Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-01-12

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Osoba kontaktowa:

Ewa Dąbrowska

tel:

e-mail: ewa.dabrowska@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z108/199837

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Analizy wody - parametry grupy B w 2018 r.

Kompleksowa usługa wykonania analiz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi podawanej do i w sieci wodociągowej Grupy Azoty S.A. ul. Kwiatkowskiego 8, 33 -101 Tarnów polegająca na poborze prób, wykonaniu analiz metodami akredytowanymi oraz przesłaniu wyników.

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz.U. poz.2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Zakres i harmonogram zatwierdzony przez PSSE w Tarnowie.

2.MONITORING parametrów grupy B

2.1.Ustalone punkty zgodności (poboru wody)

Punkt poboru w źródle:

- kran obok filtrów w SUWP (ul. Chemiczna)

Punkty poboru na sieci wodociągowej:

- kran w Mościckim Centrum Medycznym (MCM)

2.2.Częstotliwość analiz: 2 raz/rok

2.3.Harmonogram:

Data poboru Punkt poboru

05.2018 kran obok filtrów w SUWP (ul. Chemiczna)

11.2018 kran w Mościckim Centrum Medycznym (MCM)

2.2.Zakres analityczny w zakresie monitoringu parametrów grupy B

Wymagania mikrobiologiczne:

Escherichia coli (E.coli)

Bakterie grupy coli

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC

Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)

Enterokoki


Wymagania oragnoleptyczne i fizykochemiczne:

Barwa

Mętność

Smak

Zapach

Stężenie jonów wodoru (pH)

Przewodność elektryczna

Jon amonu

Chlorki

Mangan

Siarczany

Sód

Utlenialność z KMnO4

Żelazo


Wymagania chemiczne:

Antymon

Arsen

Azotany

Benzen

Benzo(a)piren

Bor

Bromiany

Chlorek winylu

Chrom

Cyjanki

1,2-dichloroetan

Fluorki

Kadm

Miedź

Nikiel

Ołów

Pestycydy

∑ pestycydów

Rtęć

Selen

∑ trichloroetenu i tetrachloroetenu

∑ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

Trihalometany – ogółem (∑ THM)

Glin (Al)

Bromodichlorometan

Chlor wolny

Chloraminy

Trichlorometan (chloroform)

Magnez

Twardość


Dodatkowych informacji udzieli: P. Piotr Wyroba tel. 14 637 38 81 , tel. kom. 785 780 172


Po weryfikacji i akceptacji ofert drugim etapem wyboru dostawcy może być aukcja elektroniczna

Wybrany oferent zobowiązany jest do potwierdzenia pisemnie wylicytowanej ceny.

 


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Analiza wody - parametry grupy B w 2018 r. 1 US - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 90%
  2. Jakość usług - 10%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Usługa: Analiza wody - parametry grupy B w 2018 r."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...