Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-12-07

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8510205573

Osoba kontaktowa:

Adam Tymejczyk

tel: +48 91 317 3494

e-mail: adam.tymejczyk@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z5/204479

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zapytanie dotyczy wykonania pomiarów ciągłych emisji do powietrza ze źródeł stacjonarnych dla Automatycznych Systemów Pomiarowych (AMS) zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 (Dz.U.2014.1542) z późniejszymi zmianami oraz procedur AST i QAL2 wg normy PN-EN 14181:2015.

  ZAKRES PRAC

Wykonanie pomiarów emisji, kalibracji AMS (QAL2) lub rocznego badania kontrolnego (AST) w poniższych przekrojach pomiarowych:

1. Emitor E3-2 (młyn surowca)

- badanie funkcjonalności AMS

- kalibracja i walidacja systemu AMS (procedura QAL2) dla pomiarów koncentracji pyłu,

- pomiar kalibracyjny dla parametru prędkości, temperatury i wilgotności spalin

2. Emitor E3-1 (młyn surowca), E3-3 (młyn surowca), E3-8 (młyn klinkieru)

- badanie funkcjonalności AMS

badanie kontrolne systemu AMS (procedura AST) dla pomiarów koncentracji pyłu,

- pomiar kalibracyjny dla parametru prędkości, temperatury i wilgotności spalin

3. Emitor E3-4 (instalacja oczyszczania SO2), E3-7 (instalacja oczyszczania SO2)

- badanie funkcjonalności AMS

- badanie kontrolne systemu AMS (procedura AST) dla pomiarów koncentracji stężeń gazowych (SO2),

- pomiar kalibracyjny dla parametru prędkości, temperatury i wilgotności spalin

WYMAGANIA

1. Laboratorium Wykonawcy powinno posiadać akredytację PCA w zakresie pomiarów ciągłych emisji do powietrza ze źródeł stacjonarnych wykonywanych dla Automatycznych Systemów Pomiarowych (AMS) zgodnie z poniższymi wymogami norm:


Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Kalibracja AMS (QAL2) w zakresie:

pyłu, SO2, H2O, O2

PN-EN 14181:2015

Roczne badanie kontrolne (AST) w

zakresie: pyłu, SO2, H2O, O2

PN-EN 14181:2015

Stężenie pyłu

Zakres: (0,001 − 100) g/m3

Metoda grawimetryczna

PN-Z-04030-7:1994

Stężenie pyłu

Zakres: (1 – 50) mg/m3

Metoda grawimetryczna

PN-EN 13284-1:2007

Stężenie SO2

Zakres: (1 – 2000) mg/m3

Metoda toronowa

PN-EN 14791:2017

Wilgotność względna

zakres: (4 – 40) %

Metoda kondensacyjno-adsorpcyjna

PN-EN 14790:2017

2. Termin wykonania pomiarów: grudzień - luty 2017

3. Wykonawca bezpośrednio po przeprowadzeniu badań sporządzi notatkę w której zawrze zauważone przez siebie rażące błędy w pracy urządzeń mogące prowadzić do powstania znacznych błędów pomiarowych

4. Wykonawca w terminie maks. 4 tygodni od wykonania pomiaru opracuje sprawozdanie z przeprowadzonych prac zawierającego w szczególności:

- aktualny certyfikat

- stwierdzenie poprawności pracy systemu monitorującego emisje

- wyznaczenie niepewności w tym niepewności wynikającej ze standardu emisyjnego i ewentualnych funkcji korekcyjnych (dla QAL2)

- zestawienie łączne funkcji korekcyjnych i różnic wskazań między AMS a SRM jako załącznik oraz zestawienie łączne niepewności jako załącznik

5. Wykonawca zapewni własne zaplecze personalne (pracownicy posiadający wszelkie konieczne badania i uprawnienia, w tym wysokościowe i do obsługi dźwigów) i sprzętowe do wykonania prac (w tym materiały odniesienia – gazy wzorcowe).

Pytania w sprawie oferty należy kierować do : Pan Marcin Żurek, tel. 091 317 1074 kom. 519 501 612, mail marcin.zurek@grupaazoty.com

Dodatkowo:

1. Oferent powinien być płatnikiem podatku VAT.

2. Koszty dojazdu do siedziby zamawiającego i noclegu (jeżeli to konieczne) ponosi oferent.

3. Wszelkie płatności dokonywane będą w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury w formie papierowej do siedziby zamawiającego.

4. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez zamawiającego Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A. zamówienia.

5. W trakcie realizacji prac zgodnie z zamówieniem przedstawiciela oferenta jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących w na terenie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A.
Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Wykonanie kalibracji oraz rocznego sprawdzenia układów AMS 1 US - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Termin realizacji - 20%
  2. Cena - 80%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie kalibracji oraz rocznego sprawdzenia układów AMS (procedura QAL2 i AST) zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U.2014.1542)"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...