Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-02-14

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 7490005094

Osoba kontaktowa:

Krystyna Wróbel

tel:

e-mail: Krystyna.Wrobel@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z53/199064

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

ZAPYTANIE O WARUNKI HANDLOWE

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty ZAK S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup niżej wymienionego przedmiotu zamówienia i zaprasza do składania ofert.

Opis przedmiotu zamówienia:

L.P.

ASORTYMENT

ILOŚĆ

JM

Uwagi

1.

Siarczan cynku siedmiowodny techniczny

25

KG

Prosimy o podanie numeru katalogowego i nazwę producenta

2.

Siarczan manganu jednowodny techniczny

25

KG

Prosimy o podanie numeru katalogowego i nazwę producenta

3.

Siarczan miedzi pięciowodny techniczny

25

KG

Prosimy o podanie numeru katalogowego i nazwę producenta

4.

Etanol techniczny

10

L

Prosimy o podanie numeru katalogowego i nazwę producenta

5.

Kwas solny 36% techniczny

10

L

Prosimy o podanie numeru katalogowego i nazwę producenta

6.

Kwas cytrynowy techniczny

10

KG

Prosimy o podanie numeru katalogowego i nazwę producenta

7.

Amoniak r-r 25% techniczny

10

L

Prosimy o podanie numeru katalogowego i nazwę producenta

UWAGI:

W przypadku ofert w EURO lub innej walucie obcej na potrzeby badania ofert przyjmuje się, iż podstawę przeliczenia wartości oferty zawierającej cenę w walucie innej niż złoty, stanowi średni kurs złotego w stosunku do tej waluty, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wyznaczony termin składania ofert. Przyjęty kurs walutowy ma zastosowanie do przeliczania wartości każdej kolejnej rewizji oferty pierwotnej.

Dodatkowe informacje

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 700 –1500:
Pan / Pani Krystyna Wróbel – kontakt: tel.: +48 77 481 25 39, fax: +48 77 481 35 43.

Termin realizacji zamówienia: najkrótszy możliwy

Zawartość oferty:
W ofercie należy określić:

 • cenę netto w PLN lub innej walucie, zakres który obejmuje cena, jednostkę miary (sztuka, komplet, masa),

 • warunki płatności (preferowane: przelew 60 dni po dostawie),

 • termin dostawy,

 • warunki dostawy (preferowane: DDP Magazyn Grupa Azoty ZAK S.A wg Incoterms 2010.),

 • warunki gwarancji,

 • termin ważności oferty, nie krótszy niż 30 dni.

  Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

Składanie ofert

Ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu o warunki handlowe, prosimy przesłać naPlatformę Logintrade do dnia:16.02.2018

Kryteria oceny ofert

Oferta będzie oceniana w oparciu o następujące kryteria:

 • cena, za powyżej wymieniony przedmiot zapytania,

 • termin wykonania zamówienia,

 • warunki płatności i dostawy,

 • warunki gwarancji / serwisu,

 • jakość wyrobu.

  Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny.

  Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

  Grupa AzotyZakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, 47-220, ulica
  Mostowa 30 A, oświadcza, iż przetwarza dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
  o ochronie danych osobowych (
  tekst jednolity:Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zebrane w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jako ich Administrator.

  Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupą Azoty ZAK S.A. a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować udział w niniejszym postępowaniu.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Siarczan cynku siedmiowodny techniczny 25 KG - Czytaj
2. Siarczan manganu jednowodny techniczny 25 KG - Czytaj
3. Siarczan miedzi pięciowodny techniczny 25 KG - Czytaj
4. Etanol techniczny 10 L - Czytaj
5. Kwas solny 36% techniczny 10 L - Czytaj
6. Kwas cytrynowy techniczny 10 KG - Czytaj
7. Amoniak r-r 25% techniczny 10 L - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa odczynników chemicznych według załączonej listy"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...