Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-09-21

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Osoba kontaktowa:

Anna Zarzycka

tel:

e-mail: anna.zarzycka@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z95/194982/aktualizacja3

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w walucie EUR.

Treść zapytania:

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup kwasu borowego

Ilość: 144 t.

Opakowanie : big bag 1000kg.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości. Oferowana cena jednostkowa pozostanie w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

Warunki techniczne/Jakość: zgodnie z WTS, załącznikiem nr 6

Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: minimum 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego

Baza dostawy: DAP Grupa Azoty S.A., Tarnów.

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:Termin dostawy od 11.10.2018 (w odstępach co 5 dni 1 samochód 24 t.)

II. CENA OFERTY

Oferowaną cenę netto należy określić w PLN łącznie i za jednostkę zamówienia.

Dostawca zobowiązany jest do podania w ofercie ceny całkowitej za ilości wskazane w Rozdziale I oraz ceny jednostkowej (PLN/kg).

Przedstawiona w ofercie cena jednostkowa netto za 1 kg kwasu borowego będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Dostawcy spełniający kryteria formalno-merytoryczne.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Dostawa kwasu borowego 1 KG - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Dostawa kwasu borowego dla Grupy Azoty S.A. w ilości 144 ton"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.