Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-06-13

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 7490005094

Osoba kontaktowa:

Krystyna Wróbel

tel:

e-mail: Krystyna.Wrobel@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z75/199064

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

ZAPYTANIE O WARUNKI HANDLOWE

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty ZAK S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup niżej wymienionego przedmiotu zamówienia i zaprasza do składania ofert.

Opis przedmiotu zamówienia:

L.p

Asortyment

Ilość

J.m.

Uwagi

1.

CYKLOHEKSANON 99,8% K. 111190250 25ML

1

SZT

2.

KATALIZATOR SHI-638-60116

2

SZT

3.

2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL MONO 1L

1

SZT

4.

ROD,WZORZEC 1000MG/L AAS K.86704.180

1

SZT

5.

WZORZEC MĘTNOŚCI 10 NTU KAT.2659942, 100

1

SZT

6.

PENTAN 158941-6X1L

1

KPL

7.

FLORISIL 100-200 MESHVWR CHEMICALS 150263G OP.250G

1

SZT

8.

LABOPUR DES 1000 FORTE DA27F01070-10L

4

SZT

UWAGI:

W przypadku ofert w EURO lub innej walucie obcej na potrzeby badania ofert przyjmuje się, iż podstawę przeliczenia wartości oferty zawierającej cenę w walucie innej niż złoty, stanowi średni kurs złotego w stosunku do tej waluty, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wyznaczony termin składania ofert. Przyjęty kurs walutowy ma zastosowanie do przeliczania wartości każdej kolejnej rewizji oferty pierwotnej.

Dodatkowe informacje

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 700 –1500:
Pan / Pani Krystyna Wróbel – kontakt: tel.: +48 77 481 25 39, fax: +48 77 481 35 43.

Termin realizacji zamówienia: najkrótszy możliwy

Zawartość oferty:
W ofercie należy określić:

 • cenę netto w PLN lub innej walucie, zakres który obejmuje cena, jednostkę miary (sztuka, komplet, masa),

 • warunki płatności (preferowane: przelew 60 dni po dostawie),

 • termin dostawy,

 • warunki dostawy (preferowane: DDP Magazyn Grupa Azoty ZAK S.A wg Incoterms 2010.),

 • warunki gwarancji,

 • termin ważności oferty, nie krótszy niż 30 dni.

  Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

Składanie ofert

Ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu o warunki handlowe, prosimy przesłać na Platformę Logintrade do dnia 15.06.2018

lub elektronicznie na adres: e-mail:krystyna.wrobel@grupaazoty.com lub faksem na nr: +48 77 481 35 43

Kryteria oceny ofert

Oferta będzie oceniana w oparciu o następujące kryteria:

 • cena, za powyżej wymieniony przedmiot zapytania,

 • termin wykonania zamówienia,

 • warunki płatności i dostawy,

 • warunki gwarancji / serwisu,

 • jakość wyrobu.

  Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny.

  Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. CYKLOHEKSANON 99,8% K. 111190250 25ML 1 ST - Czytaj
2. KATALIZATOR SHI-638-60116 2 ST - Czytaj
3. 2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL MONO 1L 1 ST - Czytaj
4. ROD,WZORZEC 1000MG/L AAS K.86704.180 1 ST - Czytaj
5. WZORZEC MĘTNOŚCI 10 NTU KAT.2659942, 100 1 ST - Czytaj
6. PENTAN 158941-6X1L 1 ST - Czytaj
7. FLORISIL 100-200 MESH VWR CHEMICALS 150263G OP.250G 1 ST - Czytaj
8. LABOPUR DES 1000 FORTE DA27F01070-10L 4 ST - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa odczynników chemicznych według załączonej listy 12szt"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...