Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-12-12

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8510205573

Osoba kontaktowa:

Bogna Bednarek-Songin

tel: 91 317 43 41

e-mail: bogna.bednarek-songin@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z13/204068/aktualizacja5

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Na wniosek Oferenta, decyzją Komisji Przetargowej z dnia 12.12.2017 r. termin składania ofert w niniejszym postępowaniu zostaje przedłużony do dnia 15.12.2017 r. do godz. 12:00. Oferty złożone przez Oferentów do chwili obecnej NIE MUSZĄ BYĆ SKŁADANE PONOWNIE.

Aktualizacja związana z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi przedmiotu zamówienia. Odpowiedzi na pytania będą sukcesywnie publikowane przez kolejne aktualizacje niniejszego zapytania.

5.12.2017 r.

Informacje dot. wstawki DN600:

Jaka jest wymagana długość korpusu? = 46 cm
Jak jest wymagana tolerancja wydłużenia? =+/- 10cm
Jaka jest wymagana odchyłka osiowa? =+/- 5mm


5.12.2017 r.

"1. Jaka jest wymagana długość korpusu? Jak jest wymagana tolerancja wydłużenia? Jaka jest wymagana odchyłka osiowa?
Odpowiedź: Jeśli zapytanie dotyczy dot. DN1000 to 545 mm +/_ 5mm.

2. "W zapytaniu przepustnicy DN1000 podano długość zabudowy 545mm, czy Inwestor dopuszcza długość 550mm – zgodnie z normą PN-EN558-1/2 Seria 14 ISO 5752, seria 14"?
Odpowiedź: Zgoda Użytkownika DOPUSZCZAMY.

3. "Czy dopuszcza się przepustnice od różnych Producentów?"
Odpowiedź: DOPUSZCZA SIĘ (dn250 5 szt. od jednego producenta, dn1000 w komplecie z kompensatorem i uszczelką od jednego producenta itd. ).

4."Jak jest maksymalna prędkość przepływu w rurociągach w których będzie pracować armatura?"
Odpowiedź:
- DN250 Vpmax= 1,3 m/s
- DN600 Vpmax= 5,8 m/s -(wolny wypływ, duża kawitacja)
- DN1000 Vpmax= 1,3 m/s

5. „Czy zamawiający dopuszcza przepustnice DN 1000, PN 10 w typowym wykonaniu na wody morskie gdzie całość wnętrza korpusu (łącznie z dyskiem) wygumowana jest gumą twardą o grubości 3 mm , a medium- woda morska nie ma styczności z żeliwem sferoidalnym i innymi materiałami (metalami) korodującymi pod wpływem kontaktu z wodą morską?"
6. „Czy na przepustnicach międzykołnierzowych DN600, PN 10 możliwe będzie zastosowanie dysku ze stali nierdzewnej 1.4408, odpornej całkowicie na wodę morską tylko nieznacznie różniące się właściwościami od stali wpisanej do specyfikacji przetargowej."
7. „Czy dopuszczają Państwo zastosowanie dla przepustnic DN1000 i DN600 dla dysku stali Duplex 1.4517 oraz uszczelnienia NBR?”

Odpowiedź na pytania 5 do 7:
Należy kierować się wytycznymi technicznymi zawartymi w SIWZ. Na ich podstawie Zamawiający ma możliwość oceny proponowanej armatury wg jednolitych kryteriów.

8. Pytania o dane techniczne wstawki montażowej:
Odpowiedź: Wstawka montażowa DN 600 długość 46 cm +/- 25mm.


01.12.2017 r.

Treść pytania:
1.” Jakie jest ciśnienie robocze dla kompensatorów?”
2.” Proszę o sprecyzowanie realnego terminu realizacji dla przepustnic. Czy całość zadania ma być realizowana w jednym czasie czy etapowo? Kiedy?"

Odpowiedź:
1.W normalnych warunkach 3 bary jednak może zdarzyć się przypadek, w którym występuje ciśnienie do 8 bar i dlatego takie uznajemy za robocze.
2. Przedmiotowe przepustnice Użytkownik potrzebuje w pierwszym kwartale 2018 r., czyli do 30.03.2018. Realizacja może być etapowa.

29.11.2017 r.

Treść pytania:
„Proszę o podanie następujących informacji technicznych:
- czy w rurociagu istnieje podciśnienie ?
- jeśli tak to jakie ?
- jakie jest nadciśnienie ciśnienie robocze?"

Odpowiedź:
1. W rurociągach nie występuje podciśnienie.
2. Ciśnienie robocze
- DN250 5 bar
- DN600 5 bar
- DN1000 w normalnych warunkach 3 bary, w ekstremalnym przypadku do 8 bar.


Treść zapytania:

1. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zaprasza do udziału w Postępowaniu przetargowym pn.: „Zakup przepustnic międzykołnierzowych DN 250 (5 szt.), DN 600 (1 szt.), przepustnicy kołnierzowej DN 1000 (1 szt.), wstawki montażowej DN 600 (1 szt.), kompensatora DN 1000 (1 szt.), uszczelek DN 1000 (3 szt.)”.

2. Adresem Oferenta do korespondencji (na wszystkich etapach postępowania) będzie adres e-mail, z którego Oferent dokonał logowania w celu złożenia oferty. W/w adres e-mail musi być tożsamy z e-mailem wskazanym w formularzu ofertowym.

3. Logując się do udziału w aukcji na Platformie Zakupowej można korzystać wyłącznie z konta e-mail, które podano w formularzu rejestracyjnym oferty, tj. na które przyszło zaproszenie do aukcji.

4. Aukcja z wykorzystaniem Platformy Zakupowej nie jest traktowana jako aukcja w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

5. Etapy postępowania:

a) RFX - zapytanie publikowane na platformie zakupowej jako zapytanie otwarte.

b) Aukcja elektroniczna z Oferentami, których Oferty nie zostały wykluczone/odrzucone.

6. Sposób przygotowania oferty.

a) Oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej.

b) Do oferty należy załączyć dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z uwagi na obowiązujące procedury dotyczące oceny ofert prosimy o podział składanych dokumentów na część merytoryczną i handlową. Każdy dokument załączony do oferty merytorycznej winien zostać przedstawiony jako odrębny plik (skan dokumentu) o tytule odpowiadającym treści dokumentu.

7. Szczegółowy tryb postępowania oraz sposób przygotowania i złożenia oferty zostały opisane w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach do niej.

8. Wszelka korespondencja dotycząca postępowania, prowadzona będzie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

9. Otwarcie ofert nastąpi na Platformie Zakupowej bez obecności Oferentów.

10. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

11. Informacji w sprawach technicznych, dotyczących aukcji elektronicznej i związanych z Platformą Zakupową udziela Dział Helpdesk Kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Przepustnica międzykołnierzowa DN250 5 ST Czytaj
2. Przepustnica międzykołnierzowa DN600 1 ST Czytaj
3. Przepustnica kołnierzowa DN 1000 1 ST - Czytaj
4. Kompensator DN 1000 1 ST - Czytaj
5. Uszczelka DN 1000 3 ST - Czytaj
6. Wstawka montażowa DN 600 1 ST - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:

Zgodne z załączoną SIWZ.

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...