Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-05-16

Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: PL8732594457

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Tyczyńska

tel: 785700490

e-mail: bp.automatyka@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z60/237517

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na dostawy gazów specjalnych do chromatografów o czystości minimum 99,999% (tzw. 5.0), oraz dzierżawę butli na rok 2018:

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Powietrze syntetyczne – 14 szt.

Roczna dzierżawa butli - 4szt

2. Wodór - 14 szt.

Roczna dzierżawa butli 4szt

3. Azot – 21 szt.

Roczna dzierżawa butli 6szt.

4. Hel 1 szt.

Roczna dzierżawa butli 2szt.

Dostawy gazów (poza helem) odbywać się będą miesięcznie w następujących ilościach:

1. Powietrze 2 szt.

2. Wodór 2 szt.

3. Azot 3 szt.

Zużycie helu wynosi około 10 m3 na 6 miesięcy.

Przyłącza zaworów butlowych maja być zgodne z normą DIN477.


Zawartość oferty:

- wypełniony załącznik nr 1

- warunki płatności – przelew 30 dni po wykonaniu usługi

- termin ważności oferty: 60dni

Dodatkowe informacje:

W sprawach związanych ze szczegółami przedmiotu zamówienia w godzinach 7:00-15:00 dodatkowych informacji udziela Wacław Mucha, tel:14 637 27 53, email: waclaw.mucha@grupaazoty.com

W sprawach merytorycznych związanych z dokumentacją, oraz składaniem oferty w godzinach 7:00-15:00 dodatkowych informacji udziela Agnieszka Tyczyńska, tel.: 14 637 38 27, 785 700 490, mail:bp.automatyka@grupaazoty.com

W przypadku problemów z obsługą platformy zakupowej prosimy o kontakt bezpośrednio z operatorem LOGINTRADE: tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

Składanie i ważność ofert:

Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

Oferty można składać jedynie za pośrednictwem platformy zakupowej logintrade. Złożenie oferty inną drogą skutkować będzie jej odrzuceniem bez otwierania.

Oferent może złożyć maksymalnie jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert bez otwierania.

Po weryfikacji ofert pod względem technicznym i merytorycznym, drugim etapem wyboru dostawcy usługi może być aukcja elektroniczna, o której zakwalifikowani oferenci zostaną poinformowani.

Po zakończeniu aukcji Oferent zobowiązany jest potwierdzić pisemnie (mailowo) cenę ostateczną realizacji przedmiotu zamówienia. Brak potwierdzenia oferty jest równoznaczny z jej odrzuceniem.

Aukcja z wykorzystaniem Platformy Zakupowej nie jest traktowana jako aukcja w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego i wybranego Oferenta umowy na świadczenie ww. usług.

Grupa Azoty AUTOMATYKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny.

W przypadku problemów technicznych z obsługą platformy zakupowej prosimy o kontakt bezpośrednio z operatorem LOGINTRADE: tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Powietrze syntetyczne 14 ST - Czytaj
2. Powietrze syntetyczne - dzierżawa butli 4 ST - Czytaj
3. Wodór 14 ST - Czytaj
4. Wodór - dzierżawa butli 4 ST - Czytaj
5. Azot 21 ST - Czytaj
6. Azot - dzierżawa butli 6 ST - Czytaj
7. Hel 1 ST - Czytaj
8. Hel - dzierżawa butli 2 ST - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Dostawy 50 butli gazów specjalnych do chromatografów o czystości minimum 99,999% oraz dzierżawa butli na rok 2018"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...