Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-05-16

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8510205573

Osoba kontaktowa:

Ireneusz Wróblewski

tel:

e-mail: ireneusz.wroblewski@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z4/204432

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

1. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na wykonanie koncepcji technicznej pn.: „Przystosowanie infrastruktury oczyszczalni ścieków do przyjmowania wapna palonego transportem samochodowym".

2. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

3. Adresem Oferenta do korespondencji (na wszystkich etapach postępowania) będzie adres e-mail, z którego Oferent dokonał logowania w celu złożenia oferty. W/w adres e-mail musi być tożsamy z e-mailem wskazanym w formularzu ofertowym.

4. Logując się do udziału w aukcji na Platformie Zakupowej można korzystać wyłącznie z konta e-mail, które podano w formularzu rejestracyjnym oferty, tj. na które przyszło zaproszenie do aukcji.

5. Aukcja z wykorzystaniem Platformy Zakupowej nie jest traktowana jako aukcja w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

6. Etapy postępowania:

a) RFX - zapytanie publikowane na platformie zakupowej jako zapytanie otwarte.

b) Aukcja elektroniczna z Oferentami, których Oferty nie zostały wykluczone/odrzucone.

7. Sposób przygotowania oferty.

a) Oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej.

8. Szczegółowy tryb postępowania oraz sposób przygotowania i złożenia oferty zostały opisane w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach do niej.

9. Wszelka korespondencja dotycząca postępowania, prowadzona będzie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

10. Otwarcie ofert nastąpi na Platformie Zakupowej bez obecności Oferentów.

11. Informacji w sprawach technicznych, dotyczących aukcji elektronicznej i związanych z Platformą Zakupową udziela Dział Helpdesk Kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Opracowanie koncepcji technicznej - „Przystosowanie infrastruktury oczyszczalni ścieków do przyjmowania wapna palonego transportem samochodowym” 1 US - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Opracowanie koncepcji technicznej - „Przystosowanie infrastruktury oczyszczalni ścieków do przyjmowania wapna palonego transportem samochodowym”"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...