Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-01-12

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

NIP: 7160001822

Osoba kontaktowa:

Waldemar Górski

tel:

e-mail: waldemar.gorski@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z2/198597

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty

Przesyłamy zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie Projektu nr 270000697/PPN1/18 pt. Remont znaczący urządzeń i wyposażenia technologicznego chłodni kominowej G-55 - branża mechaniczna.

I. Zamawiający:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy.

II. Zakres rzeczowy:

wg załącznika nr 1 (załącznik wysłany do Państwa w wersji elektronicznej wraz z niniejszym zaproszeniem do złożenia oferty).

III. Dokumentacja techniczna:

dostępna u Starszego Specjalisty Mechanika Pana Grzegorza Śliwiaka, tel. 81 565-38-37.

IV. Termin realizacji Projektu:

1. Rozpoczęcie – 01-02-2018 r.

2. Zakończenie – 31-05-2018 r.

V. Nadzór inspektorski i koordynację wykonawstwa robót zapewnia Zamawiający.

VI. Informacje niezbędne dla Oferenta do prawidłowego opracowania oferty można uzyskać od:

1. Sprawy techniczne Ścibior Janusz, Tel.: 81 565 - 30 - 21

e-mail: janusz.scibior@grupaazoty.com

Śliwiak Grzegorz, tel: 81 565 – 38 – 37

e-mail: grzegorz.sliwiak@grupaazoty.com

2. Sprawy handlowe Waldemar Górski, Tel.: 81 565 - 35 - 85

e-mail: waldemar.gorski@gupaazoty.com

VII. Zakres dostaw:

1. Wykonawca:

1.1.Materiały: wszelkie niezbędne do realizacji Projektu.

1.2.Sprzęt: rusztowania oraz inny niezbędny realizacji Projektu.

2. Zamawiający:

2.1.Materiały: nie dotyczy.

2.2.Sprzęt: nie dotyczy.

VIII. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Terminowe wykonanie prac,

2. Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami obowiązującymi w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Uwaga:

Jeżeli przy wykonawstwie prac zachodzą warunki określone w art. 21a ust. 1a ustawy Prawo Budowlane, Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że przed przystąpieniem do wykonywania robót opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

IX. Wymagania techniczne wykonania i odbioru:

1. Zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

3. Wg załącznika nr 1 (zakres prac).

X. Miejsce wykonania robót:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – Pion Produkcji – Szef Produkcji – Zakład Amoniaku II –Chłodnia kominowa G-55.

XI. Przedkładana oferta powinna zawierać:

1. Ogólną cenę ofertową za realizację pełnego zakresu prac w wariancie I [obejmującym zakup materiałów, prefabrykację i montaż drewnianej konstrukcji wsporczej dla Eliminatora unosu (punkt 2.3 z zakresu) oraz zakup materiałów, prefabrykację i montaż drewnianej konstrukcji wsporczej dla Zraszalnika (punkt 4.3 z zakresu)].

2. Ogólną cenę ofertową za realizację pełnego zakresu prac w wariancie II [obejmującym zakup materiałów, prefabrykację i montaż konstrukcji wsporczej z profili FRP dla Eliminatora unosu (punkt 2.3 z zakresu) oraz zakup materiałów, prefabrykację i montaż konstrukcji wsporczej z profili FRP dla Zraszalnika (punkt 4.3 z zakresu)].

3. Ceny jednostkowe dla każdego z wariantów:

3.1 Cena za 1 m2 eliminatora unosu wg pkt. 2.4 zakresu prac.

3.2 Cena za 1 m2 zraszalnika wg pkt. 4.4 zakresu prac.

3.3 Cena za zakup 1 szt. zespołów rozpryskowych typ EP/A4 wg pkt. 5.2.2.2 zakresu prac.

3.4 Cena za skucie 1 m2 słabego betonu schodów wg pkt. 9.2 zakresu prac.

3.5 Cena za zabezpieczenie 1 mb odsłoniętego zbrojenia wg pkt. 9.3 zakresu prac.

3.6 Cena za wykonanie 1 m2 warstwy sczepnej wg pkt. 9.4 zakresu prac.

3.7 Cena za wykonanie reprofilacji 1 m2 ubytków betonu wg pkt. 9.5 zakresu prac.

3.8 Cena za wykonanie szpachlowania 1 m2 schodów w miejscach napraw wg pkt. 9.6 zakresu prac (gr. Szpachlowania – 1 mm).

3.9 Cena za wykonanie 1 m2 powłoki ochronnej schodów wg pkt. 9.7 zakresu prac.

3.10 Cena za skucie 1 m2 słabego betonu powierzchni wewnętrznej płaszcza na wysokości wodorozdziału wg pkt. 10.2 zakresu prac.

3.11 Cena za zabezpieczenie 1 mb odsłoniętego zbrojenia powierzchni wewnętrznej płaszcza na wysokości wodorozdziału wg pkt. 10.3 zakresu prac.

3.12 Cena za wykonanie 1 m2 warstwy sczepnej powierzchni wewnętrznej płaszcza na wysokości wodorozdziału wg pkt. 10.4 zakresu prac.

3.13 Cena za wykonanie reprofilacji 1 m2 ubytków betonu na powierzchni wewnętrznej płaszcza na wysokości wodorozdziału wg pkt. 10.5 zakresu prac.

3.14 Cena za wykonanie szpachlowania 1 m2 powierzchni wewnętrznej płaszcza na wysokości wodorozdziału wg pkt. 10.6 zakresu prac (gr. Szpachlowania – 1 mm).

3.15 Cena za wykonanie 1 m2 powłoki ochronnej powierzchni wewnętrznej płaszcza na wysokości wodorozdziału wg pkt. 10.7 zakresu prac.

3.16 Cena za wywóz i utylizację 1T gruzu wg pkt. 11.1 zakresu prac.

3.17 Cena za wywóz 1T złomu do Magazynu Surowców Wtórnych wg pkt. 11.1 zakresu prac Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (odległość 3 km) wg
pkt. 11.4 zakresu prac.

Ceny jednostkowe powinny wynikać z wartości cen ofertowych.

Powyższe ceny zostaną wyliczone na podstawie kosztorysu ofertowego,sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, który winien zawierać specyfikację materiałową oraz przedmiar robót dla pełnego zakresu robót podanego w zaproszeniu do składania ofert. Kosztorys należy dostarczyć w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach i elektronicznej (CD/DVD/pendrive) z rozszerzeniem dla danego programu kosztorysowego np.: NORMA: *.ath, *.xml; ZUZIA: *.xml; RODOS: *.rds, *.rod, itp. Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony na podstawie nakładów określonych w pierwszej kolejności w KNR, a ostatecznie wg norm zakładowych (branżowych). W przypadku braku możliwości sporządzenia kosztorysu wg nakładów określonych w katalogach jw. dopuszcza się możliwość ich sporządzenia w oparciu o analizy własne,

Ww. ceny winny uwzględnić pełny zakres robót materiałów i dostaw określony w zaproszeniu do złożenia oferty wraz ze wszystkimi operacjami technologicznymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotowych robót oraz sprzątaniem stanowisk pracy.

Do wyłonienia Wykonawcy brana będzie pod uwagę wynegocjowana wartość ceny ofertowej (limit) z pkt. 1 (wariant I) i pkt. 2 (wariant II), opracowanej w oparciu o przedmiar z załącznika nr 1. Ceny jednostkowe z pkt. 3 (dla obydwu wariantów) zostaną pomniejszone proporcjonalnie o upust procentowy uzyskany w toku negocjacji wartości cen ofertowych. Rzeczywista wartość prac z pkt. 1 (wariant I) i pkt 2 (wariant II) będzie zweryfikowana powykonawczo po ich zakończeniu wg rzeczywistych poniesionych nakładów i zrealizowanego zakresu w oparciu o wynegocjowane ceny. W przypadku przekroczenia limitu wynegocjowanej ceny ofertowej, wymagane jest sporządzenie protokołu konieczności i zawarcie Aneksu do umowy.

4. oświadczenie Oferenta, że przedkładana oferta obejmuje pełny zakres robót określonych w zaproszeniu do składania ofert,

5. oświadczenie o dotrzymaniu znamionowych parametrów projektowych chłodni zawartych w tabeli (tabela str. 1 załącznik nr 1).

6. okres gwarancji nie krótszy niż 48 miesięcy na:

- roboty,

- materiały,

objęte niniejszym zaproszeniem do złożenia oferty,

7. proponowaną formę płatności (preferowana płatność jednorazowa po zakończeniu robót z terminem płatności do 45 dni od dnia otrzymania faktury), z zastrzeżeniem, że:

- w przypadku, gdy ostatni dzień płatności wypada w inny dzień niż środa (dla płatności złotówkowych), płatność staje się wymagalna w najbliższą środę przypadającą po powyższym terminie,

- w przypadku, gdy ostatni dzień płatności wypada w inny dzień niż piątek (dla płatności walutowych), płatność staje się wymagalna w najbliższy piątek przypadający po powyższym terminie,

8. termin związania ofertą (nie mniej niż 3 miesiące),

9. w przypadku planowanego zatrudnienia podwykonawcy robót – podanie w ofercie nazwy firmy, wartości oraz zakresu powierzonych prac (informujemy, że w przypadku wybrania Waszej oferty, Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zlecenie robót podwykonawcy w oparciu o pozytywnie zaopiniowane przez Zamawiającego),

10. oświadczenie Oferenta zapewniające o złożeniu Zamawiającemu dodatkowych zabezpieczeń gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji i/lub realizacji przedmiotu umowy w postaci:

- weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową i/lub

- gwarancji bankowej i/lub

- gwarancji ubezpieczeniowej,

UWAGA,

Przy wartości oferty powyżej 1.000.000,00 zł netto, wyłącznie dopuszczalne formy dodatkowych zabezpieczeń gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji i / lub realizacji przedmiotu umowy to:

- gwarancja bankowa i / lub

- gwarancja ubezpieczeniowa.

11. oświadczenie – zobowiązanie do realizacji robót objętych niniejszym zaproszeniem zgodnie z wymogami nałożonymi na wytwórcę odpadów przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z wyłączeniem złomu metalicznego i stopów metali, które pozostają własnością Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., a w przypadku realizacji usługi na rzecz Zamawiającego u Wykonawcy dostarczenia decyzji na wytwarzanie odpadów zgodnie z wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazywanie Zamawiającemu bezpośrednio po zakończeniu realizacji całości robót objętych niniejszym zaproszeniem – zestawienia dotyczącego wytworzonych podczas realizacji prac na instalacjach Zamawiającego odpadów, zawierającego następujące dane: nazwa firmy, rodzaj i masa wytworzonego odpadu, kod odpadu (zgodnie z katalogiem odpadów), sposób gospodarowania odpadem (podanie procesu odzysku (R) lub unieszkodliwiania (D) oraz miejsce odzysku / unieszkodliwiania (POLSKA lub inny kraj),

13. zgodę na zawarcie umowy na wykonanie robót wg załączonego wzoru,

14. aktualny odpis postanowienia o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców, zawierający datę oraz podpis osoby bądź osób upoważnionych do zatwierdzenia klauzuli „ za zgodność z oryginałem” lub aktualne zaświadczenie (oraz zaświadczenia w przypadku wspólników Spółki) o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,

15. oświadczenia (na dzień złożenia oferty – nadania pocztowego) o niezaleganiu z płatnościami

- podatków w Urzędzie Skarbowym,

- składek w ZUS,

16. oświadczenie, że pobrana do niniejszego zaproszenia do składania ofert dokumentacja techniczna będzie wykorzystana wyłącznie do realizacji robót objętych zaproszeniem, dokumentacja ta stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. z późniejszymi zmianami,

17. oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbycie szkolenia w zakresie BHP i p.poż. w oparciu o obowiązujące przepisy wewnętrzne Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A – szkolenie płatne przez Wykonawcę, - przeszkoleniu podlegają wszyscy pracownicy Wykonawcy (oraz pracownicy ewentualnych podwykonawców) pracujący na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

18. potwierdzenie możliwości realizacji Projektu w określonym powyżej terminie,

19. listę referencyjną na co najmniej 3 Projekty zrealizowane po 1.01.2010r. na chłodniach kominowych wysokości co najmniej 50m z zakresem prac o charakterze objętym niniejszym zaproszeniem, z podaniem:

· tematu Projektu,

· parametrów gabarytowych chłodni,

· zakresu prac i zastosowanych materiałów oraz sprzętu

· okresu realizacji,

· kwoty kontraktowej (jeśli możliwe)

· okresu udzielonej gwarancji

· nazwy i adresu Inwestora,

· danych kontaktowych do Inwestorów

20. Kopie uprawnień pracowników nadzoru, będących pracownikami Oferenta, niezbędnych do realizacji Projektu,

21. Pisemne potwierdzenie odbycia wizji lokalnej przez jedną z osób wymienionych niżej.

XII. Rozliczenie - Roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne:

1. Wartość wykonanych Robót uzupełniających, dodatkowych i zamiennych będzie ustalana na podstawie składników ceny kosztorysowej R-zł; Kp-% Z -% pomniejszonych proporcjonalnie w toku negocjacji – dotyczy tylko R.

2. Wartość użytych materiałów i sprzętu ustalana będzie według rzeczywistych cen ich zakupu wykazanych na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę faktur, lub dodatkowo na żądanie Zamawiającego na podstawie uzupełniających dokumentów wykazujących na dokonanie zakupu według najkorzystniejszej oferty przy zastrzeżeniu pkt 3.

3. Dla kategorii materiałów i sprzętu określanego w wydawnictwie SEKOCENBUD ich ceny oraz koszty zakupu nie mogą przekroczyć średnich aktualnych cen wydawnictwa SEKOCENBUD.

XIII. Wymagana wizja lokalna z udziałem Pana Krzysztofa Tomaszewskiego – Kierownika Wydziału Amoniaku II, Pana Grzegorza Śliwiaka – Starszego Specjalisty Mechanika, Pana Janusza Ścibiora – Inspektora Nadzoru.

XIV. Ofertę należy złożyć w budynku Pionu Inwestycji, Sekcja Ofertowania i Kontraktowania Usług Remontowych (pokój 102) w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs ofert” z podaniem:

- nazwy Oferenta,

- numeru i tytułu Projektu,

- branży robót.

XV. Termin składania oferty upływa z dniem: 22-01-2018 r.

Uwaga: w przypadku rezygnacji ze złożenia oferty wymagane jest potwierdzenie tego faktu w formie pisemnej. Rezygnację należy przesłać niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji jednak nie później niż w przeddzień wyznaczonego terminu składania oferty faksem na numer 081 565 33 10, 35 66 lub na adres e-mail osoby prowadzącej sprawy handlowe.

Informujemy, iż nasza Spółka uzupełniła swoje zasoby o nowoczesne narzędzie informatyczne wspierające procesy zakupowe - Platforma Zakupowa Grupy Azoty. Wskazane narzędzie pozwala na prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców i negocjacji cenowych, w tym aukcji elektronicznych on line za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/ jak również stanowi bazę wiedzy o prowadzonych w naszej Spółce oraz w grupie kapitałowej Grupa Azoty postępowaniach.

Z tego powodu uprzejmie zapraszamy do zarejestrowania się na naszej platformie https://platformazakupowa.grupaazoty.com/rejestracja/rejestracja.html. Rejestracja możliwa jest bez zaproszenia do uczestnictwa w konkretnym postępowaniu.

W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją lub obsługą Platformy Zakupowej zapraszamy do kontaktu z infolinią Logintrade:

nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; lub e-mail: helpdesk@logintrade.net

Niezależnie od rejestracji na Platformie Zakupowej w każdym postępowaniu Oferenci spełniający wymogi formalne i merytoryczne otrzymają dedykowane zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej wraz z instrukcją postępowania.

Wszelkie koszty i wydatki związane z ofertą ponosi Oferent.

XVI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. prowadzenia dodatkowych negocjacji,

2. prowadzenia aukcji na Platformie Zakupowej LOGINTRADE w celu wyłonienia Wykonawcy,

3. swobodnego wyboru oferty jak również unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyn,

4. zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego z jednoczesnym zwiększeniem lub zmniejszeniem wartości robót,

5. odrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania (negocjacji) w przypadku nie spełnienia istotnych warunków zaproszenia w tym w szczególności: nie przeprowadzenia wizji lokalnej, nie przedstawienia listy referencyjnej zgodnie z pkt. XI 19, gdy zaistniały przesłanki z załącznika nr 2, nie potwierdzenia zawarcia umowy wg wzoru.

6. odrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania (negocjacji) w przypadku stwierdzenia braku jej kompletności (w szczególności braku kosztorysu ofertowego, specyfikacji materiałowej, przedmiaru robót).

Uwaga: Procedura udzielania zamówienia na realizację ww. Projektu nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. z późn. zm.) oraz protestom i odwołaniom. Z tytułu nie przyjęcia oferty do realizacji Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Załączniki:

- Wzór umowy.

- Załącznik nr 1 – (zakres rzeczowy).

- Załącznik nr 2 – Przesłanki wykluczające Oferenta z udziału w postępowaniu.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Remont znaczący urządzeń i wyposażenia technologicznego chłodni kominowej G-55 - branża mechaniczna 1 US - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:

Ofertę należy złożyć w budynku Pionu Inwestycji, Sekcja Ofertowania i Kontraktowania Usług Remontowych (pokój 102) w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs ofert” z podaniem:

- nazwy Oferenta,

- numeru i tytułu Projektu,

- branży robót.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Projekt nr 270000697/PPN1/18 pt. Remont znaczący urządzeń i wyposażenia technologicznego chłodni kominowej G-55 - branża mechaniczna."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...