Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-06-26

Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o

Węglowa 3

81-341 Gdynia

NIP: 5861733617

Osoba kontaktowa:

Katarzyna Bednarczyk-Tórz

tel:

e-mail: bbm@bbm.gdynia.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z20/257786/aktualizacja8

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Przedmiotem zamówienia jest Adaptacja Terminalu Nawozów Sypkich Bałtyckiej Bazy Masowej Sp. z o.o. w porcie Gdynia do obsługi dodatkowo innych towarów masowych w tym siarki granulowanej i/lub pastylkowanej - polegającej na przystosowaniu Terminalu Nawozów Sypkich do przeładunku (rozładunku z wagonów, załadunku na statki) i magazynowania siarki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania przedstawione są w Wymaganiach Technicznych Zamówienia (Część „II” SIWZ)

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Adaptacja Terminalu Nawozów Sypkich Bałtyckiej Bazy Masowej Sp. z o.o. w porcie Gdynia do obsługi dodatkowo innych towarów masowych w tym siarki granulowanej i/lub pastylkowanej 1 KPL - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego

Kryteria oceny oferty

  1. Gwarancja - 10%
  2. Termin realizacji - 10%
  3. Cena - 80%

Dodatkowe warunki formalne:

1. W prowadzonym postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonania określonych czynności w ramach świadczonych usług, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami/kadrą zdolną do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Zrealizował w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej 2 (dwa) zamówienia, których zakres obejmował:dostosowanie instalacji przemysłowych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

3. Ocena spełnienia wyżej wskazanych warunków zostanie dokonana na podstawie załączonych do ofert dokumentów i oświadczeń.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość oceny posiadanego doświadczenia w realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie weryfikacji referencji, listy referencyjnej jak i pozyskanych z innych źródeł informacji na temat realizowanych przez oferenta projektów.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Adaptacja Terminalu Nawozów Sypkich Bałtyckiej Bazy Masowej Sp. z o.o. w porcie Gdynia do obsługi dodatkowo innych towarów masowych w tym siarki granulowanej i/lub pastylkowanej"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...