Enquiry creation date: 2018-06-13

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Contact person:

Beata Szalkowska

Phone:

e-mail: Beata.Szalkowska@grupaazoty.com

Enquiry No. Z141/199062

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

ZAPYTANIE O WARUNKI HANDLOWE

Szanowni Państwo

Grupa Azoty ZAK S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup niżej wymienionego przedmiotu zamówienia i zaprasza do składania ofert.

Opis przedmiotu zamówienia:

Wg Listy produktów

Dodatkowe informacje

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 700 –1500: Pan/ Pani* Beata Szalkowska.– kontakt: tel. 077 481 35 15 fax: 77 481 35 43.

Termin realizacji zamówienia: najkrótszy możliwy.

Zawartość oferty

W ofercie należy określić:

· cenę netto w PLN lub innej walucie, zakres który obejmuje cena, jednostkę miary (sztuka, komplet, masa),

· warunki płatności,

· termin dostawy,

· warunki dostawy,

· warunki gwarancji,

· sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez oferenta*/**.

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

Do oferty należy załączyć: (należy określić co, np. specyfikację techniczną urządzenia itp.)

Składanie ofert

Ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu o warunki handlowe, prosimy przesłać elektronicznie na adres:beata.szalkowska@grupaazoty.com lub faksem na nr: 77 481 35 43 do dnia 15.06.2018r.

Oferta będzie oceniana w oparciu o następujące kryteria:

– cena, za powyżej wymieniony przedmiot zapytania albo całkowitą wartość zamówienia,

– inne adekwatne do przedmiotu zamówienia, na przykład:

· proponowane rozwiązanie techniczne/ technologia wykonania zadania*,

· warunki gwarancji/ serwisu*,

· termin wykonania zamówienia*,

· jakość wyrobu*.

Uwaga!

W przypadku ofert w EURO lub innej walucie obcej na potrzeby badania ofert przyjmuje się, iż podstawę przeliczenia wartości oferty zawierającej cenę w walucie innej niż złoty, stanowi średni kurs złotego w stosunku do tej waluty, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wyznaczony termin składania ofert. Przyjęty kurs walutowy ma zastosowanie do przeliczania wartości każdej kolejnej rewizji oferty pierwotnej.

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny.

Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, 47-220, ulica
Mostowa 30 A, oświadcza, iż przetwarza dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zebrane w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jako ich Administrator.

Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupę Azoty ZAK S.A. a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować udział w niniejszym postępowaniu.

Pozdrawiam

Beata Szalkowska

Departament Badań i Innowacji

Biuro Handlowe
tel. 0 77 481 35 15,

fax 0 77 481 35 43,
e-mail:beata.szalkowska@grupaazoty.com


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. AREOMETR 0,76-0,86 G/CM3, WZORCOWANY w pkt.0,780; 0,820 1 ST - Read
2. AREOMETR 0,760-0,820G/CM3 0,001G/CM3 2 ST - Read
3. AREOMETR 0,800-0,850G/CM3 0,0005G/CM3 2 ST - Read
4. AREOMETR 1,000 1,200G/CM3 O DŁ.CAŁ.280MM 2 ST - Read
5. AREOMETR 1,00-1,300 G/CM3, WZORCOWANY w pkt.1,200 1 ST - Read
6. BUTLA DURAN POJ.1000ML SZ/SZ Z NAK.GLS80, szklana 10 ST - Read
7. CLS 9944516X · Pyrex disposable culture tubes, rimless capacity 19.0 mL. ( opa/250szt ) 1 OPA - Read
8. CZASZA GRZEJNA na 1000 ml, temp grzania do 450 st.C, możliwość regulacji temperatury, EM0100/CE 60 W 175×260×127 mm 100 ml 1,2 kg, nr kat 454-1402 1 ST - Read
9. DOZOWNIK BUTEL. Dispensette Organic 5-50 ML z regulacją anologową, w kompl. z butlą 2,5 L 2 ST - Read
10. EKSYKATOR SZAFKOWY Star POJ.10 L, nr kat. 0123-00092 1 ST - Read
11. ETYKIETA SAMOPRZYLEPNA NA ROLCE, mini ostrzeg. arkusz nr kat. 9.105 377, 10 ST - Read
12. KOLBA MIAROWA (PP) 50ML KL B, SZ/SZ, z korkiem ( korek nie może być zakręcany) 10 ST - Read
13. KUCHENKA ELEKTRYCZNA 4-MIEJSCOWA, FALC INSTRUMENTS, model CIR 4 P ( 220/240 V; z odzielną regulacją mocy grzania do każdej płyty) 1 ST - Read
14. LEJEK DO ZESTAWU SARTORIUS KAT.6980119 1 ST - Read
15. MIESZADŁO MAGNET. C-MAG HS 7-ZESTAW 1 ST - Read
16. MOŹDZIERZ PORCELANOWY SZORSTKI, z tłuczkiem fi 15-20 cm 1 ST - Read
17. NACZYŃKO WAGOWE 50X50,szklane wysokość 45-50 mm/ średnica 40-50 mm, z przykrywką 20 ST - Read
18. NACZYŃKO WAGOWE NISKIE, szklane z przykrywką, średnica 5 cm wysokość 3 cm 12 ST - Read
19. Piknometr cieczowy z termometrem poj.25 ml 2 ST - Read
20. Piknometr cieczowy z termometrem poj.50 ml 1 ST - Read
21. Piknometr GAY-LUSSACA poj.25 ml 2 ST - Read
22. Piknometr GAY-LUSSACA poj.50 ml 1 ST - Read
23. PINCETA METALOWA, nierdzewna 18/10 długość 115mm, nr kat.9.171 311 1 ST - Read
24. SMARTPAK DQ3 LT, nr kat. SPROLSIA1 1 ST - Read
25. STATYW LABORATORYJNY PP NA PIPETY, prostokątny, 32-miejscowy, 200x132, wysokość 274 mm, nr kat 0203-00161 2 ST - Read
26. ŚCIERKA DO OPTYKI KMITECH SCIENCE 4 OPA - Read
27. TERMOMETR LABORATORYJNY 0-50 st.C, DZ.EL.1 st.C, wzorcowany w pkt.0, 10, 20, 30, 40, 50 st.C 1 ST - Read
28. TYGIEL SZKLANY ZE SPIEKIEM G 4 POJ.35ML, średnica porów 5-15 um, średnica 20 mm, wysokosc 50 mm 2 ST - Read
29. WĄŻ SILIKONOWY, do VELPA 5 KJK - Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa szkła laboratoryjnego i materiałów pom. wg załączonej Listy produktów - 101 szt."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...