętu bhp i p.poż oraz usługa: prania, naprawy, konserwacji i unieszkodliwiania/utylizacji odzieży dla pracowników Grupy Azoty S.A. w Tarnowie”.

Zamawiający zastrzega sobie, że pozostałe Spółki Grupy Kapitanowej Grupa Azoty, poza wyżej wymienioną, mają prawo przystąpić do złożenia zamówienia na asortyment oraz usługi wymienione w SIWZ na warunkach ofertowych Wykonawcy wyłonionego na podstawie niniejszego postępowania. 


Przedmiot zamówienia został podzielony na II części:

Część I:

- Zakup i dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie (Formularz cenowy - załącznik nr 6 do SIWZ – Specyfikacja nr 1)
- Zakup i dostawa obuwia roboczego i ochronnego dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie (Formularz cenowy - załącznik nr 6 do SIWZ – Specyfikacja nr 2)
- Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej, sprzętu BHP i p.poż. dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie (Formularz cenowy - załącznik nr 6 do SIWZ – Specyfikacja nr 3)

Część II:

- Zakup i dostawa odzieży roboczej i ochronnej wraz z usługą prania odzieży dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie (Formularz cenowy - załącznik nr 6 do SIWZ – Specyfikacja nr 4)
- Usługa prania, naprawy, konserwacji i unieszkodliwiania/utylizacji odzieży używanej przez pracowników Grupy Azoty S.A. w Tarnowie (Formularz cenowy - załącznik nr 6.1 do SIWZ – Specyfikacja nr 4a)Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na każdą z części zamówienia oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie (dwie) części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części. Wymaga się złożenia przez Wykonawcę oferty kompletnej na każdą część zamówienia na formularzach/załącznikach zgodnych z SIWZ.


Rodzaj / Ilość: Wymienione w załącznikach /specyfikacjach do SIWZ ilości asortymentu są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego podczas trwania umowy, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o pełną realizacje zamówienia ani roszczenia odszkodowawcze z tytułu nie realizowania pełnego zamówienia. Poszczególne oferowane ceny jednostkowe za zakres dostaw/usług wyszczególnionych w załącznikach/specyfikacjach do SIWZ pozostaną w takim przypadku bez zmian, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.


Oferowany asortyment musi:
- być fabrycznie nowy, posiadać oryginalne metki identyfikujące wyrób (nazwa, rozmiar, materiał, sposób prania lub konserwacji) i producenta, być dostępny we wszystkich rozmiarach, być wykonany z należytą starannością, zapewniającą wysoką jakość wyrobu, jak również estetykę oraz bez wad produkcyjnych;
- posiadać minimum 12-miesięczną gwarancję jakości, licząc od dnia poszczególnych dostaw (podpisany protokół odbioru bez zastrzeżeń) z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji. W ramach gwarancji Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego wymieni towar na wolny od wad na swój koszt;
- asortyment wykonany z tkanin powinien nadawać się do prania wodnego, asortyment musi posiadać dokument zgodności (deklarację zgodności CE), wydany w oparciu o przepisy dotyczące oceny zgodności. Dokumenty zgodności powinny zachować ważność na czas trwania umowy i być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta;
- w Grupie Azoty wskazana odzież wymaga zastosowania odpowiedniej kolorystki i logowania. Zasady zastosowania logo, m.in. parametry kolorów i proporcje znaku znajdują się w załącznikach/specyfikacjach do SIWZ. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszystkie konieczne Logotypy, stanowiące wzór do naniesienia na odzieży. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, którego oferta została wybrana w celu zawarcia umowy, zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu/oceny przykładowego logo wykonanego na materiałach z których będzie wykonana odzież robocza i ochronna. Dopiero po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca może przystąpić do realizacji zamówienia;
  -  asortyment, który zgodnie z przepisami dotyczącymi oceny zgodności zalicza się do środków ochrony indywidualnej musi posiadać instrukcję ich użytkowania i konserwacji w języku polskim. Wyroby muszą posiadać instrukcje przechowywania i konserwacji oraz instrukcje użytkowania sporządzone w języku polskim;
- asortyment wykonany z tkanin powinien posiadać dokument (atest) wystawiony przez producenta tkaniny, określający jej właściwości (rodzaj tkaniny, skład, masę powierzchniową, kurczliwość, temperaturę prania wodnego) oraz potwierdzający możliwość ich zastosowania do wykonania odzieży ochronnej i roboczej;
- do każdej dostarczanej partii odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć informacje o dacie ich ważności lub okresie trwałości lub określonych ich części składowych;
- odzież powinna mieć mocne szycie – co najmniej szwy podwójne. Wszystkie elementy narażone na rozerwania lub wyrwanie winny być szczególnie wzmocnione, np. wielokrotnie przeszyte. Odzież nie może ograniczać ruchów musi się łatwo nakładać i zdejmować, ruchy muszą być wykonywane bez trudności;
- wyroby (odzież) muszą posiadać wszywki wszyte na stałe wewnątrz wzoru zawierające następujące informacje: a) wielkość – rozmiar, b) gramatura i skład % surowca, z którego wyrób został wykonany, c) sposób konserwacji . W przypadku obuwia ww. informacje muszą być umieszczone na kartonie, a ulotka ze sposobem konserwacji w jego wnętrzu.
Szczegółowe wymagania jakościowe oraz normy zostały podane w załącznikach/specyfikacjach do SIWZ.
W dziedzinie wymagań, norm, charakterystyki i stosowania środków ochrony indywidualnej obowiązuje: Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/425 z dnia 9.03.2016 w sprawie środków ochrony indywidualnej.
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U.2010 nr 138 poz. 931), zgodnie z wymogami dyrektywy ATEX 137 (1999/92/WE).
Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia tj.:
 Deklaracje zgodności WE z przywołaniem nr certyfikatu oceny typu WE dla danego środka ochrony indywidulanej
 Deklaracje zgodności z Polską Normą dla odzieży roboczej
 Karty katalogowe produktów (dostarczone nie później niż 5 dni przed podpisaniem umowy)
 Instrukcje użytkowania produktów
 Instrukcje obsługi produktów
 Karty gwarancyjne
 Inne dokumenty nie wymienione w powyższym wykazie oraz w przedmiotowym opisie przedmiotu zamówienia, potwierdzające jakość, bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi przepisami polskimi i europejskimi

Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu informacji o wyborze na Wykonawcę umowy, dostarczy do wzorcowni w Magazynie Technicznym GA S.A. jeden oznakowany egzemplarz wybranego asortymentu wraz z wymaganą dokumentacją jako wzornik wprowadzanego asortymentu. Dostarczony asortyment będzie podlegał akceptacji przez Biuro Bezpieczeństwa Procesowego i Ochrony Pracy Grupy Azoty S.A. potwierdzonej protokołem odbioru bez zastrzeżeń. W przypadku braku możliwości zawarcia umowy z wybranym w postępowaniu Wykonawcą z powodu niezaakceptowania przedstawionego przez niego asortymentu, Zamawiający może, zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta jako kolejna w rankingu cenowym została oceniona najwyżej, pod warunkiem jak wyżej. 

Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności min. 30 dni od daty wystawienia faktury.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych
i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Baza dostawy: Dostawa odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego, oraz środków ochrony indywidualnej, sprzętu bhp i p.poż zostanie zrealizowana przez Wykonawcę do lokalizacji: DAP (wg INCOTERMS w wersji obowiązującej w dniu zawarcia umowy) Grupa Azoty S.A. ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.


Warunki dostawy:
Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie partiami w ilościach i rodzajach określonych przez Zamawiającego, stosownie do potrzeb. Wielkość każdorazowej dostawy (wykaz potrzeb asortymentowych z podaniem ilości, rodzaju i dokładnych rozmiarów) wynikać będzie wyłącznie z jednostronnych dyspozycji osób uprawnionych przez Zamawiającego, zgłoszonych za pomocą poczty elektronicznej, na formularzu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych do Zamawiającego, od dnia złożenia dyspozycji.
Dostawa będzie zrealizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego e-mailem, co najmniej 2 dni robocze przed datą dostawy.
Odbioru dostarczonego do Zamawiającego przedmiotu umowy przez Wykonawcę dokonywać będą wyznaczeni pracownicy Zamawiającego. Potwierdzenie odbioru dostawy nastąpi poprzez podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru. Wszelki nieprawidłowości, uszkodzenia i wady towaru stwierdzone podczas odbioru przedmiotu zamówienia zostaną zawarte w protokole odbioru. Każdy nieprawidłowy, uszkodzony bądź wadliwy towar zostanie zwrócony Wykonawcy co zostanie potwierdzone na sporządzonym protokole reklamacyjnym. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany niewłaściwego, uszkodzonego bądź wadliwego towaru w terminie 10 dni od podpisania protokołu reklamacyjnego. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt usunąć wynikłe wady przedmiotu zamówienia bez zbędnej zwłoki.
Zamówiony asortyment dostarczony przez Wykonawcę na jego wyłączny koszt i ryzyko wraz z rozładowaniem i wniesieniem do pomieszczeń wskazanych w zamówieniu.
Dostarczona odzież robocza i ochronna oraz poszczególne ich elementy muszą spełniać wymagania techniczne i jakościowe z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy równoważne, potwierdzone certyfikatami oceny lub deklaracjami zgodności.
Odzież musi być dostarczona do Zamawiającego w opakowaniach fabrycznych z dołączonymi instrukcjami (w języku polskim) oraz dokumentami gwarancyjnymi.
Do każdej dostarczonej partii odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego, środków ochrony indywidualnej, sprzętu bhp i p.poż Wykonawca zobowiązany jest dołączyć informacje o dacie ich wyprodukowania lub okresie trwałości lub określonych ich części składowych.
Dostawy i rozładunek nie stanowią dla Wykonawcy podstawy do dodatkowych należności.

Usługa prania, naprawy i konserwacji odzieży:
Przedmiotem usługi jest wykonanie :
– prania odzieży roboczej i ochronnej letniej i odzieży roboczej i ochronnej zimowej,
– naprawa i konserwacja odzieży roboczej zgodnie z załącznikiem 6.1. Specyfikacja 4a.
- unieszkodliwienie/utylizacja odzieży roboczej i ochronnej. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji zamówienia aktualnego wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) i/lub aktualną (ważną) umowę z podmiotem/podwykonawcą posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie oraz okazywać taki dokument na każde żądanie Zamawiającego.
– odbiór odzieży do prania z Magazynu Technicznego GA S.A. oraz jej transport do Magazynu Technicznego GA S.A. po jej wypraniu,
– zapewnienie personalizacji każdej sztuki odzieży (oznaczenia odzieży roboczej) celem jej jednoznacznego przyporządkowania do właściciela (pracownika) odzieży.


Cena usługi prania winna zawierać:
koszty prania, transportu z Magazynu do Pralni i transportu z Pralni do Magazynu G.A. Usłudze pralniczej będzie podlegał również asortyment użytkowany obecnie przez Zamawiającego zgodnie z Zał. 6.1. Specyfikacja 4a.
Powierzchnia magazynowa do wydzierżawienia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio:
Około 120 m2 w cenie 15,58 zł/m2/miesiąc (czynsz + media).
W przypadku wyboru dwóch różnych Wykonawców do realizacji Części I i II przedmiotu zamówienia powierzchnia magazynowa 120 m2 zostanie odpowiednio podzielona pomiędzy tymi Wykonawcami.


Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Realizacja zamówienia następować będzie sukcesywnie w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia określającego wykaz potrzeb asortymentowych z podaniem ilości, rodzaju i dokładnych rozmiarów w okresie od 03.04.2023 r. do 31.03.2026 r. ( 3 lata)
Realizacja usługi prania wg harmonogramu dostaw i odbioru prania :
Odbiór brudnej odzieży i dostawa czystej po praniu 1 raz w tygodniu.

III. PODWYKONASTWO, KONSORCJUM.
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Oferentem, zaakceptowaną przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części usług objętych Przedmiotem Umowy.
Powierzenie przez Oferenta części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Oferent, przed powierzeniem prac podwykonawcy przestawi Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z Podwykonawcą.
Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie Podwykonawców poprzez wypełnienie Załącznika nr 8 (Lista Podwykonawców), wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Oferent odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach zlecić część zamówienia bezpośrednio Podwykonawcy.
Oferent nie może zlecić Podwykonawcom realizacji całości zakresu zamówienia.
Konsorcjum. Udział w postępowaniu Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.


IV. CENA OFERTY

Oferowaną cenę netto należy określić w PLN za 1 szt. 1 kpl. 1 op. itd. zgodnie z załącznikami/specyfikacjami do SIWZ:
Część I:
- Formularz cenowy - załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacja nr 1
- Formularz cenowy - załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacja nr 2
- Formularz cenowy - załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacja nr 3

Część II:
- Formularz cenowy - załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacja nr 4
- Formularz cenowy - załącznik nr 6.1 do SIWZ - Specyfikacja nr 4a

Ponadto Oferent określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu oferty, będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ łączną cenę ofertową netto w PLN za realizację przedmiotu zamówienia dla każdej części oddzielnie, w okresie jednego roku.

Do wyżej wymienionej cen netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca gwarantuje stałość cen zaproponowanych w ofercie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Po tym okresie będzie możliwość negocjacji cen zgodnie z warunkami określonymi w zawartej umowie.
Cena materiałów w przypadku dostaw na zasadzie depozytu Dostawcy, musi być kompleksowa z uwzględnieniem kosztów transportu i oraz kosztów utrzymania zapasów magazynowych w Magazynie Zamawiającego do czasu wydania ich do użytkowania.

Przedstawione w ofercie łączne ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia dla każdej części oddzielnie będą cenami licytowanymi podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.

Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularz cenowy (Załącznik nr 6/specyfikacja 1 do SIWZ, Załącznik nr 6/specyfikacja 2 do SIWZ , Załącznik nr 6/specyfikacja 3 do SIWZ i/lub Załącznik nr 6/specyfikacja 4 do SIWZ, Załącznik nr 6.1/specyfikacja 4a do SIWZ) dla wybranej przez Oferenta części zamówienia a na Platformie Zakupowej umieścić podpisaną elektronicznie ważnym podpisem kwalifikowanym ofertę wraz z wszystkimi załącznikami.


Wadium
Wymagane jest wadium w wysokości:

Dla Części I –15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),
Dla Części II – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego, środków ochrony indywidualnej, sprzętu bhp i p.poż oraz usługa: prania, naprawy, konserwacji i unieszkoliwiania/utylizacji odzieży dla GA S.A. Tarnów - CZĘŚĆ I 1 KPL Read
2. Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego, środków ochrony indywidualnej, sprzętu bhp i p.poż oraz usługa: prania, naprawy, konserwacji i unieszkoliwiania/utylizacji odzieży dla GA S.A. Tarnów - CZĘŚĆ II 1 KPL Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 163/P/2022

Questions to the inquiry "Przetarg 163/P/2022 Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego, środków ochrony indywidualnej, sprzętu bhp i p.poż oraz usługa: prania, naprawy, konserwacji i unieszkoliwiania/utylizacji odzieży dla GA S.A. Tarnów"

Item Question title Date of question Status
1. pytanie do postępowania 2023-01-27 07:27

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.