Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-03-13

Remzap Sp z o.o

Ignacego Mościckiego 12

24-110 Puławy

NIP: 7160001762

Osoba kontaktowa:

Małgorzata Kowalska

tel: 814731332

e-mail: mkowalska@remzap.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z57/240784/aktualizacja1

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Do niektórych pozycji dodano badanie udarności. Dodano standardy techniczne.

Treść zapytania:

Proszę o wycenę wymienionych kształtek. Wszystkie informacje znajdują siew w uwagach do produktu.

Proszę o podanie realnego terminu dostawy do każdej pozycji.

Osoba do kontaktu Marcin Tarkowski 81-473-11-57

Informujemy, iż nasza Spółka z początkiem bieżącego roku uzupełniła swoje zasoby o nowoczesne narzędzie informatyczne wspierające procesy zakupowe - Platforma Zakupowa Grupy Azoty. Wskazane narzędzie pozwala na prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców i negocjacji cenowych, w tym aukcji elektronicznych online za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem:https://platformazakupowa.grupaazoty.com/ jak również stanowi bazę wiedzy o prowadzonych w naszej Spółce oraz w grupie kapitałowej Grupa Azoty postępowaniach.

Z tego powodu uprzejmie zapraszam do zarejestrowania się na naszej platformiehttps://platformazakupowa.grupaazoty.com/rejestracja/rejestracja.html. Rejestracja możliwa jest bez zaproszenia do uczestnictwa w konkretnym postępowaniu.

W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją lub obsługą Platformy Zakupowej zapraszamy do kontaktu z infolinią Logintrade: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; lub e-mail:helpdesk@logintrade.net

Niezależnie od rejestracji na Platformie Zakupowej w każdym postępowaniu Oferenci spełniający wymogi formalne i merytoryczne otrzymają dedykowane zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej wraz z instrukcją postępowania oraz szczegółowymi warunkami aukcji.

Proszę o zachowanie szczególnej poufności dotyczącej przekazanej Państwu dokumentacji.

Uwaga!

Dokumentacja Przetargowa jest przekazana Oferentowi wyłącznie w celu opracowania i przedłożenia oferty przetargowej zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi. Oferent zachowa poufność i nie ujawni żadnej osobie trzeciej żadnej części Dokumentu Przetargowego w innym celu niż sporządzenie przez osoby trzecie i przesłanie oferentowi wyceny elementu robót.Oferent zapewni, że jego zewnętrzni konsultanci, podwykonawcy, dostawcy, itp. przestrzegać będą zasady zachowania poufności.

Ewentualne odstępstwa techniczne od naszego zapytania muszą być koniecznie w ofercie wyraźnie zaznaczone.

Brak zaznaczonych odstępstw będzie traktowany jako potwierdzenie spełnienia wszystkich wyszczególnionych w zapytaniu wymagań technicznych.

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, jak i odstąpienia od jego kontynuacji na każdym etapie aż do podpisania umowy/ zamówienia. Uczestnikom postępowania nie przysługuje prawo do żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów ani roszczenia odszkodowania z tego tytułu.

Zamawiający ma prawo prowadzić dalsze negocjacje z wybranym Oferentem lub wszystkimi Oferentami dopuszczonymi do etapu cen ostatecznych przy zastrzeżeniu, że nie dopuszcza się zmian na niekorzyść Zamawiającego.


„Prosimy o akceptację załączonego wzoru umowy jako podstawy do sporządzenia umowy. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z zapisów prosimy o przedstawienie uwag celem uzyskania akceptacji przez Zamawiającego. Brak wniesionych uwag będzie traktowany jako akceptacja zapisów w pełnym brzmieniu.”
Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Trójnik b/sz 139,7 x4,0 /139,7 x4,0 P235GH EN 10253-2 Typ A 2 ST 5102901-077 Czytaj
2. Trójnik b/sz 21,3 x2,6 /21,3 x2,6 P235GH EN 10253-2 Typ A 98 ST 5102901-078 Czytaj
3. Trójnik b/sz 26,9 x2,6 /26,9 x2,6 P235GH EN 10253-2 Typ A 33 ST 5102901-079 Czytaj
4. Trójnik b/sz 33,7 x2,6 /33,7 x2,6 P235GH EN 10253-2 Typ A 12 ST 5102901-080 Czytaj
5. Trójnik b/sz 60,3 x2,9 /60,3 x2,9 P235GH EN 10253-2 Typ A 2 ST 5102901-081 Czytaj
6. Trójnik b/sz 76,1 x2,9 /76,1 x2,9 P235GH EN 10253-2 Typ A 3 ST 5102901-082 Czytaj
7. Trójnik b/sz 48,3 x2,6 /33,7 x2,6 P235GH EN 10253-2 Typ B 1 ST 5102901-083 Czytaj
8. Trójnik z/sz 88,9 x3,2 /48,3 x2,6 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ B 1 ST 5103001-015 Czytaj
9. Trójnik z/sz 48,3 x2,6 /26,9 x2,0 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 1 ST 5103001-036 Czytaj
10. Trójnik z/sz 48,3 x2,6 /48,3 x2,6 X2CrNi19-11 EN 10253-4 Typ A 4 ST 5103001-042 Czytaj
11. Trójnik z/sz 168,3 x4,5 /168,3 x4,5 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 1 ST 5103001-056 Czytaj
12. Trójnik z/sz 219,1 x6,3 /168,3 x4,5 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 1 ST 5103001-057 Czytaj
13. Trójnik z/sz 219,1 x6,3 /219,1 x6,3 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 1 ST 5103001-058 Czytaj
14. Trójnik z/sz 60,3 x2,9 /33,7 x2,3 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 2 ST 5103001-059 Czytaj
15. Trójnik z/sz 60,3 x2,9 /60,3 x2,9 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 1 ST 5103001-060 Czytaj
16. Trójnik z/sz 60,3 x2,9 /60,3 x2,9 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ A 1 ST 5103001-061 Czytaj
17. Trójnik z/sz 76,1 x2,9 /76,1 x2,9 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ A 1 ST 5103001-062 Czytaj
18. Trójnik z/sz 88,9 x3,2 /88,9 x3,2 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ A 1 ST 5103001-063 Czytaj
19. Trójnik b/sz 26,9 x2,0 /26,9 x2,0 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 1 ST 5103001-064 Czytaj
20. Trójnik z/sz 114,3 x3,6 /114,3 x3,6 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ B 11 ST 5103001-065 Czytaj
21. Trójnik z/sz 114,3 x3,6 /60,3 x2,9 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ B 3 ST 5103001-066 Czytaj
22. Trójnik z/sz 48,3 x2,6 /26,9 x2,0 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ B 1 ST 5103001-067 Czytaj
23. Trójnik z/sz 48,3 x2,6 /48,3 x2,6 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ B 1 ST 5103001-068 Czytaj
24. Trójnik z/sz 76,1 x2,9 /76,1 x2,9 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ B 1 ST 5103001-069 Czytaj
25. Trójnik dwuczęściowy 114,3 x3,6 /114,3 x3,6 X5CrNi18-10 wg NL-DD-006E 1 ST 5103001-070 Czytaj
26. Trójnik dwuczęściowy 139,7 x4,0 /76,1 x2,9 X5CrNi18-10 wg NL-DD-006E 1 ST 5103001-071 Czytaj
27. Trójnik dwuczęściowy 168,3 x4,5 /168,3 x4,5 X5CrNi18-10 wg NL-DD-006E 11 ST 5103001-072 Czytaj
28. Trójnik dwuczęściowy 168,3 x4,5 /76,1 x2,9 X5CrNi18-10 wg NL-DD-006E 5 ST 5103001-073 Czytaj
29. Trójnik dwuczęściowy 168,3 x4,5 /88,9 x3,2 X5CrNi18-10 wg NL-DD-006E 2 ST 5103001-074 Czytaj
30. Trójnik dwuczęściowy 273,0 x6,3 /273,0 x6,3 X5CrNi18-10 wg NL-DD-006E 1 ST 5103001-075 Czytaj
31. Trójnik dwuczęściowy 323,9 x7,1 /323,9 x7,1 X5CrNi18-10 wg NL-DD-006E 2 ST 5103001-076 Czytaj
32. Trójnik dwuczęściowy 48,3 x2,6 /48,3 x2,6 X5CrNi18-10 wg NL-DD-006E 1 ST 5103001-077 Czytaj
33. Trójnik dwuczęściowy 76,1 x2,9 /42,4 x2,6 X5CrNi18-10 wg NL-DD-006E 1 ST 5103001-078 Czytaj
34. Trójnik dwuczęściowy 76,1 x2,9 /76,1 x2,9 X5CrNi18-10 wg NL-DD-006E 1 ST 5103001-079 Czytaj
35. Łuk b/sz 45 3D 21,3 x2,6 P235GH EN 10253-2 Typ A 33 ST 5110220-065 Czytaj
36. Łuk b/sz 90 3D 139,7 x4,0 P235GH EN 10253-2 Typ A 2 ST 5110220-067 Czytaj
37. Łuk b/sz 90 3D 21,3 x2,6 P235GH EN 10253-2 Typ A 318 ST 5110220-068 Czytaj
38. Łuk b/sz 90 3D 26,9 x2,6 P235GH EN 10253-2 Typ A 110 ST 5110220-069 Czytaj
39. Łuk b/sz 90 3D 33,7 x2,6 P235GH EN 10253-2 Typ A 117 ST 5110220-070 Czytaj
40. Łuk b/sz 90 3D 76,1 x2,9 P235GH EN 10253-2 Typ A 10 ST 5110220-071 Czytaj
41. Łuk b/sz 90 3D 48,3 x2,6 P235GH EN 10253-2 Typ B 10 ST 5110220-072 Czytaj
42. Łuk b/sz 90 3D 355,6 x8,0 P235TR1 EN 10253-2 Typ A 1 ST 5110220-113 Czytaj
43. Łuk b/sz 45 3D 139,7 x4,0 P235TR1 EN 10253-2 Typ A 5 ST 5110220-121 Czytaj
44. Łuk b/sz 45 3D 26,9 x2,6 P235TR1 EN 10253-2 Typ A 1 ST 5110220-122 Czytaj
45. Łuk b/sz 45 3D 33,7 x2,6 P235TR1 EN 10253-2 Typ A 6 ST 5110220-123 Czytaj
46. Łuk b/sz 45 3D 48,3 x2,6 P235TR1 EN 10253-2 Typ A 1 ST 5110220-124 Czytaj
47. Łuk b/sz 45 3D 114,3 x3,6 P235GH EN 10253-2 Typ A 4 ST 5110220-125 Czytaj
48. Łuk b/sz 45 3D 26,9 x2,6 P235GH EN 10253-2 Typ A 18 ST 5110220-126 Czytaj
49. Łuk b/sz 45 3D 33,7 x2,6 P235GH EN 10253-2 Typ A 12 ST 5110220-127 Czytaj
50. Łuk b/sz 45 3D 48,3 x2,6 P235GH EN 10253-2 Typ A 2 ST 5110220-128 Czytaj
51. Łuk b/sz 90 3D 114,3 x3,6 P235TR1 EN 10253-2 Typ A 1 ST 5110220-129 Czytaj
52. Łuk b/sz 90 3D 139,7 x4,0 P235TR1 EN 10253-2 Typ A 11 ST 5110220-130 Czytaj
53. Łuk b/sz 90 3D 26,9 x2,6 P235TR1 EN 10253-2 Typ A 2 ST 5110220-131 Czytaj
54. Łuk b/sz 90 3D 33,7 x2,6 P235TR1 EN 10253-2 Typ A 9 ST 5110220-132 Czytaj
55. Łuk b/sz 90 3D 48,3 x2,6 P235TR1 EN 10253-2 Typ A 16 ST 5110220-133 Czytaj
56. Łuk b/sz 90 3D 114,3 x3,6 P235GH EN 10253-2 Typ A 10 ST 5110220-135 Czytaj
57. Łuk b/sz 90 3D 42,4 x2,6 P235GH EN 10253-2 Typ A 48 ST 5110220-136 Czytaj
58. Łuk b/sz 90 3D 48,3 x2,6 P235GH EN 10253-2 Typ A 28 ST 5110220-137 Czytaj
59. Łuk b/sz 90 3D 60,3 x2,9 P235GH EN 10253-2 Typ A 13 ST 5110220-138 Czytaj
60. Łuk b/sz 90 3D 88,9 x3,2 P235GH EN 10253-2 Typ A 6 ST 5110220-139 Czytaj
61. Łuk b/sz 90 3D 21,3 x2,0 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 80 ST 5113001-017 Czytaj
62. Łuk z/sz 45 3D 48,3 x2,0 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 3 ST 5113001-077 Czytaj
63. Łuk z/sz 45 3D 48,3 x2,6 X2CrNi19-11 EN 10253-4 Typ A 2 ST 5113001-084 Czytaj
64. Łuk z/sz 45 3D 168,3 x4,5 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ A 2 ST 5113001-085 Czytaj
65. Łuk z/sz 90 3D 48,3 x2,0 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 6 ST 5113001-092 Czytaj
66. Łuk z/sz 90 3D 48,3 x2,6 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 4 ST 5113001-093 Czytaj
67. Łuk z/sz 90 3D 48,3 x2,6 X2CrNi19-11 EN 10253-4 Typ A 19 ST 5113001-101 Czytaj
68. Łuk dwuczęściowy 45 -2 273,0 x6,3 X5CrNi18-10 wg NL-BB-002E 2 ST 5113001-107 Czytaj
69. Łuk dwuczęściowy 90 -2 139,7 x4,0 X5CrNi18-10 wg NL-BB-001E 2 ST 5113001-108 Czytaj
70. Łuk dwuczęściowy 90 -2 273,0 x6,3 X5CrNi18-10 wg NL-BB-001E 3 ST 5113001-109 Czytaj
71. Łuk z/sz 90 3D 88,9 x3,2 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ B 2 ST 5113001-112 Czytaj
72. Łuk z/sz 45 3D 168,3 x4,5 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 1 ST 5113001-116 Czytaj
73. Łuk z/sz 45 3D 42,4 x2,0 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 3 ST 5113001-117 Czytaj
74. Łuk z/sz 45 3D 60,3 x2,0 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 1 ST 5113001-118 Czytaj
75. Łuk z/sz 45 3D 60,3 x2,9 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 3 ST 5113001-119 Czytaj
76. Łuk z/sz 45 3D 76,1 x2,3 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 1 ST 5113001-120 Czytaj
77. Łuk z/sz 45 3D 219,1 x2,6 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ A 1 ST 5113001-121 Czytaj
78. Łuk z/sz 45 3D 219,1 x6,3 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ A 5 ST 5113001-122 Czytaj
79. Łuk z/sz 45 3D 48,3 x2,6 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ A 5 ST 5113001-123 Czytaj
80. Łuk z/sz 45 3D 88,9 x3,2 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ A 2 ST 5113001-124 Czytaj
81. Łuk b/sz 45 3D 21,3 x2,0 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 6 ST 5113001-125 Czytaj
82. Łuk b/sz 45 3D 26,9 x2,0 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 6 ST 5113001-126 Czytaj
83. Łuk b/sz 45 3D 33,7 x2,0 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 3 ST 5113001-127 Czytaj
84. Łuk b/sz 45 3D 33,7 x2,3 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 12 ST 5113001-128 Czytaj
85. Łuk b/sz 45 3D 33,7 x2,3 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ A 1 ST 5113001-129 Czytaj
86. Łuk z/sz 45 3D 114,3 x3,6 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ B 6 ST 5113001-130 Czytaj
87. Łuk z/sz 45 3D 48,3 x2,6 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ B 1 ST 5113001-131 Czytaj
88. Łuk z/sz 45 3D 76,1 x2,9 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ B 1 ST 5113001-132 Czytaj
89. Łuk z/sz 90 3D 168,3 x4,5 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 3 ST 5113001-133 Czytaj
90. Łuk z/sz 90 3D 219,1 x6,3 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 12 ST 5113001-134 Czytaj
91. Łuk z/sz 90 3D 42,2 x2,0 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 13 ST 5113001-135 Czytaj
92. Łuk z/sz 90 3D 60,3 x2,0 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 23 ST 5113001-136 Czytaj
93. Łuk z/sz 90 3D 60,3 x2,9 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 12 ST 5113001-137 Czytaj
94. Łuk z/sz 90 3D 76,1 x2,3 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 1 ST 5113001-138 Czytaj
95. Łuk z/sz 90 3D 168,3 x4,5 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ A 3 ST 5113001-139 Czytaj
96. Łuk z/sz 90 3D 219,1 x2,6 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ A 2 ST 5113001-140 Czytaj
97. Łuk z/sz 90 3D 219,1 x6,3 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ A 24 ST 5113001-141 Czytaj
98. Łuk z/sz 90 3D 42,4 x2,6 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ A 18 ST 5113001-142 Czytaj
99. Łuk z/sz 90 3D 48,3 x2,6 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ A 20 ST 5113001-143 Czytaj
100. Łuk z/sz 90 3D 60,3 x2,9 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ A 3 ST 5113001-144 Czytaj
101. Łuk z/sz 90 3D 76,1 x2,9 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ A 3 ST 5113001-145 Czytaj
102. Łuk z/sz 90 3D 88,9 x3,2 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ A 16 ST 5113001-146 Czytaj
103. Łuk b/sz 90 3D 26,9 x2,0 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 2 ST 5113001-147 Czytaj
104. Łuk b/sz 90 3D 33,7 x2,0 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 6 ST 5113001-148 Czytaj
105. Łuk b/sz 90 3D 33,7 x2,3 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 13 ST 5113001-149 Czytaj
106. Łuk b/sz 90 3D 26,9 x2,0 X2CrNi19-11 EN 10253-4 Typ A 5 ST 5113001-150 Czytaj
107. Łuk b/sz 90 3D 21,3 x2,0 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ A 9 ST 5113001-151 Czytaj
108. Łuk b/sz 90 3D 26,9 x2,0 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ A 5 ST 5113001-152 Czytaj
109. Łuk b/sz 90 3D 33,7 x2,0 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ A 3 ST 5113001-153 Czytaj
110. Łuk b/sz 90 3D 33,7 x2,3 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ A 4 ST 5113001-154 Czytaj
111. Łuk z/sz 90 3D 48,3 x2,6 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ B 3 ST 5113001-155 Czytaj
112. Łuk z/sz 90 3D 76,1 x2,9 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ B 1 ST 5113001-156 Czytaj
113. Łuk b/sz 90 3D 21,3 x2,0 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ B 2 ST 5113001-157 Czytaj
114. Łuk dwuczęściowy 45 -2 114,3 x3,6 X5CrNi18-10 wg NL-BB-002E 1 ST 5113001-158 Czytaj
115. Łuk dwuczęściowy 45 -2 168,3 x4,5 X5CrNi18-10 wg NL-BB-002E 6 ST 5113001-159 Czytaj
116. Łuk dwuczęściowy 45 -2 323,9 x7,1 X5CrNi18-10 wg NL-BB-002E 5 ST 5113001-160 Czytaj
117. Łuk dwuczęściowy 45 -2 76,1 x2,9 X5CrNi18-10 wg NL-BB-002E 1 ST 5113001-161 Czytaj
118. Łuk dwuczęściowy 90 -2 114,3 x3,6 X5CrNi18-10 wg NL-BB-001E 1 ST 5113001-162 Czytaj
119. Łuk dwuczęściowy 90 -2 168,3 x4,5 X5CrNi18-10 wg NL-BB-001E 32 ST 5113001-163 Czytaj
120. Łuk dwuczęściowy 90 -2 323,9 x7,1 X5CrNi18-10 wg NL-BB-001E 24 ST 5113001-164 Czytaj
121. Łuk dwuczęściowy 90 -2 48,3 x2,6 X5CrNi18-10 wg NL-BB-001E 3 ST 5113001-165 Czytaj
122. Łuk dwuczęściowy 90 -2 76,1 x2,9 X5CrNi18-10 wg NL-BB-001E 3 ST 5113001-166 Czytaj
123. Łuk z/sz 90 3D 114,3 x3,6 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ B 32 ST 5113001-167 Czytaj
124. Zwężka sym b/sz 42,4 x2,6 /33,7 x2,6 P235TR1 EN 10253-2 Typ A 2 ST 5118101-081 Czytaj
125. Zwężka sym b/sz 48,3 x2,6 /42,4 x2,6 P235TR1 EN 10253-2 Typ A 2 ST 5118101-083 Czytaj
126. Zwężka sym b/sz 114,3 x3,6 /76,1 x2,9 P235GH EN 10253-2 Typ A 1 ST 5118101-085 Czytaj
127. Zwężka sym b/sz 26,9 x2,6 /21,3 x2,6 P235GH EN 10253-2 Typ A 16 ST 5118101-086 Czytaj
128. Zwężka sym b/sz 33,7 x2,6 /26,9 x2,3 P235GH EN 10253-2 Typ A 3 ST 5118101-087 Czytaj
129. Zwężka sym b/sz 42,4 x2,6 /33,7 x2,6 P235GH EN 10253-2 Typ A 11 ST 5118101-088 Czytaj
130. Zwężka sym b/sz 60,3 x2,9 /33,7 x2,6 P235GH EN 10253-2 Typ A 1 ST 5118101-089 Czytaj
131. Zwężka sym b/sz 76,1 x2,9 /48,3 x2,6 P235GH EN 10253-2 Typ A 2 ST 5118101-090 Czytaj
132. Zwężka mimośrodowa b/sz 139,7 x4,0 /114,3 x3,6 P235TR1 EN 10253-2 Typ A 2 ST 5118101-091 Czytaj
133. Zwężka mimośrodowa b/sz 168,3 x4,5 /139,7 x4,0 P235TR1 EN 10253-2 Typ A 2 ST 5118101-092 Czytaj
134. Zwężka mimośrodowa b/sz 114,3 x3,6 /88,9 x3,2 P235GH EN 10253-2 Typ A 1 ST 5118101-093 Czytaj
135. Zwężka mimośrodowa b/sz 139,7 x4,0 /114,3 x3,6 P235GH EN 10253-2 Typ A 2 ST 5118101-094 Czytaj
136. Zwężka mimośrodowa b/sz 26,9 x2,6 /21,3 x2,6 P235GH EN 10253-2 Typ A 2 ST 5118101-095 Czytaj
137. Zwężka mimośrodowa b/sz 33,7 x2,6 /21,3 x2,0 P235GH EN 10253-2 Typ A 3 ST 5118101-096 Czytaj
138. Zwężka mimośrodowa b/sz 33,7 x2,6 /26,9 x2,3 P235GH EN 10253-2 Typ A 8 ST 5118101-097 Czytaj
139. Zwężka mimośrodowa b/sz 42,4 x2,6 /33,7 x2,6 P235GH EN 10253-2 Typ A 2 ST 5118101-098 Czytaj
140. Zwężka mimośrodowa b/sz 76,1 x2,9 /33,7 x2,6 P235GH EN 10253-2 Typ A 1 ST 5118101-099 Czytaj
141. Zwężka mimośrodowa b/sz 76,1 x2,9 /48,3 x2,6 P235GH EN 10253-2 Typ A 2 ST 5118101-100 Czytaj
142. Zwężka sym z/sz 42,2 x2,0 /33,7 x2,0 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 2 ST 5118201-080 Czytaj
143. Zwężka sym z/sz 48,3 x2,0 /33,7 x2,0 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 4 ST 5118201-081 Czytaj
144. Zwężka sym z/sz 48,3 x2,6 /26,9 x2,0 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 1 ST 5118201-082 Czytaj
145. Zwężka sym z/sz 76,1 x2,3 /48,3 x2,0 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 1 ST 5118201-084 Czytaj
146. Zwężka sym z/sz 48,3 x2,6 /26,9 x2,0 X2CrNi19-11 EN 10253-4 Typ A 1 ST 5118201-085 Czytaj
147. Zwężka sym z/sz 48,3 x2,6 /33,7 x2,3 X2CrNi19-11 EN 10253-4 Typ A 2 ST 5118201-086 Czytaj
148. Zwężka sym z/sz 88,9 x3,2 /48,3 x2,6 X2CrNi19-11 EN 10253-4 Typ A 2 ST 5118201-087 Czytaj
149. Zwężka sym z/sz 42,2 x2,6 /33,7 x2,3 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ A 1 ST 5118201-089 Czytaj
150. Zwężka sym z/sz 48,3 x2,6 /33,7 x2,3 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ A 3 ST 5118201-090 Czytaj
151. Zwężka sym z/sz 60,3 x2,9 /48,3 x2,6 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ A 5 ST 5118201-091 Czytaj
152. Zwężka sym b/sz 26,9 x2,0 /21,3 x2,0 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 5 ST 5118201-093 Czytaj
153. Zwężka sym b/sz 33,7 x2,3 /21,3 x2,0 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 1 ST 5118201-094 Czytaj
154. Zwężka sym b/sz 33,7 x2,3 /26,9 x2,0 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 6 ST 5118201-095 Czytaj
155. Zwężka sym z/sz 114,3 x3,6 /88,9 x3,2 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ B 4 ST 5118201-097 Czytaj
156. Zwężka sym z/sz 76,1 x2,9 /48,3 x2,6 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ B 1 ST 5118201-098 Czytaj
157. Zwężka sym b/sz 26,9 x2,0 /21,3 x2,0 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ B 1 ST 5118201-099 Czytaj
158. Zwężka mimośrodowa z/sz 168,3 x4,5 /114,3 x3,6 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 1 ST 5118201-100 Czytaj
159. Zwężka mimośrodowa z/sz 219,1 x6,3 /114,3 x3,6 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 1 ST 5118201-101 Czytaj
160. Zwężka mimośrodowa z/sz 42,4 x2,0 /33,7 x2,0 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A 2 ST 5118201-102 Czytaj
161. Zwężka mimośrodowa z/sz 48,3 x2,6 /33,7 x2,3 X2CrNi19-11 EN 10253-4 Typ A 2 ST 5118201-104 Czytaj
162. Zwężka mimośrodowa z/sz 48,3 x2,6 /33,7 x2,3 X6CrNiTi18-10 EN 10253-4 Typ A 1 ST 5118201-107 Czytaj
163. Zwężka sym dwuczęściowa do kołnierza ogrzewanego K-114,3 x3,6 /101,6 x3,6 X5CrNi18-10 wg NL-EE-009E 2 ST 5118201-108 Czytaj
164. Zwężka sym dwuczęściowa do kołnierza ogrzewanego K-273,0 x6,3 /193,7 x6,3 X5CrNi18-10 wg NL-EE-009E 7 ST 5118201-109 Czytaj
165. Zwężka sym dwuczęściowa do kołnierza ogrzewanego K-323,9 x7,1 /244,5 x7,1 X5CrNi18-10 wg NL-EE-009E 14 ST 5118201-110 Czytaj
166. Zwężka sym dwuczęściowa K- 114,3 x3,6 /76,1 x2,9 X5CrNi18-10 wg NL-EE-004E 1 ST 5118201-113 Czytaj
167. Zwężka sym dwuczęściowa K- 139,7 x4,0 /114,3 x3,6 X5CrNi18-10 wg NL-EE-004E 1 ST 5118201-114 Czytaj
168. Zwężka sym dwuczęściowa K- 168,3 x4,5 /114,3 x3,6 X5CrNi18-10 wg NL-EE-004E 4 ST 5118201-115 Czytaj
169. Zwężka sym dwuczęściowa K- 168,3 x4,5 /139,7 x4,0 X5CrNi18-10 wg NL-EE-004E 30 ST 5118201-116 Czytaj
170. Zwężka sym dwuczęściowa K- 323,9 x7,1 /273,0 x6,3 X5CrNi18-10 wg NL-EE-004E 1 ST 5118201-119 Czytaj
171. Łuk z/sz 90 3D 48,3 x2,0 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A. 11 ST 5113001-092. Czytaj
172. Łuk z/sz 90 3D 76,1 x2,3 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A. 4 ST 5113001-138. Czytaj
173. Łuk b/sz 90 3D 26,9 x2,0 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A. 49 ST 5113001-147. Czytaj
174. Zwężka sym z/sz 76,1 x2,3 /48,3 x2,0 X5CrNi18-10 EN 10253-4 Typ A. 2 ST 5118201-084. Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  2. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  3. Akceptuje załączony wzór umowy
  4. Termin płatności: 30 dni [Usuń]

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 70%
  2. Termin dostawy - 30%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa kształtek - 1737 szt"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...