Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-03-13

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 7490005094

Osoba kontaktowa:

Krystyna Król

tel: 774813800

e-mail: krystyna.krol@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z75/197779

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową i zaprasza do składania ofert.

Opis przedmiotu zamówienia

ODWADNIACZE NA PARĘ 7,2 MPa - 5 szt.

Parametry graniczne:

-Maksymalne ciśnienie operacyjne Pmo= 7,8 MPa

-Maksymalna temperatura operacyjna Tmo=550 o C

-Długość zabudowy L-400 mm


Oferowane odwadniacze:

1. Muszą posiadać wymienne siedlisko.

2. Zamknięcie iglicowe współprądowe (iglicą w dół).

3. Muszą posiadać wkładkę chromową na wylocie z odwadniacza.

4. Materiał korpusu stal kuta

5. Muszą posiadać datę produkcji nie starsza niż 6 m-cy licząc od daty zamówienia

6. Dla odwadniaczy na parę 7,2 MPa – typ przyłącza – spawane - przyłącze 1’’


Zawartość oferty:

W ofercie należy określić:

• cenę jednostkową netto (powinna zawierać koszt transportu)

• warunki gwarancji

• czas realizacji zamówienia

Dostawca musi przedłożyć do oferty:

1.Badanie identyfikujące skład materiału wykorzystanego do produkcji dostarczonych odwadniaczy.

2. Badanie potwierdzające własności wytrzymałościowe materiału wykorzystanego do produkcji dostarczonych odwadniaczy (udarność mierzona w – 29 Co27J

3.Przykładowe świadectwo odbioru 3.1 dla oferowanych odwadniaczy.

4.Przykładową deklarację zgodności dla oferowanych odwadniaczy.

5.Kopię certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z EN ISO 9001 producenta odwadniaczy.

6.Kopie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z Dyrektywą Urządzeń Ciśnieniowych 2014/68/EU w obszarze projektowania i produkcji armatury przemysłowej i urządzeń ciśnieniowych.


Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00 Pani Krystyna Król – kontakt: tel. 077 481 3800

Po weryfikacji i akceptacji ofert pod względem technicznym drugim etapem wyboru dostawcy może być aukcja elektroniczna o której zakwalifikowani oferenci zostaną poinformowani.

Oferent wybrany do realizacji zamówienia, zobowiązany jest do przesłania skanu oferty podpisanej przez osobę upoważnioną.

Składanie ofert:

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie–Koźlu, 47-220, ulica Mostowa 30 A, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. 2016 r. poz. 922), zebranych w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jest ich Administratorem.

Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupę Azoty ZAK S.A. a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować udział w niniejszym postępowaniu.

W kwestiach obsługi Platformy Logintrade prosimy o kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. ODWADNIACZ NA PARĘ 7.2 MPa 5 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Zamawiający nie dopuszcza armatury po regeneracji
  3. Armatura fabrycznie nowa - muszą posiadać datę produkcji nie starsza niż 6 m-cy licząc od daty zamówienia
  4. Spełnienie wszystkich parametrów zgodnie z treścią zapytania
  5. Warunki dostawy: DDP - magazyn Grupa Azoty Kędzierzyn
  6. Przedłożenie załączników do oferty zgodnie z treścią zamówienia

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa odwadniaczy na parę 7,2 MPa - 5 szt."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Uwaga! Kupiec zażądał potwierdzenia udziału w postępowaniu do 2018-03-15 12:00:00

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...