Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-03-13

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 7490005094

Osoba kontaktowa:

Krystyna Wróbel

tel:

e-mail: Krystyna.Wrobel@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z58/199064

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

ZAPYTANIE O WARUNKI HANDLOWE

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty ZAK S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup niżej wymienionego przedmiotu zamówienia i zaprasza do składania ofert.

Opis przedmiotu zamówienia:

L.p

Asortyment

Ilość

J.m.

Uwagi

1.

ANHYDRON 454G

2

SZT

2.

SODU MOLIBDENIAN 2HYD. CZDA 1KG

1

SZT

3.

AMONU SIARCZAN 99,5% 250G

1

SZT

4.

POTAS WZORZEC DO IC NR.KAT.53337 100ML

1

SZT

5.

MAGNEZ-WZORZEC DO IC NR. KAT.89441 100ML

1

SZT

6.

WAPŃ-WZORZEC DO IC NR.KAT.39865 100ML

1

SZT

7.

SÓD WZORZEC DO IC NR.KAT.43492 100ML

1

SZT

8.

WZORZEC AZOTU AMONOWEGO KAT.13.03A.100ML

1

SZT

9.

WZORZEC CRM DO IC KAT.SPS-NU-WW2 6X50ML

1

SZT

10.

KWAS BOROWY CZDA 1KG

2

SZT

11.

ETER NAFTOWY T.W.40-60 0C CZDA op.1DM3 x 6

1

SZT

12.

CHLOROFORM CZDA op. 6X1L

9

SZT

13.

GANICHEM OD.DO ANL.AZOTU 0,5-150mg/l TN nr.kat GCA200

4

SZT

14.

POTASU HEKSACYJANOŻELAZIAN(III)CZDA 100G

2

SZT

15.

SREBRA SIARCZAN CZDA, 500G

1

SZT

16.

WZORZEC AZOTU AZOTANOWEGO U-ICC-004A

2

SZT

17.

POTASU WĘGLAN BEZW.CZDA 250G

1

SZT

18.

POTASU SIARCZAN CZDA 100G

1

SZT

19.

KWAS AZOTOWY CZDA, op.1DM3X6

1

PAC

20.

KWAS SOLNY 35-38% CZDA 1L

6

SZT

21.

KWAS ORTOFOSFOROWY 85% op.1L

8

SZT

22.

POTASU PIROSIARCZYN CZDA, 1KG

9

SZT

23.

SACHAROZA CZDA 1KG

8

SZT

24.

SODU WODOROTLENEK CZ.D.A. 1KG

156

SZT

25.

POTASU WODOROTLENEK CZ.D.A. 1KG

4

SZT

26.

AMONU MOLIBDENIAN 4HYDRAT CZDA 1KG

6

SZT

27.

AMONU OCTAN CZDA, 1KG

4

SZT

28.

METANOL CZDA op.1dcm3 x 6

9

PAC

29.

KWAS OCTOWY LODOWATY CZDA;1L

2

SZT

30.

AMONU CHLOREK CZDA 250G

1

SZT

31.

TOLUEN CZDA 1L

3

SZT

32.

HYDRANAL COULOMAT KAT.34840 op.6 X 50ML

3

SZT

33.

N-BUTANOL K.CHE101 2ML

1

SZT

34.

2-ETHYL-1-HEKSANOL K.08607 1ML-F

1

SZT

35.

IZOBUTANOL WZORZEC DO GC NR.82059

1

SZT

36.

WODA DO ANALIZY KAT.102923C 5L

10

SZT

37.

ACETON CZ.DA 1dm3 x 6

1

PAC

38.

RTĘCI II SIARCZAN CZDA 250G

1

SZT

39.

KWAS MRÓWKOWY 80% CZDA 1L

1

SZT

40.

CZTEROCHLOROETYLEN CZ.D.A op.1L

12

L

41.

MANGANU (II) SIARCZAN 1HYDR. CZDA 100G

1

SZT

42.

SODU CHLOREK CZDA 500G

1

SZT

43.

TRYPTOZA DLA MIKROBIOL.NR.110213.1000

1

SZT

44.

CCA COLIFORMS CHROMOGENIC A ISO 55MM NR.KAT.175452ZA

1

PAC

45.

1-NAFTYLOAMINA 100G

1

SZT

46.

KWAS SIARKOWY CZDA 1L

6

SZT

47.

JOD KRYSTALICZNY CZDA 250G

1

SZT

48.

KWAS ORTOFOSFOROWY 85%

1

SZT

49.

KWAS BOROWY CZDA 250G

1

SZT

50.

KWAS AZOTOWY CZDA 1L

2

SZT

51.

ALKOHOL ETYLOWY 96% CZDA 500ML

6

SZT

52.

SĄCZKI JAKOŚCIOWE ŚREDNIE FI-11

30

PAC

53.

CHZT TEST 0-1000MG/L KAT.LCI400

5

SZT

54.

CHZT TEST 0-150MG/L KAT.LCI500

5

SZT

55.

FITRY MEMBRANOWE 0,22um REF:GVWP04700

1

PAC

56.

SĄCZKI WHATMAN GF/A ŚR. 4,7CM MIKR.SZKL

14

SZT

57.

SMAR SILIKONOWY DO WYSKIEJ PRÓŻNI 50G

5

PAC

58.

TEST TLENU R-7540 Dissolved Oxygen CHEMets Fefill, 30amp.

3

SZT

59.

FILTRY MEMB. ŚR.47MM 0,2UM LLG-1209265

2

PAC

60.

SĄCZKI MEMBR.SARTORIUS SM13906-050ACN

1

PAC

UWAGI:

W przypadku ofert w EURO lub innej walucie obcej na potrzeby badania ofert przyjmuje się, iż podstawę przeliczenia wartości oferty zawierającej cenę w walucie innej niż złoty, stanowi średni kurs złotego w stosunku do tej waluty, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wyznaczony termin składania ofert. Przyjęty kurs walutowy ma zastosowanie do przeliczania wartości każdej kolejnej rewizji oferty pierwotnej.

Dodatkowe informacje

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 700 –1500:
Pan / Pani Krystyna Wróbel – kontakt: tel.: +48 77 481 25 39, fax: +48 77 481 35 43.

Termin realizacji zamówienia: najkrótszy możliwy

Zawartość oferty:
W ofercie należy określić:

 • cenę netto w PLN lub innej walucie, zakres który obejmuje cena, jednostkę miary (sztuka, komplet, masa),

 • warunki płatności (preferowane: przelew 60 dni po dostawie),

 • termin dostawy,

 • warunki dostawy (preferowane: DDP Magazyn Grupa Azoty ZAK S.A wg Incoterms 2010.),

 • warunki gwarancji,

 • termin ważności oferty, nie krótszy niż 30 dni.

  Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

Składanie ofert

Ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu o warunki handlowe, prosimy przesłać naPlatformę Logintrade do dnia:16.03.2018

Kryteria oceny ofert

Oferta będzie oceniana w oparciu o następujące kryteria:

 • cena, za powyżej wymieniony przedmiot zapytania,

 • termin wykonania zamówienia,

 • warunki płatności i dostawy,

 • warunki gwarancji / serwisu,

 • jakość wyrobu.

  Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny.

  Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

  Grupa AzotyZakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, 47-220, ulica
  Mostowa 30 A, oświadcza, iż przetwarza dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
  o ochronie danych osobowych (
  tekst jednolity:Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zebrane w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jako ich Administrator.

  Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupą Azoty ZAK S.A. a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować udział w niniejszym postępowaniu.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. ANHYDRON 454G 2 ST - Czytaj
2. SODU MOLIBDENIAN 2HYD. CZDA 1KG 1 ST - Czytaj
3. AMONU SIARCZAN 99,5% 250G 1 ST - Czytaj
4. POTAS WZORZEC DO IC NR.KAT.53337 100ML 1 ST - Czytaj
5. MAGNEZ-WZORZEC DO IC NR. KAT.89441 100ML 1 ST - Czytaj
6. WAPŃ-WZORZEC DO IC NR.KAT.39865 100ML 1 ST - Czytaj
7. SÓD WZORZEC DO IC NR.KAT.43492 100ML 1 ST - Czytaj
8. WZORZEC AZOTU AMONOWEGO KAT.13.03A.100ML 1 ST - Czytaj
9. WZORZEC CRM DO IC KAT.SPS-NU-WW2 6X50ML 1 ST - Czytaj
10. KWAS BOROWY CZDA 1KG 2 ST - Czytaj
11. ETER NAFTOWY T.W.40-60 0C CZDA op.1DM3 x 6 1 ST - Czytaj
12. CHLOROFORM CZDA op. 6X1L 9 ST - Czytaj
13. GANICHEM OD.DO ANL.AZOTU 0,5-150mg/l TN nr.kat GCA200 4 ST - Czytaj
14. POTASU HEKSACYJANOŻELAZIAN(III)CZDA 100G 2 ST - Czytaj
15. SREBRA SIARCZAN CZDA, 500G 1 ST - Czytaj
16. WZORZEC AZOTU AZOTANOWEGO U-ICC-004A 2 ST - Czytaj
17. POTASU WĘGLAN BEZW.CZDA 250G 1 ST - Czytaj
18. POTASU SIARCZAN CZDA 100G 1 ST - Czytaj
19. KWAS AZOTOWY CZDA, op.1DM3X6 1 ST - Czytaj
20. KWAS SOLNY 35-38 % CZDA 1L 6 ST 575283115-066-1 Czytaj
21. KWAS ORTOFOSFOROWY 85% op.1L 8 ST - Czytaj
22. POTASU PIROSIARCZYN CZDA, 1KG 9 ST - Czytaj
23. SACHAROZA CZDA 1KG 8 ST - Czytaj
24. sodu wodorotlenek cz.d.a. 1kg 156 ST - Czytaj
25. potasu wodorotlenek cz.d.a. 1kg 4 ST - Czytaj
26. AMONU MOLIBDENIAN 4HYDRAT CZDA 1KG 6 ST - Czytaj
27. AMONU OCTAN CZDA, 1KG 4 ST - Czytaj
28. METANOL CZDA op.1dcm3 x 6 5 ST - Czytaj
29. KWAS OCTOWY LODOWATY CZDA;1L 2 ST - Czytaj
30. AMONU CHLOREK CZDA 250G 1 ST - Czytaj
31. TOLUEN CZDA 1L 3 ST 837040114-066-1 Czytaj
32. HYDRANAL COULOMAT KAT.34840 op.6 X 50ML 3 ST - Czytaj
33. N-BUTANOL K.CHE101 2ML 1 ST - Czytaj
34. 2-ETHYL-1-HEKSANOL K.08607 1ML-F 1 ST - Czytaj
35. IZOBUTANOL WZORZEC DO GC NR.82059 1 ST - Czytaj
36. WODA DO ANALIZY KAT.102923C 5L 10 ST - Czytaj
37. ACETON CZ.DA 1dm3 x 6 1 ST - Czytaj
38. RTĘCI II SIARCZAN CZDA 250G 1 ST - Czytaj
39. KWAS MRÓWKOWY 80% CZDA 1L 1 ST - Czytaj
40. CZTEROCHLOROETYLEN CZ.D.A op.1L 12 ST - Czytaj
41. MANGANU (II) SIARCZAN 1HYDR. CZDA 100G 1 ST - Czytaj
42. SODU CHLOREK CZDA 500G 1 ST - Czytaj
43. TRYPTOZA DLA MIKROBIOL.NR.110213.1000 1 ST - Czytaj
44. CCA COLIFORMS CHROMOGENIC A ISO 55MM NR.KAT.175452ZA 1 ST - Czytaj
45. 1-NAFTYLOAMINA 100G 1 ST - Czytaj
46. KWAS SIARKOWY CZDA 1L 6 ST - Czytaj
47. JOD KRYSTALICZNY CZDA 250G 1 ST - Czytaj
48. KWAS ORTOFOSFOROWY 85% 1 ST - Czytaj
49. KWAS BOROWY CZDA 250G 1 ST - Czytaj
50. KWAS AZOTOWY CZDA 1L 2 ST - Czytaj
51. ALKOHOL ETYLOWY 96% CZDA 500ML 6 ST - Czytaj
52. SĄCZKI JAKOŚCIOWE ŚREDNIE FI-11 30 ST - Czytaj
53. CHZT TEST 0-1000MG/L KAT.LCI400 5 ST - Czytaj
54. CHZT TEST 0-150MG/L KAT.LCI500 5 ST - Czytaj
55. FITRY MEMBRANOWE 0,22um REF:GVWP04700 1 ST - Czytaj
56. SĄCZKI WHATMAN GF/A ŚR. 4,7CM MIKR. SZKL 14 ST - Czytaj
57. SMAR SILIKONOWY DO WYSKIEJ PRÓŻNI 50G 5 ST - Czytaj
58. TEST TLENU R-7540 Dissolved Oxygen CHEMets Fefill, 30amp. 3 ST - Czytaj
59. FILTRY MEMB. ŚR.47MM 0,2UM LLG-1209265 2 ST - Czytaj
60. SĄCZKI MEMBR.SARTORIUS SM13906-050ACN 1 ST - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa odczynników chemicznych według załączonej listy"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...