Enquiry creation date: 2018-09-14

Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL8732594457

Contact person:

Agnieszka Tyczyńska

Phone: 785700490

e-mail: bp.automatyka@grupaazoty.com

Enquiry No. Z80/237517

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na dostawę odzieży ochronnej i zaprasza do składania ofert.
Zapytanie dla Grupy Azoty Automatyka oddział Kędzierzyn-Koźle

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest 13 sztuk ubrań robotniczych dla spawacza, które muszą spełniać następujące kryteria:

- kolor niebieski

- uszyte z materiału antyelektrostatycznego, trudnopalnego

- na ubraniu należy umieścić logo GA Automatyka sp. z o. o.

- męskie


Zawartość oferty:

- cena jednostkowa netto

- warunki płatności – przelew 30 dni po wykonaniu usługi

- termin ważności oferty: 60dni

Dodatkowe informacje:

W sprawach z merytorycznych wiązanych z przedmiotem zamówienia w godzinach 7-15 dodatkowych informacji udziela Renata Kopiec, tel.: 77 481 23 44; email: renata.kopiec@grupaazoty.com

W sprawach związanych ze składaniem oferty w godzinach 7-15 dodatkowych informacji udziela
Agnieszka Tyczyńska, tel.:785 700 490; 14 637 38 27,email: agnieszka.tyczynska@grupaazoty.com

Składanie i ważność ofert:

Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego.

Zaoferowana przez Wykonawcę cena obejmować będzie wszelkie koszty związane z realizacją umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert bez otwierania.

Oferta powinna być złożona wyłącznie za pośrednictwem platformy Logintrade. Złożenie oferty inną drogą skutkować będzie odrzuceniem oferty bez otwierania.

Po weryfikacji ofert pod względem technicznym i merytorycznym, drugim etapem wyboru dostawcy może być aukcja internetowa, o której Zamawiający poinformuje wybranych oferentów.

Aukcja z wykorzystaniem Platformy Zakupowej nie jest traktowana jako aukcja w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego i wybranego Oferenta umowy na świadczenie ww. usług.

Grupa Azoty AUTOMATYKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny.

W przypadku problemów technicznych z obsługą platformy zakupowej prosimy o kontakt bezpośrednio z operatorem LOGINTRADE: tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. ubranie robocze dla spawacza - #1 13 ST - Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Dostawa odzieży ochronnej dla spawaczy 13 sztuk"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...