Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-03-07

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8510205573

Osoba kontaktowa:

Karol Rycko

tel: +48 91 317 22 32

e-mail: karol.rycko@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z18/197958/aktualizacja4

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Aktualizacja nr 4: Zamawiający informuje o umieszczeniu odpowiedzi na zadane pytania w formie pliki dodanego do postępowania. Oferentów, którzy złożyli już swoje Oferty prosimy o ponowne ich złożenie.

Aktualizacja nr 3: Zamawiający zdecydował się na wydłużenie terminu składania ofert do poniedziałku 12.03.2018 do godziny 12.00

Aktualizacja nr 2: Zamawiający informuje, że Oferta powinna być wyrażona w PLN

Aktualizacja nr 1. Z uwagi na pojawiające się pytania do postępowania, Zamawiający zdecydował się wydłużyć termin składania ofert do poniedziałku 05.03.2018 do godziny 12.00.

Treść zapytania:

 1. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zaprasza do udziału w Procesie Wyboru Kontrahenta pt.: „Zakup i dostawa pompy wirowej (1 szt) i pompy próżniowej (1 szt)”.
 2. Proces Wyboru Kontrahenta realizowany jest za pośrednictwem platformy zakupowej Grupy Azoty.
 3. Adresem Oferenta do korespondencji (na wszystkich etapach postępowania) będzie adres e-mail, z którego Oferent dokonał logowania w celu złożenia oferty i wskazał w formularzu ofertowym.
 4. Logując się do udziału w aukcji na Platformie Zakupowej można korzystać wyłącznie z konta e-mail, które podano w formularzu rejestracyjnym oferty, tj. na które przyszło zaproszenie do aukcji.
 5. Udział w organizowanych Aukcjach lub składanie Ofert w odpowiedzi na Zapytania ofertowe z wykorzystaniem Platformy Zakupowej Grupy Azoty możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.
 6. Aukcja z wykorzystaniem Platformy Zakupowej Grupy Azoty nie jest traktowana jako aukcja w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 7. Etapy postępowania:
  1. RFX - zapytanie publikowane na Platformie Zakupowej Grupy Azoty.
  2. Aukcja elektroniczna z wybranymi oferentami.
 8. Sposób przygotowania oferty.
  1. Oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej Grupy Azoty.
  2. Składając ofertę na Platformie Zakupowej Grupy Azoty z wykorzystaniem formularza oferty (tabela z podaniem ceny) w przypadku braku oferowania którejkolwiek pozycji, pole w kolumnie Oferta należy pozostawić puste (niewypełnione). Podanie wartości 0 zł w polu cena oznacza złożenie oferty na produkt w kwocie 0 zł.
  3. Oferta musi zawierać propozycję wynagrodzenia netto w PLN plus określenie wysokości podatku VAT. Wskazana cena winna zawierać wszelkie koszty realizacji przyszłej umowy (między innymi koszty robocizny, koszty materiałów, sprzętu, transportu, dojazdów, delegacji itp.).
  4. Do oferty należy załączyć dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z uwagi na obowiązujące procedury dotyczące oceny ofert prosimy o podział składanych dokumentów na część merytoryczną i handlową. Każdy dokument załączony do oferty merytorycznej winien zostać przedstawiony jako odrębny plik (skan dokumentu) o tytule odpowiadającym treści dokumentu.
 9. Szczegółowy tryb postępowania oraz sposób przygotowania i złożenia oferty zostały opisane w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach do niej.
 10. Wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego
  1. Pytania należy przesłać poprzez Platformę Zakupową Grupy Azoty.
  2. Treść wyjaśnień będzie przekazana poprzez aktualizację Zapytania Ofertowego na Platformie Zakupowej Grupy Azoty.
  3. W przypadku, gdy Dostawca złoży ofertę przed aktualizacją Zapytania Ofertowego, musi ona zostać złożona ponownie.
 11. Otwarcie ofert nastąpi na Platformie Zakupowej Grupy Azoty bez obecności Oferentów.
 12. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.
 13. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., oświadcza, iż przetwarza dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zebrane w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jako ich Administrator. Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować udział w niniejszym postępowaniu.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Pompa wirowa 1 ST - Pompa wirowa - Specyfikacja.doc
Czytaj
2. Pompa próżniowa 1 ST - Pompa próżniowa - Specyfikacja.doc
Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

 1. Koszt transportu: po stronie dostawcy
 2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
 3. Termin płatności: 30 dni

Kryteria oceny oferty

 1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...