Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-07-12

Remzap Sp z o.o

Ignacego Mościckiego 12

24-110 Puławy

NIP: 7160001762

Osoba kontaktowa:

Małgorzata Kowalska

tel: 814731332

e-mail: mkowalska@remzap.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z148/240784

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Proszę o  podanie terminu związania z ofertą w części merytorycznej oraz realnego terminu dostawy.

Zastrzegamy sobie prawo zakupu wybranych pozycji.

Osoba do kontaktu: Marcin Tarkowski (81)473-11-57 

Puławy, 12.07.2018r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE Z148/240784


   Zapytanie ofertowe na: Zakup i dostawa kołnierzy.

ZAMAWIAJĄCY: REMZAP Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu prowadzonym na Platformie Zakupowej pod adresem:https://grupaazoty.logintrade.net/


Zakres oferty technicznej: Proszę o potwierdzenie zgodności z wymaganiami.

Zakres oferty handlowej: Proszę o podanie ceny ogólnej za całość zamówienia z rozbiciem na ceny jednostkowe.

Zakres dostawy: Zakres dostawy zgodny z częścią techniczną do zapytania ofertowego

Baza dostawy: DDP Puławy wg Incoterms 2010. W przypadku dostaw z zagranicy prosimy o podanie kraju pochodzenia.

Termin dostawy: 06.08.2018

Cena: Prosimy o po03nie ceny w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR) dla w/w zakresu.
W przypadku ceny w walucie, dla porównania ofert, zostanie przyjęty średni kurs kupna wg tabeli C NBP z dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Warunki płatności: Preferowana płatność jednorazowa z terminem płatności 30 dni po dostawie przelewem na konto wskazane na fakturze VAT. Podstawą wystawienia faktury jest protokół przyjęcia dostawy.

Okres gwarancji: Zamawiający wymaga udzielania gwarancji wg producenta na okres minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

Referencje: Prosimy o przesłanie listy referencyjnej w szczególności w zakresie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego oraz informacji na temat wdrożonego Systemu Zapewniania Jakości.

Język oferty: Oferta powinna być opracowana w języku polskim.


Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami:

 w sprawach formalnych:

 Małgorzata Kowalska, tel.: +4881/473-13-32, fax: +4881/473-11-69

 e-mail: mkowalska@remzap.pl

 w sprawach technicznych:

Marcin Tarkowski, tel.: +4881/473-11-57 fax: +4881/473-11-69

 e-mail: mtarkowski@remzap.pl

 w sprawach związanych z Platformą Zakupową oraz sprawach dotyczących aukcji elektronicznej Dział Helpdesk, tel: +4871/787-35-34; +4871/787-37-27; +4871/787-37-57

 e-mail: helpdesk@logintrade.net

 Termin złożenia oferty:Ofertę należy złożyć do dnia 16.07.2018r. do godz.09:00. Przedłożenie oferty w terminie późniejszym wymaga naszej zgody na piśmie.

 Ważność oferty: Co najmniej jeden (1) miesiąc. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Przed upływem terminu ważności oferty Zamawiający może wystąpić o przedłużenie terminu związania ofertą.

 Skuteczność oferty: Przyjęcie złożonej oferty wymaga naszego wyraźnego oświadczenia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej oraz dodatkowo podpisania zamówienia i/lub umowy przez osoby uprawnione. W przeciwnym razie ofertę uważa się za nieprzyjętą. Wszelkie propozycje pracowników Zamawiającego, składane w toku postępowania nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, wobec czego ich przyjęcie przez Oferenta nie będzie skutkować uznaniem, iż doszło do zawarcia umowy. Jedynie otrzymanie przez Oferenta zamówienia i/lub umowy podpisanej przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego stanowi potwierdzenie wyboru Oferenta i oznacza powierzenie wykonania zadania na warunkach określonych w zamówieniu i/lub umowie.

 Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego. Wszelkie rozbieżności w odniesieniu do warunków naszego zapytania ofertowego powinny być wyraźnie wskazane i wyszczególnione pod nagłówkiem „Rozbieżności/Zmiany”.

 Oferent może zwrócić się pisemnie o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego najpóźniej na 3 dni przed terminem złożenia oferty. Pisemna treść wyjaśnień zostanie przekazana wszystkim oferentom, którym doręczono Zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na pytania przekazane po wyżej wskazanym terminie.

 Zamawiający może przed upływem terminu składania zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przesyła wszystkim uczestnikom postępowania.

 Tryb procedowania:

 I etap – techniczny – weryfikacja ofert: korespondencja w sprawie wyjaśnień, uzupełnień ofert, ewentualnie odrzucenie ofert.

 II etap – handlowy – składanie ofert ostatecznych z opcją dogrywki w formie aukcji elektronicznej przeprowadzonej na Platformie Zakupowej (dotyczy ofert nieodrzuconych na wcześniejszym etapie postępowania). Nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie aktualizacji oferty lub nieuzasadniona odmowa wzięcia udziału w aukcji elektronicznej, jest równoznaczna z przyjęciem za ostateczne warunków handlowych przestawionych w ofercie pierwotnej.

 Kryteria oceny ofert: cena, termin dostawy

Warunki decydujące o przyjęciu ofert:

Oferta została zaakceptowana technicznie

Wartość oferty jest najkorzystniejsza po zakończeniu etapu handlowego

Z postępowania o udzielenie wyklucza się:

 Oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności;

 Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których ogłoszono upadłość;

 Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, które lub których urzędujących członków władz zarządzających prawomocnie skazano z przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

 Oferentów, który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 10, 11, 12, 13, 15a ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wobec Spółki lub innej Spółki z Grupy Kapitałowej.

 Oferentów, którzy:

 -nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału pozwalającego na wykonanie zamówienia;

 -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie zapewniającej wykonania zamówienia.

 Do oferty należy przedłożyć oświadczenia, że Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia opisanego w niniejszym punkcie.

 Zamawiający podejmuje decyzję o odrzuceniu oferty w sytuacji, gdy:

 Treść oferty w sposób istotny nie odpowiada treści zapytania ofertowego

 Pomimo wezwania do uzupełnienia Oferent nie złożył w wyznaczonym terminie wymaganych oświadczeń, wyjaśnień/uzupełnień lub pomimo przesłanych wyjaśnień/uzupełnień ofert w dalszym ciągu nie spełnia wymagań zapytania ofertowego.

 Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

 Wybór oferty: Wszyscy uczestnicy postępowania, którzy złożyli ofertę, niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert zostaną powiadomieni o wynikach akcji ofertowej tj. uzyskają informację czy ich oferta uznana została za najkorzystniejszą bez ujawniania danych i warunków ofert pozostałych uczestników postępowania. Zastrzegamy, że w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą przedstawi nieprawdziwe dane lub w inny sposób uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta w rankingu uzyskała kolejny wynik spośród pozostałych ofert (artykuł 703 § 1 KC nie znajduje zastosowania). Z uwagi na powyższe wszyscy oferenci pozostają związani treścią złożonych ofert do upływu okresu ich ważności lub powiadomienia przez Zamawiającego o zwarciu umowy z innym uczestnikiem postępowania w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

 Koszty sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu ponosi Oferent.

 Dodatkowe zastrzeżenia:

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, unieważnienie postępowania bez podania przyczyny, jak i odstąpienia od jego kontynuacji na każdym etapie aż do podpisania umowy/zamówienia. Uczestnikom postępowania nie przysługuje prawo do żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów ani roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz protestom i odwołaniom.

Zamawiający ma prawo prowadzić dalsze negocjacje z wybranym Oferentem przy zastrzeżeniu, że nie dopuszcza się zmian na niekorzyść Zamawiającego w odniesieniu do istotnych warunków Zapytania ofertowego, w tym stanowiących kryteria oceny ofert.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w Zapytaniu ofertowym.

Niniejsze Zapytanie ofertowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, nie można go powielać ani udostępniać osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Wszelka dokumentacja techniczna, która będzie przekazana Oferentom przez Zamawiającego celem przygotowania ofert będzie stanowić własność Zamawiającego i nie może być powielana ani udostępniana stronom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.

We wszelkiej korespondencji prosimy powoływać się na numer postepowania Z148/240784 Pozostajemy w Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań i wyjaśnień dotyczących niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki:


1. Wzór umowy 

2. Szablon- zestawienie materiałów
Informujemy, iż nasza Spółka z początkiem bieżącego roku uzupełniła swoje zasoby o nowoczesne narzędzie informatyczne wspierające procesy zakupowe - Platforma Zakupowa Grupy Azoty. Wskazane narzędzie pozwala na prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców i negocjacji cenowych, w tym aukcji elektronicznych online za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem:https://platformazakupowa.grupaazoty.com/ jak również stanowi bazę wiedzy o prowadzonych w naszej Spółce oraz w grupie kapitałowej Grupa Azoty postępowaniach.

Z tego powodu uprzejmie zapraszam do zarejestrowania się na naszej platformiehttps://platformazakupowa.grupaazoty.com/rejestracja/rejestracja.html. Rejestracja możliwa jest bez zaproszenia do uczestnictwa w konkretnym postępowaniu.

W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją lub obsługą Platformy Zakupowej zapraszamy do kontaktu z infolinią Logintrade: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; lub e-mail:helpdesk@logintrade.net

Niezależnie od rejestracji na Platformie Zakupowej w każdym postępowaniu Oferenci spełniający wymogi formalne i merytoryczne otrzymają dedykowane zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej wraz z instrukcją postępowania oraz szczegółowymi warunkami aukcji.

Proszę o zachowanie szczególnej poufności dotyczącej przekazanej Państwu dokumentacji.

Uwaga!

Dokumentacja Przetargowa jest przekazana Oferentowi wyłącznie w celu opracowania i przedłożenia oferty przetargowej zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi. Oferent zachowa poufność i nie ujawni żadnej osobie trzeciej żadnej części Dokumentu Przetargowego w innym celu niż sporządzenie przez osoby trzecie i przesłanie oferentowi wyceny elementu robót. Oferent zapewni, że jego zewnętrzni konsultanci, podwykonawcy, dostawcy, itp. przestrzegać będą zasady zachowania poufności.

Ewentualne odstępstwa techniczne od naszego zapytania muszą być koniecznie w ofercie wyraźnie zaznaczone.

Brak zaznaczonych odstępstw będzie traktowany jako potwierdzenie spełnienia wszystkich wyszczególnionych w zapytaniu wymagań technicznych.

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, jak i odstąpienia od jego kontynuacji na każdym etapie aż do podpisania umowy/ zamówienia. Uczestnikom postępowania nie przysługuje prawo do żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów ani roszczenia odszkodowania z tego tytułu.

Zamawiający ma prawo prowadzić dalsze negocjacje z wybranym Oferentem lub wszystkimi Oferentami dopuszczonymi do etapu cen ostatecznych przy zastrzeżeniu, że nie dopuszcza się zmian na niekorzyść Zamawiającego.

 

„Prosimy o akceptację załączonego wzoru umowy jako podstawy do sporządzenia umowy. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z zapisów prosimy o przedstawienie uwag celem uzyskania akceptacji przez Zamawiającego. Brak wniesionych uwag będzie traktowany jako akceptacja zapisów w pełnym brzmieniu.”


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Kołnierz zaślepiający EN 1092-1 /05 A DN25 PN10 S235JRG2 1 ST 5121301-182 Czytaj
2. Kołnierz płaski EN 1092-1 /01 D DN200 PN10 X6CrNiTi18-10 1 ST 5121401-198 Czytaj
3. Kołnierz płaski EN 1092-1 /01 C DN150 PN10 X6CrNiTi18-10 2 ST 5121401-192 Czytaj
4. Kołnierz płaski EN 1092-1 /01 B1 DN50 PN10 X5CrNi18-10 3 ST 5121401-141 Czytaj
5. KOŁNIERZ PŁASKI EN 1092-1/01 B1/DN15/PN10 X5CRNI18-10 4 ST 5121401-001 Czytaj
6. Kołnierz szyjkowy EN 1092-1 /11 D DN50 PN16 60,3x2,9 X6CrNiTi18-10 2 ST 5121401-183 Czytaj
7. Kołnierz szyjkowy EN 1092-1 /11 C DN50 PN16 60,3x2,9 X6CrNiTi18-10 2 ST 5121401-180 Czytaj
8. Kołnierz szyjkowy EN 1092-1 /11 C DN40 PN16 48,3x2,6 X6CrNiTi18-10 1 ST 5121401-179 Czytaj
9. Kołnierz szyjkowy EN 1092-1 /11 B1 DN20 PN16 26,9x2,0 X6CrNiTi18-10 2 ST 5121401-176 Czytaj
10. Kołnierz szyjkowy PN-EN 1092-1 /11 B1 DN50 PN40 60,3x2,9 X5CrNi18-10 2 ST 5121401-172 Czytaj
11. Kołnierz szyjkowy EN 1092-1 /11 B1 DN25 PN40 33,7x2,3 X5CrNi18-10 1 ST 5121401-126 Czytaj
12. Kołnierz szyjkowy EN 1092-1 /11 B1 DN20 PN40 26,9x2,0 X5CrNi18-10 4 ST 5121401-077 Czytaj
13. Kołnierz szyjkowy EN 1092-1 /11 D DN40 PN10 48,3x2,0 X5CrNi18-10 2 ST 5121401-170 Czytaj
14. Kołnierz szyjkowy EN 1092-1 /11 B1 DN65 PN16 76,1x2,9 P245GH 2 ST 5121301-154 Czytaj
15. Kołnierz szyjkowy EN 1092-1 /11 B1 DN50 PN16 60,3x2,9 P245GH 9 ST 5121301-175 Czytaj
16. Kołnierz szyjkowy EN 1092-1 /11 B1 DN25 PN16 33,7x2,6 P245GH 6 ST 5121301-080 Czytaj
17. Kołnierz szyjkowy EN 1092-1 /11 B1 DN20 PN16 26,9x2,6 P245GH 18 ST 5121301-079 Czytaj
18. Kołnierz szyjkowy EN 1092-1 /11 B1 DN15 PN16 21,3x2,6 P245GH 72 ST 5121301-077 Czytaj
19. Kołnierz szyjkowy EN 1092-1 /11 B1 DN125 PN10 139,7x4,0 S235JRG2 2 ST 5121301-161 Czytaj
20. Kołnierz szyjkowy EN 1092-1 /11 B1 DN50 PN10 60,3x2,9 S235JRG2 5 ST 5121301-167 Czytaj
21. Kołnierz szyjkowy EN 1092-1 /11 B1 DN25 PN10 33,7x2,6 S235JRG2 2 ST 5121301-165 Czytaj
22. Kołnierz szyjkowy EN 1092-1 /11 B1 DN15 PN10 21,3x2,6 S235JRG2 1 ST 5121301-162 Czytaj
23. Kołnierz ogrzewany DN65 PN40-C 76,1x2,9-101,6x3,6 X6CrNiTi18-10 wg NL-FF-027E 2 ST 5121401-258 Czytaj
24. Kołnierz szyjkowy ASME-B16.5 RF CL 150 DN15 S-STD ASTM A105 4 ST 5121401-251 Czytaj
25. Kołnierz zaślepiający EN 1092-1 /05 B1 DN65 PN16 76,1 P245GH 2 ST 5121301-203 Czytaj
26. Kołnierz zaślepiający EN 1092-1 /05 B1 DN50 PN16 60,3 P245GH 2 ST 5121301-202 Czytaj
27. Kołnierz zaślepiający EN 1092-1 /05 A DN15 PN10 S235JRG2 1 ST 5121301-201 Czytaj
28. Kołnierz płaski EN 1092-1 /01 C DN80 PN10 88,9 X6CrNiTi18-10 2 ST 5121401-256 Czytaj
29. Kołnierz płaski EN 1092-1 /01 C DN32 PN10 X6CrNiTi18-10 2 ST 5121401-255 Czytaj
30. Kołnierz szyjkowy ASME-B16.5 RF CL 150 DN20 S-10S ASTM A182 F321 2 ST 5121401-254 Czytaj
31. Kołnierz szyjkowy EN 1092-1 /11 C DN20 PN16 26,9x2,0 X6CrNiTi18-10 2 ST 5121401-253 Czytaj
32. Kołnierz szyjkowy EN 1092-1 /11 B1 DN50 PN16 60,3x2,9 X6CrNiTi18-10 2 ST 5121401-252 Czytaj
33. Kołnierz ogrzewany DN150 PN10-C 168,3x4,5-193,7x6,3 X6CrNiTi18-10 wg NL-FF-027E 1 ST 5121401-257 Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  2. Termin płatności:30 dni
  3. Akceptuje załączony wzór umowy
  4. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 80%
  2. Termin dostawy - 20%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa kołnierzy- łącznie 166 szt"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...