Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-03-13

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 7490005094

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Ilowska

tel:

e-mail: agnieszka.ilowska@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z92/203502/aktualizacja1

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Usunięto kryterium formalne: Świadectwo wzorcowania aparatu przez upoważnioną jednostkę

Treść zapytania:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową i zaprasza do składania ofert.


Dane techniczne:

-Piecyk kompatybilny z posiadanym modelem aparatu 870KF Titrino Plus firmy Metrohm

-Z kompletem szklanych fiolek, wraz z zamknięciem (nakrętki/ septy), odpowiednimi do badań próbek nawozów saletrzanych

-Z niezbędnymi akcesoriami – rurkami/ wężykami, nasadkami, łącznikami - potrzebnymi do podłączenia do aparatu 870KF Titrino Plus

-Z zapasem części zużywalnych na rok pracy aparatu

-wymagana instrukcja w języku polskim – w formie elektronicznej i tradycyjnej papierowej


Dodatkowe wymagania

-instalacja, uruchomienie testowanie i włączenie do eksploatacji przez serwisanta

-szkolenie w zakresie obsługi, przygotowania i analizy prób wraz z opracowaniem podstawowych metod wskazanych przez klienta, przez kompetentnego serwisanta, oraz certyfikatami dla uczestników szkolenia

-autoryzowany serwis na terenie Polski w okresie gwarancji i po gwarancji

-naprawa serwisowa w czasie nie przekraczającym 2 tygodni

-zabezpieczenie części wymiennych na okres 10 lat od zakupu

-gwarancja min. 24 miesiące

- certyfikat producenta ( z dokładnością zadanej temperatury, szybkości grzania, innych parametrów pracy).Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 Pani Agnieszka Iłowska– kontakt: tel. 077 481 23 61


Zawartość oferty:

W ofercie należy określić:

• cenę jednostkową netto (powinna zawierać koszt transportu)

• czas realizacji zamówienia

*Oferta ważna 60 dni

Prosimy o dołączenie karty charakterystyki oraz karty produktu /Certyfikat /deklarację zgodności, ew. swojej firmowej oferty jako załącznik.


Drugim etapem wyboru dostawcy może być aukcja elektroniczna o której zakwalifikowani oferenci zostaną poinformowani.

Oferent wybrany do realizacji zamówienia, zobowiązany jest do przesłania skanu oferty podpisanej przez osobę upoważnioną.

Składanie ofert:

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub pozycji oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie–Koźlu, 47-220, ulica Mostowa 30 A, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. 2016 r. poz. 922), zebranych w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jest ich Administratorem.

Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupę Azoty ZAK S.A. a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować udział w niniejszym postępowaniu.

W kwestiach obsługi Platformy Logintrade prosimy o kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Piecyk do aparatu 870 KF Titrino Plus 1 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

 1. Termin płatności: 30 dni
 2. Warunki dostawy: DDP - miejsce wskazane przez użytkownika na terenie Grupa Azoty ZAK S.A.
 3. Autoryzowany serwis na terenie Polski w okresie gwarancji i po gwarancji
 4. W cenie zapas części zużywających się na rok pracy aparatu
 5. Instalacja, uruchomienie testowanie i włączenie do eksploatacji przez serwisanta
 6. Instrukcja obsługi w języku polskim
 7. Gwarancja nieobwarowana dodatkowymi płatnymi przeglądami serwisowymi
 8. Gwarancja minimum: 24 Miesiące
 9. Serwis pogwarancyjny dostępny w czasie nie przekraczającym 2 tygodni
 10. Szkolenie w zakresie obsługi, przygotowania i analizy prób wraz z opracowaniem podstawowych metod wskazanych przez klienta, przez kompetentnego serwisanta, oraz certyfikatami dla uczestników szkolenia
 11. Naprawa serwisowa w czasie nie przekraczającym 2 tygodni
 12. Zabezpieczenie części wymiennych na okres 10 lat od zakupu

Kryteria oceny oferty

 1. Jakość produktu - 60%
 2. Cena - 40%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup piecyka do aparatu 870 KF- 1 szt."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...