Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-06-13

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 7490005094

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Ilowska

tel:

e-mail: agnieszka.ilowska@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z140/203502

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową i zaprasza do składania ofert:Prosimy o dołączenie karty charakterystyki oraz karty produktu, ew. swojej firmowej oferty jako załącznik.


Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 Pani Agnieszka Iłowska– kontakt: tel. 077 481 23 61


Zawartość oferty:

W ofercie należy określić:

• cenę jednostkową netto (powinna zawierać koszt transportu)

• czas realizacji zamówienia

* stabilność: 3 lata

* Oferta ważna 60 dni

Prosimy o dołączenie karty charakterystyki oraz karty produktu /Certyfikat /deklarację zgodności, ew. swojej firmowej oferty jako załącznik.


Drugim etapem wyboru dostawcy może być aukcja elektroniczna o której zakwalifikowani oferenci zostaną poinformowani.

Oferent wybrany do realizacji zamówienia, zobowiązany jest do przesłania skanu oferty podpisanej przez osobę upoważnioną.

Składanie ofert:

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.


W kwestiach obsługi Platformy Logintrade prosimy o kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

 

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. MIESZANKA WZORCOWA CO,CO2 W AZOCIE: - tlenek węgla 300 ppm, - dwutlenek węgla 3 %, butla 10 litrów, termin wazności 3 lata, certyfikat 1 ST - Czytaj
2. MIESZANKA WZORCOWA NO 90PPM W N2, termin ważności 3 lata, certyfikat, butla 10 litrów. 1 ST - Czytaj
3. MIESZANKA WZORCOWA SO2 200PPM W N2, termin wazności 3 lata, certyfikat, butla 10 litrów. 1 ST - Czytaj
4. Dzierżawa roczna 1 US - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Warunki dostawy: DDP - miejsce wskazane przez użytkownika na terenie Grupa Azoty ZAK S.A.
  3. Potwierdzam iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla oferentów, stanowiącą załącznik do zapytania oraz zobowiązuję się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej wszelkim osobom, których dane osobowe przekazuję Zamawiającemu w oparciu o postanowienia tejże klauzuli.
  4. Stabilność mieszanek:3 lata

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup mieszanek wzorcowych - 3 szt."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...