Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-01-12

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Osoba kontaktowa:

Ewa Dąbrowska

tel:

e-mail: ewa.dabrowska@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z109/199837

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Analizy wody surowej dla SUWP w 2018 r.

Wykonanie analiz wody powierzchniowej do produkcji wody przeznaczonej do spożycia oraz wody ze studni Ranneya nr VI.  dla  G.A. S.A. ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów polegających na poborze próbek, wykonaniu analiz metodami akredytowanymi oraz przesłaniu wyników.


1.Woda powierzchniowa z rz. Dunajec

Wskaźniki i częstotliwość wg Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. Nr 204 poz.1728 z 2002r.) jak dla kategoria rzeki : A2, ilości osób korzystających z wodociągu: do 10 000osób.


I grupa wskaźników: analiza 2 x rok (23.05.2018 i 21.11.2018r.)

pH

Barwa

Zawiesina ogólna

Temperatura

Przewodnictwo elektrolityczne właściwe

Zapach

Azotany

Chlorki

Fosforany

ChZT

Tlen rozpuszczony (stopień nasycenia)

BZT5

Amoniak


II grupa wskaźników: analiza 1 x rok (23.05.2018)

Żelazo rozpuszczone

Mangan

Miedź

Cynk

Siarczany

Substancje powierzchniowo czynne

Fenole

Azot Kjelhdala

Liczba bakterii grupy coli

Liczba bakterii grupy coli typu kałowego

Ogólny węgiel organiczny


III grupa wskaźników: analiza 1 x rok (23.05.2018)

Fluorki

Bor

Nikiel

Arsen

Kadm

Chrom ogólny

Ołów

Selen

Rtęć

Bar

Cyjanki

Rozpuszczone lub zemulgowane węglowodory

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

Pestycydy ogólne

Substancje ulęgające ekstrakcji chloroformem

Paciorkowce kałowe

Bakterie z rodzaju Salmonella


2.Woda podziemna ze studni Ranney’a nr VI: analiza 2 x rok (23.05.2018 i 21.11.2018r.)

Badanie w zakresie jak dla próbki wody przeznaczonej do spożycia, w zakresie monitoringu parametrów grupy A (RMZ z dnia 07.12.2017r. Dz.U. poz.2294 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wymagania mikrobiologiczne:

Escherichia coli (E.coli)

Bakterie grupy coli

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC

Wymagania organoleptyczne, fizykochemiczne i chemiczne:

Barwa

Mętność

Smak

Zapach

Stężenie jonów wodoru (pH)

Przewodność elektryczna

Glin (Al)


POBÓR PRÓB PRZEZ WYKONUJĄCEGO ANALIZY


Dodatkowych informacji udzieli:  P. Piotr Wyroba tel. 637 38 81 , tel. kom. 785 780 172Po weryfikacji i akceptacji ofert drugim etapem wyboru dostawcy może być aukcja elektroniczna

Wybrany oferent zobowiązany jest do potwierdzenia pisemnie wylicytowanej ceny.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Analizy wody surowej dla SUWP w 2018 r. 1 US - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 90%
  2. Jakość usług - 10%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Usługa: Analizy wody surowej dla SUWP w 2018 r."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...