Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-06-13

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 7490005094

Osoba kontaktowa:

Beata Szalkowska

tel:

e-mail: Beata.Szalkowska@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z141/199062

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

ZAPYTANIE O WARUNKI HANDLOWE

Szanowni Państwo

Grupa Azoty ZAK S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup niżej wymienionego przedmiotu zamówienia i zaprasza do składania ofert.

Opis przedmiotu zamówienia:

Wg Listy produktów

Dodatkowe informacje

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 700 –1500: Pan/ Pani* Beata Szalkowska.– kontakt: tel. 077 481 35 15 fax: 77 481 35 43.

Termin realizacji zamówienia: najkrótszy możliwy.

Zawartość oferty

W ofercie należy określić:

· cenę netto w PLN lub innej walucie, zakres który obejmuje cena, jednostkę miary (sztuka, komplet, masa),

· warunki płatności,

· termin dostawy,

· warunki dostawy,

· warunki gwarancji,

· sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez oferenta*/**.

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

Do oferty należy załączyć: (należy określić co, np. specyfikację techniczną urządzenia itp.)

Składanie ofert

Ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu o warunki handlowe, prosimy przesłać elektronicznie na adres:beata.szalkowska@grupaazoty.com lub faksem na nr: 77 481 35 43 do dnia 15.06.2018r.

Oferta będzie oceniana w oparciu o następujące kryteria:

– cena, za powyżej wymieniony przedmiot zapytania albo całkowitą wartość zamówienia,

– inne adekwatne do przedmiotu zamówienia, na przykład:

· proponowane rozwiązanie techniczne/ technologia wykonania zadania*,

· warunki gwarancji/ serwisu*,

· termin wykonania zamówienia*,

· jakość wyrobu*.

Uwaga!

W przypadku ofert w EURO lub innej walucie obcej na potrzeby badania ofert przyjmuje się, iż podstawę przeliczenia wartości oferty zawierającej cenę w walucie innej niż złoty, stanowi średni kurs złotego w stosunku do tej waluty, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wyznaczony termin składania ofert. Przyjęty kurs walutowy ma zastosowanie do przeliczania wartości każdej kolejnej rewizji oferty pierwotnej.

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny.

Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, 47-220, ulica
Mostowa 30 A, oświadcza, iż przetwarza dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zebrane w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jako ich Administrator.

Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupę Azoty ZAK S.A. a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować udział w niniejszym postępowaniu.

Pozdrawiam

Beata Szalkowska

Departament Badań i Innowacji

Biuro Handlowe
tel. 0 77 481 35 15,

fax 0 77 481 35 43,
e-mail:beata.szalkowska@grupaazoty.com


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. AREOMETR 0,76-0,86 G/CM3, WZORCOWANY w pkt.0,780; 0,820 1 ST - Czytaj
2. AREOMETR 0,760-0,820G/CM3 0,001G/CM3 2 ST - Czytaj
3. AREOMETR 0,800-0,850G/CM3 0,0005G/CM3 2 ST - Czytaj
4. AREOMETR 1,000 1,200G/CM3 O DŁ.CAŁ.280MM 2 ST - Czytaj
5. AREOMETR 1,00-1,300 G/CM3, WZORCOWANY w pkt.1,200 1 ST - Czytaj
6. BUTLA DURAN POJ.1000ML SZ/SZ Z NAK.GLS80, szklana 10 ST - Czytaj
7. CLS 9944516X · Pyrex disposable culture tubes, rimless capacity 19.0 mL. ( opa/250szt ) 1 OPA - Czytaj
8. CZASZA GRZEJNA na 1000 ml, temp grzania do 450 st.C, możliwość regulacji temperatury, EM0100/CE 60 W 175×260×127 mm 100 ml 1,2 kg, nr kat 454-1402 1 ST - Czytaj
9. DOZOWNIK BUTEL. Dispensette Organic 5-50 ML z regulacją anologową, w kompl. z butlą 2,5 L 2 ST - Czytaj
10. EKSYKATOR SZAFKOWY Star POJ.10 L, nr kat. 0123-00092 1 ST - Czytaj
11. ETYKIETA SAMOPRZYLEPNA NA ROLCE, mini ostrzeg. arkusz nr kat. 9.105 377, 10 ST - Czytaj
12. KOLBA MIAROWA (PP) 50ML KL B, SZ/SZ, z korkiem ( korek nie może być zakręcany) 10 ST - Czytaj
13. KUCHENKA ELEKTRYCZNA 4-MIEJSCOWA, FALC INSTRUMENTS, model CIR 4 P ( 220/240 V; z odzielną regulacją mocy grzania do każdej płyty) 1 ST - Czytaj
14. LEJEK DO ZESTAWU SARTORIUS KAT.6980119 1 ST - Czytaj
15. MIESZADŁO MAGNET. C-MAG HS 7-ZESTAW 1 ST - Czytaj
16. MOŹDZIERZ PORCELANOWY SZORSTKI, z tłuczkiem fi 15-20 cm 1 ST - Czytaj
17. NACZYŃKO WAGOWE 50X50,szklane wysokość 45-50 mm/ średnica 40-50 mm, z przykrywką 20 ST - Czytaj
18. NACZYŃKO WAGOWE NISKIE, szklane z przykrywką, średnica 5 cm wysokość 3 cm 12 ST - Czytaj
19. Piknometr cieczowy z termometrem poj.25 ml 2 ST - Czytaj
20. Piknometr cieczowy z termometrem poj.50 ml 1 ST - Czytaj
21. Piknometr GAY-LUSSACA poj.25 ml 2 ST - Czytaj
22. Piknometr GAY-LUSSACA poj.50 ml 1 ST - Czytaj
23. PINCETA METALOWA, nierdzewna 18/10 długość 115mm, nr kat.9.171 311 1 ST - Czytaj
24. SMARTPAK DQ3 LT, nr kat. SPROLSIA1 1 ST - Czytaj
25. STATYW LABORATORYJNY PP NA PIPETY, prostokątny, 32-miejscowy, 200x132, wysokość 274 mm, nr kat 0203-00161 2 ST - Czytaj
26. ŚCIERKA DO OPTYKI KMITECH SCIENCE 4 OPA - Czytaj
27. TERMOMETR LABORATORYJNY 0-50 st.C, DZ.EL.1 st.C, wzorcowany w pkt.0, 10, 20, 30, 40, 50 st.C 1 ST - Czytaj
28. TYGIEL SZKLANY ZE SPIEKIEM G 4 POJ.35ML, średnica porów 5-15 um, średnica 20 mm, wysokosc 50 mm 2 ST - Czytaj
29. WĄŻ SILIKONOWY, do VELPA 5 KJK - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa szkła laboratoryjnego i materiałów pom. wg załączonej Listy produktów - 101 szt."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...