Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-08-10

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

NIP: 7160001822

Osoba kontaktowa:

Andrzej Barszcz

tel:

e-mail: Andrzej.Barszcz@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z45/198594/aktualizacja1

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

dopuszczenie ofert

Treść zapytania:

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty

Przesyłamy zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie Projektu nr 220005697/PPM1/18 pt. Wykonanie prac antykorozyjnych na instalacji Mocznik 1 – branża mechaniczna.

I. Zamawiający:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13,
24-110 Puławy, BDO 000007701

.

II. Zakres rzeczowy: wg załącznika nr 1

III. Dokumentacja techniczna:nie dotyczy

IV. Termin realizacji Projektu:

1. Rozpoczęcie – 10-09-2018r.

2. Zakończenie – 31-10-2018r.

V. Nadzór inspektorski i koordynację wykonawstwa robót zapewnia Zamawiający.

VI. Dane kontaktowe i forma przekazu informacji:

Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami postępowania w sprawach formalnych i technicznych jest Pan Andrzej Barszcz

Tel: 81/565 34-39-mail:andrzej.barszcz@grupaazoty.com

w godz. 07:00 – 14:00.

Uwaga:

Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania tak formalne jak i techniczne prosimy kierować w formie pisemnej(w tym na podany adres e-mail)najpóźniej na 5 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień. Treść wyjaśnień zostanie przekazana wszystkim Oferentom, którym doręczono zaproszenie do złożenia ofert, bez ujawnienia źródła zapytania lub zostanie opublikowana na stronie internetowej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielenia odpowiedzi na pytania przekazane po wyżej wskazanym terminie. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące ofert prowadzonego postępowania, udzielane Oferentom przez inne osoby i podmioty nieuprawnione do kontaktowania się z Oferentami.

VII. Zakres dostaw:

1. Wykonawca:

1.1.Materiały: wszelkie niezbędne do realizacji Projektu.

1.2.Sprzęt: rusztowania, zwyżka oraz inny (w tym alpinistyczny) niezbędny do realizacji Projektu.

1.3.Utylizacja odpadów (odpady po piaskowaniu itp.).

2. Zamawiający:

2.1.Materiały: nie dotyczy.

2.2.Sprzęt: nie dotyczy.

VIII. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. W czasie realizacji prac przestrzegać przepisy zawarte w Informatorze Bezpiecznej Pracy na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. dla firm obcych.

2. Terminowe wykonanie prac.

3. Zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na pracę sąsiednich instalacji.

4. Prace będą wykonywane od poziomu 0,0m do poziomu +10m.

5. Zabezpieczenie urządzeń pomiarowych i aparatów przed zniszczeniem spowodowanym przez piaskowanie.

6. Prawdopodobieństwo pracy na drugiej zmianie.

IX. Wymagania techniczne wykonania i odbioru:

Odbiór prac na podstawie oświadczenia Wykonawcy i protokołu odbioru.

X. Miejsce wykonania robót:

Grupa Azoty – Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – Pion Produkcji – Szef Produkcji – Zakład Mocznika i Melaminy – Wydział Mocznika – instalacja Mocznik 1.

XI. Przedkładana oferta powinna zawierać:

1. Wartość szacunkową (limit) za całość prac określonych w załączniku nr 1.

Uwaga: Utylizacja odpadów winna uwzględniać koszty transportu.

2. Sześć (6) cen jednostkowych:

2.1Cenę za wykonanie 1 m2 powłoki antykorozyjnej konstrukcji pełnościennych z czyszczeniem ręcznym.

2.2Cenę za wykonanie 1 m2 powłoki antykorozyjnej konstrukcji szkieletowych z czyszczeniem ręcznym.

2.3Cenę za wykonanie 1 m2 powłoki antykorozyjnej konstrukcji kratowych z czyszczeniem ręcznym,

2.4Cenę za wykonanie 1 m2 powłoki antykorozyjnej konstrukcji pełnościennych z czyszczeniem strumieniowo-ściernym.

2.5Cenę za wykonanie 1 m2 powłoki antykorozyjnej konstrukcji szkieletowych z czyszczeniem strumieniowo-ściernym,

2.6Cenę za wykonanie 1 m2 powłoki antykorozyjnej konstrukcji kratowych z czyszczeniem strumieniowo-ściernym.

Ceny jednostkowe powinny wynikać z wartości szacunkowej (limit).

Do wyłonienia Wykonawcy będzie brana pod uwagę wartość szacunkowa (limit), wg. przedmiaru z załącznika nr 1. Ceny jednostkowe z pkt. 2 zostaną pomniejszone proporcjonalnie w toku negocjacji cenowych. Rzeczywista wartość prac z pkt. 1 będzie zweryfikowana powykonawczo po ich zakończeniu wg rzeczywistych poniesionych nakładów i zrealizowanego zakresu. W przypadku przekroczenia limitu szacunkowej wartości, wymagane jest sporządzenie protokołu konieczności i zawarcie Aneksu do umowy.

Ww. ceny zostaną wyliczone na podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, który winien zawierać specyfikację materiałową oraz przedmiar robót. Kosztorys należy dostarczyć w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach i elektronicznej (CD/DVD/pendrive) z rozszerzeniem dla danego programu kosztorysowego np. NORMA: *.ath, *.xml; ZUZIA: *.xml; RODOS: *.rds, *.rod, itp. Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony na podstawie nakładów określonych w pierwszej kolejności w KNR, a ostatecznie wg norm zakładowych (branżowych). W przypadku braku możliwości sporządzenia kosztorysu wg nakładów określonych w katalogach jw. dopuszcza się możliwość ich sporządzenia w oparciu o analizy własne.

3. oświadczenie Oferenta, że przedkładana oferta obejmuje pełny zakres robót, materiałów i dostaw, określony w zaproszeniu do składania ofert, wraz ze wszystkimi operacjami technologicznymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotowych robót oraz sprzątaniem stanowisk pracy,

4. okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesiące na całość wykonanych prac

objętych niniejszym zaproszeniem do złożenia oferty,

5. proponowaną formę płatności (preferowana płatność jednorazowa po zakończeniu robót z terminem płatności do 45 dni od dnia otrzymania faktury), z zastrzeżeniem, że:

- w przypadku, gdy ostatni dzień płatności wypada w inny dzień niż środa (dla płatności złotówkowych), płatność staje się wymagalna w najbliższą środę przypadającą po powyższym terminie,

- w przypadku, gdy ostatni dzień płatności wypada w inny dzień niż piątek (dla płatności walutowych), płatność staje się wymagalna w najbliższy piątek przypadający po powyższym terminie,

6. termin związania ofertą,

7. oświadczenie Oferenta, że nie toczy się w stosunku do firmy postępowanie upadłościowe, nie została ogłoszona jej upadłość, jak też firma nie jest w likwidacji,

8. w przypadku planowanego zatrudnienia podwykonawcy robót – podanie w ofercie nazwy firmy, wartości oraz zakresu powierzonych prac (informujemy, że w przypadku wybrania Waszej oferty, Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zlecenie robót podwykonawcy w oparciu o pozytywnie zaopiniowane przez Zamawiającego,

9. oświadczenie Oferenta zapewniające o złożeniu Zamawiającemu dodatkowych zabezpieczeń gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji i/lub realizacji przedmiotu umowy w postaci:

- weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową i/lub

- gwarancji bankowej i/lub

- gwarancji ubezpieczeniowej,

10. oświadczenie – zobowiązanie do realizacji robót objętych niniejszym zaproszeniem zgodnie z wymogami nałożonymi na wytwórcę odpadów przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z wyłączeniem złomu metalicznego i stopów metali, które pozostają własnością Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., a w przypadku realizacji usługi na rzecz Zamawiającego u Wykonawcy dostarczenia decyzji na wytwarzanie odpadów zgodnie z wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazywanie Zamawiającemu bezpośrednio po zakończeniu realizacji całości robót objętych niniejszym zaproszeniem – zestawienia dotyczącego wytworzonych podczas realizacji prac na instalacjach Zamawiającego odpadów, zawierającego następujące dane: nazwa firmy, rodzaj i masa wytworzonego odpadu, kod odpadu (zgodnie z katalogiem odpadów), sposób gospodarowania odpadem (podanie procesu odzysku (R) lub unieszkodliwiania (D) oraz miejsce odzysku / unieszkodliwiania (POLSKA lub inny kraj),

12. zgodę na zawarcie umowy na wykonanie robót wg załączonego wzoru,

13. aktualny odpis postanowienia o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców, zawierający datę oraz podpis osoby bądź osób upoważnionych do zatwierdzenia klauzuli „za zgodność z oryginałem” lub aktualne zaświadczenie (oraz zaświadczenia w przypadku wspólników Spółki) o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej”,

14. oświadczenia (na dzień złożenia oferty – nadania pocztowego) o niezaleganiu z płatnościami

- podatków w Urzędzie Skarbowym,

- składek w ZUS,

15. oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbycie szkolenia w zakresie BHP i p.poż. w oparciu o obowiązujące przepisy wewnętrzne Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A – szkolenie płatne przez Wykonawcę w cenie 30,00 zł/osoba, tel. do Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 81/565-29-04,

16. potwierdzenie możliwości realizacji Projektu w określonym powyżej terminie,

17. potwierdzone referencje na co najmniej 3 zrealizowane Projekty w okresie ostatnich 5 lat z zakresem prac o charakterze objętym niniejszym zaproszeniem i realizowanych w obrębie czynnych zakładówprodukcyjnych o profilu energetycznym, chemicznym lub petrochemicznym.

Brak referencji skutkuje odrzuceniem oferty

18. oświadczenie o braku występowania przesłanek wskazanych w Załączniku nr 2.

XII. Rozliczenie - Roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne:

1. Wartość wykonanych Robót uzupełniających, dodatkowych i zamiennych będzie ustalana na podstawie składników ceny kosztorysowej R-zł; Kp-% Z -% pomniejszonych proporcjonalnie w toku negocjacji – dotyczy tylko R.

2. Wartość użytych materiałów i sprzętu ustalana będzie według rzeczywistych cen ich zakupu wykazanych na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę faktur lub dodatkowo na żądanie Zamawiającego na podstawie uzupełniających dokumentów wykazujących na dokonanie zakupu według najkorzystniejszej oferty przy zastrzeżeniu pkt 3.

3. Dla kategorii materiałów i sprzętu określanego w wydawnictwie SEKOCENBUD ich ceny oraz koszty zakupu nie mogą przekroczyć średnich aktualnych cen wydawnictwa SEKOCENBUD.

XIII. Oświadczenie o zgodności części technicznej oferty z WTWiO podanymi w ZO:

Oferta w części technicznej winna być czytelna, szczegółowa i zgodna z warunkami technicznymi wykonania i odbioru (dalej określanymi skrótem WTWiO) dotyczącymi, w zależności od przedmiotu dostawy, m.in. oferowanych: gatunków materiałów (z których ma być wykonany cały wyrób lub poszczególne jego elementy), parametrów pracy, konstrukcji, wymiarów, wymagań jakościowych, wymagań dozorowych itd. określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym (dalej określonym skrótem „ZO”) lub ewentualnie skorygowanymi wymaganiami ogłoszonym przez Zamawiającego przed terminem złożeniem ofert.

W celu spełnienia ww. wymogu Oferent do oferty dołączy Oświadczenie o zgodności części technicznej oferty z WTWiO podanymi w ZOz wyłączeniem odstępstw podanych w Wykazie odstępstw od WTWiO podanych w ZO.

W przypadku zaoferowania odstępstw od WTWiO Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty opracowanie/tabelę pt. Wykaz odstępstw od WTWiO podanych w ZO, w którym, dla każdego odstępstwa,należy podać:

  1. wymaganie wg WTWiO
  2. zaproponowane odstępstwo od wymagania określonego w WTWiO
  3. wyczerpujące uzasadnienie techniczne, że zaoferowane odstępstwo nie jest gorszym rozwiązaniem od wymagań WTWiO

W przypadku:

· braku dołączenia do oferty Oświadczenia jw., lub/i

· braku akceptacji przez Zamawiającego wszystkich zaproponowanych w Wykazie odstępstw jw.,lub/i

· braku ujęcia w Wykazie odstępstwjw.odstępstw rzeczywiściezawartych w ofercie,

Zamawiający zastrzega sobie prawo doodrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania (negocjacji).

XIV. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna na terenie realizacji przedmiotowych prac i w jego okolicy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizji z Panem Wiesławem Bąkiem tel. 81/565 34 39; E-mail:wieslaw.bak@grupaazoty.com,

XV. Ochrona danych osobowych w ramach RODO:

Każda ze Stron będzie przetwarzać przekazane jej w wyniku prowadzonego postępowania dane osobowe dotyczące wspólników, współpracowników, pracowników, przedstawicieli ustawowych, reprezentantów i pełnomocników drugiej Strony w związku z prowadzonym postępowaniem.

Obie Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez drugą Stronę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych wymagane na mocy art. 13 oraz 14 RODO w tym w szczególności cel, zakres, okres przechowywania oraz sposób korzystania z uprawnień związanych z ochroną danych osobowych wskazany jest w klauzuli informacyjnej, którą Zamawiający udostępnia Oferentom („Klauzula”) na stronie internetowej pod linkiem

https://www.pulawy.com/213-kontakt/lang/pl-PL/default.aspx

Oferent zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa powyżej, w imieniu Zamawiającego występującego jako administrator danych osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić w szczególności poprzez przekazanie pełnej treści Klauzuli osobom, o których mowa powyżej, przez Oferenta.

Uwaga: Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej i potwierdzenie tego faktu w oświadczeniu zawartym w treści składanej oferty.

Ofertę należy złożyć w budynku Pionu Inwestycji, Sekcja Ofertowania i Kontraktowania Usług Remontowych (pokój 102) w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs ofert” z podaniem:

- nazwy Oferenta,

- numeru i tytułu Projektu,

- branży robót.

XVI. Termin składania oferty upływa z dniem: 23-08-2018 r. do godziny 14:00.

Uwaga:

- w przypadku rezygnacji ze złożenia oferty wymagane jest potwierdzenie tego faktu w formie pisemnej. Rezygnację należy przesłać niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji jednak nie później niż w przeddzień wyznaczonego terminu składania oferty,

- po przeprowadzeniu analizy formalnej i merytorycznej ofert, Komisja może się zwrócić do Oferentów o przedstawienie w wyznaczonym terminie ofert ostatecznych, w ramach, których oferty (ewentualnie zawierające wyjaśnienia i uzupełnienia składane na etapie ich weryfikacji) zostaną zmodyfikowane w zakresie warunków handlowych. Przedstawione oferty ostateczne pod rygorem odrzucenia nie mogą zawierać zmian niekorzystnych dla Zamawiającego.

Informujemy, iż nasza Spółka uzupełniła swoje zasoby o nowoczesne narzędzie informatyczne wspierające procesy zakupowe - Platforma Zakupowa Grupy Azoty. Wskazane narzędzie pozwala na prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców i negocjacji cenowych, w tym aukcji elektronicznych online za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/ jak również stanowi bazę wiedzy o prowadzonych w naszej Spółce oraz w grupie kapitałowej Grupa Azoty postępowaniach.

Z tego powodu uprzejmie zapraszam do zarejestrowania się na naszej platformie https://platformazakupowa.grupaazoty.com/rejestracja/rejestracja.html. Rejestracja możliwa jest bez zaproszenia do uczestnictwa w konkretnym postępowaniu.

W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją lub obsługą Platformy Zakupowej zapraszamy do kontaktu z infolinią Logintrade:

nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; lub e-mail: helpdesk@logintrade.net

Niezależnie od rejestracji na Platformie Zakupowej w każdym postępowaniu Oferenci spełniający wymogi formalne i merytoryczne otrzymają dedykowane zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej wraz z instrukcją postępowania oraz szczegółowymi warunkami aukcji.

Wszelkie koszty i wydatki związane z ofertą ponosi Oferent.

XVII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. prowadzenia dodatkowych negocjacji,

2. prowadzenia aukcji na Platformie Zakupowej LOGINTRADE w celu wyłonienia Wykonawcy,

3. swobodnego wyboru oferty jak również unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyn,

4. zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego z jednoczesnym zwiększeniem lub zmniejszeniem wartości robót,

5. odrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania (negocjacji) w przypadku nie przeprowadzenia wizji lokalnej,

6. odrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania (negocjacji) w przypadku stwierdzenia braku jej kompletności (w szczególności braku kosztorysu ofertowego, specyfikacji materiałowej, przedmiaru robót oraz referencji zgodnie z pkt. XI ppkt. 17).

Uwaga: Procedura udzielania zamówienia na realizację ww. Projektu nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. z późn. zm.) oraz protestom i odwołaniom. Z tytułu nie przyjęcia oferty do realizacji Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Załączniki:

- Wzór umowy z załącznikami.

- Załącznik Nr 1 – (technologia wykonania i przedmiar).

- Załącznik Nr 2 - Przesłanki wykluczające Oferenta z udziału w postępowaniu.

k/o: PPMR, PPM2, IKR - a/a.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Wykonanie prac antykorozyjnych na instalacji Mocznik 1 1 US - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Miejsce dostawy: siedziba
  2. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  3. Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
  4. Termin płatności 45 dni od otrzymania faktury

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:

1. Ofertę należy złożyć w budynku Pionu Inwestycji, Sekcja Ofertowania i Kontraktowania Usług Remontowych (pokój 102) w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs ofert” z podaniem: nazwy Oferenta, numeru i tytułu Projektu, branży robót.

2. Przed złożeniem oferty konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

3. Przedstawienie przynajmniej 3 referencji z 5 ostatnich lat na podobne prace zgodnie z pkt 17. (Wymóg nie dotyczy firm z listy kwalifikowanych dostawców.)

4. zgodę na zawarcie umowy na wykonanie robót wg załączonego wzoru,

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie prac antykorozyjnych na instalacji Mocznik 1 – branża mechaniczna"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.