Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-06-13

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Osoba kontaktowa:

Anna Kuta

tel:

e-mail: anna.kuta@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z85/194982

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Treść zapytania zgodnie z SIWZ 163-P-2018

Zakres prac remontowych opisany jest poniżej:

Wariant A
Budynek B-48 nr inwentarzowy 104-01009 Magazyn nr 14
1. Wykonanie projektu wykonawczego prac remontowych projekt sztuk 1
2. Przygotowanie dokumentów związanych ze zgłoszeniem prac remontowych zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
3. Demontaż dachu łukowego 780 m2
4. Montaż rynien stalowych Fi 150mm 120 mb
5. Montaż rur spustowych Fi 150mm 048 m
6. Montaż dachu samonośnego łukowego z ociepleniem, UC maks. 0,3(W/m2•K),
klasa korozyjności C3 780 m2
7. Wykonanie obróbek blacharskich 028 m2
8. Odtworzenie instalacji odgromowej 1 komplet
9. Likwidacja ubytków ścian powstałych w wyniku zmiany pokrycia dachowego 92 m2
10. Montaż i demontaż rusztowania 2500 m2
11. Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych z rozbiórki obecnego pokrycia dachowego na koszt Wykonawcy

Budynek B-44a nr inwentarzowy 104-000050 Magazyn nr 9

1. Wykonanie projektu wykonawczego prac remontowych projekt sztuk 1
2. Przygotowanie dokumentów związanych ze zgłoszeniem prac remontowych zgodnie z przepisami prawa budowlanego
3. Demontaż dachu łukowego 780 m2
4. Montaż rynien stalowych Fi 150mm 120 mb
5. Montaż rur spustowych Fi 150mm 048 m
6. Montaż dachu samonośnego łukowego z ociepleniem, UC maks. 0,3(W/m2•K),
klasa korozyjności C3 780 m2
7. Wykonanie obróbek blacharskich 028 m2
8. Odtworzenie instalacji odgromowej 1 komplet
9. Likwidacja ubytków ścian powstałych w wyniku zmiany pokrycia dachowego 92 m2
10. Montaż i demontaż rusztowania 2500 m2
11. Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych z rozbiórki obecnego pokrycia dachowego na koszt Wykonawcy

Wariant B
Wykonanie zakresu robót jak w powyżej Budynki B-48 i B-44a w klasie korozyjności C4.


Wymagania dodatkowe wykonania remontu:

 Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej remontu
 Z uwagi na fakt, że prace remontowo-montażowe będą wykonywane na czynnym obiekcie, terminy ich realizacji wymagać będą uzgodnień z Użytkownikiem, oraz odpowiednich zezwoleń na ich wykonywanie
 Wszystkie prace remontowe objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych.
 Zapewnienie funkcji Kierownika Robót
 Opracowanie Projektu Organizacji Robót
 Opracowanie Planu BIOZ (Prace remontowe mają być prowadzone zgodnie z planem BiOZ zatwierdzonym przez inspektora nadzoru budowlanego i inspektora ds. BHP GA S.A.)
 Wykonanie zaplecza i zabezpieczenia budowy
 Szkolenia BHP pracowników przeprowadzone zgodnie z wymogami Zamawiającego
 Koszty przepustek stałych po stronie Wykonawcy
 Ograniczenia czasowe związane z wymogiem uzyskiwania zezwoleń na wykonanie robót dla każdej 8-godzinnnej zmiany po zakończeniu robót
 Zabezpieczenie magazynu do składowania dostaw urządzeń i materiałów
 Likwidacja zaplecza i uporządkowanie terenu
 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza pokrycia dachowego

Zamawiający wymaga złożenia oferty na obydwa warianty A i B, z zastrzeżeniem wyboru jednego z nich do realizacji, przy zawieraniu umowy.
Harmonogram zadania:
Oferent powinien przedstawić ramowy harmonogram prac projektowych, administracyjnych i budowlanych koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia.
Proponowane terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Oczekiwany termin realizacji prac ( uzależniony od terminu podpisania Umowy) 2 lipiec 2018 r. do 30 wrzesień 2018 r.

Warunki gwarancji
Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres, co najmniej 36 (trzydzieści sześć) miesięcy na zastosowane przy remoncie elementy konstrukcji drewnianej, 60 (sześćdziesiąt) miesięcy na blachę (pokrycie dachu) i 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy na robociznę licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego prac remontowych.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Remont dachów na budynkach B-48 i B-44a wariant A 1 US - Czytaj
2. Remont dachów na budynkach B-48 i B-44a wariant B 1 US - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Remont dachów na budynkach B-48 i B-44a"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...