Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-01-12

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Osoba kontaktowa:

Grzegorz Kwapniewski

tel: 146373329

e-mail: grzegorz.kwapniewski@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z9/219144

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:


Szanowni Państwo,Grupa Azoty S.A. w związku z zamiarem zlecenia usługi remontowej dotyczącej wymiany siłownika okna dachowego firmy FAKRO

 w budynku Willi Kwiatkowskiego,  Zaprasza do złożenia oferty cenowej.
1. Zamawiający:

Grupa Azoty S.A.
ul.Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
NIP: 873-000-68-29
KRS: 00000754502. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego są prace remontowe obejmujące następujący zakres:

 1. Demontaż  uszkodzonego siłownika.

 2. Dostawa i montaż nowego siłownika umożliwiającego automatyczne otwieranie okna dachowego Firmy Fakro.

 3. Podłączenie elektryczne do istniejącego systemu sterowania Z-WAVE.

 4. Uruchomienie, sprawdzenie poprawności funkcjonowania z systemem sterowania Z-WAVE.

 5. Model siłownika podlegającego wymianie: ZWS 12 Electro.

Wymagane jest, aby użyte materiały, dostawa i realizacja były zgodne ze standardami producenta okna firmy Fakro.

Dodatkowych informacji w zakresie prowadzonego postępowania udziela:

Grzegorz Kwapniewski tel.785 780 121 e-mail: grzegorz.kwapniewski@grupaazoty.com

3. Warunki gwarancji:

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji zgodnie z warunkami producenta i na okres nie krótszy niż przewiduje to producent. Gwarancja stanowi jedno z  kryteriów oceny ofert.

4. Termin realizacji: Termin realizacji obejmuje okres do 2 tygodni od daty otrzymania zamówienia.

5. Wizja lokalna

Zamawiający dopuszcza wizję po wcześniejszym zgłoszeniu w celu wyznaczenia terminu do Grupy Azoty.S.A.

6. Zobowiązania wykonawcy:

Wykonawca załączy do oferty dokumenty uprawniające go do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego. 
Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac.
Wykonawca zapewni odpowiednią kadrę techniczną do wykonania zakresu robót objętego przetargiem. Prace objęte przedmiotem zamówienia będą nadzorowane przez przedstawicieli Zamawiającego.

Celem zapewnienia warunków w zakresie BHP i p.poż, Wykonawca zobowiązany jest do: zapewnienia do ich wykonania wykwalifikowanego personelu przeszkolonego w zakresie BHP i p.poż., posiadającego wymagane uprawnienia, wyposażenia pracowników w wymagane środki ochrony indywidualnej obowiązujące na terenie Zamawiającego dla wykonywanych robót objętych przedmiotem zamówienia, przestrzegania przy wykonywaniu prac przepisów BHP, p.poż , ochrony środowiska określonych w Zarządzeniach wewnętrznych Zamawiającego, oraz dostosowania się do wymagań certyfikowanych Systemów Zarządzania obowiązujących u Zamawiającego zgodnie z normami :
System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008
System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normami PN-N-18801:2004 i BS OHSAS 18001:2007

7. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

Oferent przedstawi ofertę zgodną z powyższymi punktami. Każdy oferent złoży tylko jedna ofertę. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

Ofertę sporządza się w języku polskim. Oferent złoży 1 (jeden) egzemplarz kompletnej oferty jako załącznik oraz wypełni kompletne formularze oferty w formie cyfrowej, dostępne dla danego postępowania na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com Oferta powinna mieć postać wydruku komputerowego. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

8. Cena oferty:

Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie z określeniem kwoty i stawki podatku VAT wg obowiązującego stanu prawnego.

9. Termin związania ofertą:

Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

10. Wybór ofert:

      Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego dokona weryfikacji i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów określonych w powyższej dokumentacji przetargowej. W              przypadku stwierdzenia braków lub nieścisłości Wykonawca zostanie powiadomiony o możliwości uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Wykonawcy mogą zostać także                poproszeni o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Oferty niespełniające wymagań dokumentacji przetargowej lub nieuzupełnione zostaną odrzucone. Ocenie będą podlegały        tylko oferty Oferentów niewykluczonych i nieodrzuconych.


11. Kryteria oceny oferty:

1. Cena wykonania [C] waga 80%
2. Gwarancja         [G] waga 20%
3. Ocena               [O] 
               
                    O = C+G

12. Aukcja elektroniczna:

Przerowadzenie oraz termin aukcji elektronicznej zostanie określony w zaproszeniu do udziału w aukcji.

13.Płatność faktur.

   Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie faktur częściowych. Faktury te będą wystawiane na podstawie podpisanych obustronnie protokołów odbiorów, potwierdzających             realizację danego etapu robót, przez osoby wskazane w Umowie. Po zakończeniu całości zadania, zostanie wystawiona faktura końcowa na podstawie końcowego protokołu odbioru.       Wszystkie faktury wystawiane będą w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót i dostarczone do Zamawiającego nie później niż do pierwszego dnia roboczego           miesiąca następującego po miesiącu wykonania robót. Termin płatności faktur 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Terminem zapłaty         jest  data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

14. ZASTRZEŻENIA DODATKOWE

  Niniejsze Zapytanie można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, nie można udostępniać jej osobom trzecim;
  Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w Zapytaniu;
  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz przedłużenia terminu ich składania;
  Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z wybranymi Wykonawcami. W toku badania i oceny ofert Komisja może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych        ofert.
  W związku z tym Wykonawca wyznaczy osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w zakresie niniejszego postępowania i kontaktu z Zamawiającym w terminie otwarcia ofert.
  W ofercie należy podać telefon kontaktowy do wyznaczonej osoby;
  Treść Zapytania może być modyfikowana w toku, z zastrzeżeniem poszanowania równych praw wszystkich uczestników postępowania przetargowego;
  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o szacowanie bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków              prawnych i finansowych. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Dostawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia;
  W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Dostawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w                    postępowaniu;

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Siłownik okna dachowego FAKRO 1 ST - DSC_0053.JPG
Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 80%
  2. Gwarancja - 20%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Remont okna dachowego Fakro - dostawa, wymiana, uruchomienie siłownika okna dachowego 1 szt., na terenie Grupy Azoty S.A."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...