Enquiry creation date: 2018-06-13

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Contact person:

Anna Kuta

Phone:

e-mail: anna.kuta@grupaazoty.com

Enquiry No. Z85/194982

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodnie z SIWZ 163-P-2018

Zakres prac remontowych opisany jest poniżej:

Wariant A
Budynek B-48 nr inwentarzowy 104-01009 Magazyn nr 14
1. Wykonanie projektu wykonawczego prac remontowych projekt sztuk 1
2. Przygotowanie dokumentów związanych ze zgłoszeniem prac remontowych zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
3. Demontaż dachu łukowego 780 m2
4. Montaż rynien stalowych Fi 150mm 120 mb
5. Montaż rur spustowych Fi 150mm 048 m
6. Montaż dachu samonośnego łukowego z ociepleniem, UC maks. 0,3(W/m2•K),
klasa korozyjności C3 780 m2
7. Wykonanie obróbek blacharskich 028 m2
8. Odtworzenie instalacji odgromowej 1 komplet
9. Likwidacja ubytków ścian powstałych w wyniku zmiany pokrycia dachowego 92 m2
10. Montaż i demontaż rusztowania 2500 m2
11. Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych z rozbiórki obecnego pokrycia dachowego na koszt Wykonawcy

Budynek B-44a nr inwentarzowy 104-000050 Magazyn nr 9

1. Wykonanie projektu wykonawczego prac remontowych projekt sztuk 1
2. Przygotowanie dokumentów związanych ze zgłoszeniem prac remontowych zgodnie z przepisami prawa budowlanego
3. Demontaż dachu łukowego 780 m2
4. Montaż rynien stalowych Fi 150mm 120 mb
5. Montaż rur spustowych Fi 150mm 048 m
6. Montaż dachu samonośnego łukowego z ociepleniem, UC maks. 0,3(W/m2•K),
klasa korozyjności C3 780 m2
7. Wykonanie obróbek blacharskich 028 m2
8. Odtworzenie instalacji odgromowej 1 komplet
9. Likwidacja ubytków ścian powstałych w wyniku zmiany pokrycia dachowego 92 m2
10. Montaż i demontaż rusztowania 2500 m2
11. Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych z rozbiórki obecnego pokrycia dachowego na koszt Wykonawcy

Wariant B
Wykonanie zakresu robót jak w powyżej Budynki B-48 i B-44a w klasie korozyjności C4.


Wymagania dodatkowe wykonania remontu:

 Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej remontu
 Z uwagi na fakt, że prace remontowo-montażowe będą wykonywane na czynnym obiekcie, terminy ich realizacji wymagać będą uzgodnień z Użytkownikiem, oraz odpowiednich zezwoleń na ich wykonywanie
 Wszystkie prace remontowe objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych.
 Zapewnienie funkcji Kierownika Robót
 Opracowanie Projektu Organizacji Robót
 Opracowanie Planu BIOZ (Prace remontowe mają być prowadzone zgodnie z planem BiOZ zatwierdzonym przez inspektora nadzoru budowlanego i inspektora ds. BHP GA S.A.)
 Wykonanie zaplecza i zabezpieczenia budowy
 Szkolenia BHP pracowników przeprowadzone zgodnie z wymogami Zamawiającego
 Koszty przepustek stałych po stronie Wykonawcy
 Ograniczenia czasowe związane z wymogiem uzyskiwania zezwoleń na wykonanie robót dla każdej 8-godzinnnej zmiany po zakończeniu robót
 Zabezpieczenie magazynu do składowania dostaw urządzeń i materiałów
 Likwidacja zaplecza i uporządkowanie terenu
 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza pokrycia dachowego

Zamawiający wymaga złożenia oferty na obydwa warianty A i B, z zastrzeżeniem wyboru jednego z nich do realizacji, przy zawieraniu umowy.
Harmonogram zadania:
Oferent powinien przedstawić ramowy harmonogram prac projektowych, administracyjnych i budowlanych koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia.
Proponowane terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Oczekiwany termin realizacji prac ( uzależniony od terminu podpisania Umowy) 2 lipiec 2018 r. do 30 wrzesień 2018 r.

Warunki gwarancji
Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres, co najmniej 36 (trzydzieści sześć) miesięcy na zastosowane przy remoncie elementy konstrukcji drewnianej, 60 (sześćdziesiąt) miesięcy na blachę (pokrycie dachu) i 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy na robociznę licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego prac remontowych.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont dachów na budynkach B-48 i B-44a wariant A 1 US - Read
2. Remont dachów na budynkach B-48 i B-44a wariant B 1 US - Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Remont dachów na budynkach B-48 i B-44a"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...