Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-10-11

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 7490005094

Osoba kontaktowa:

Katarzyna Drobny

tel:

e-mail: katarzyna.drobny@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z34/198012

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Grupa Azoty ZAK S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na niżej wymieniony przedmiot zamówienia i zaprasza do składania ofert.

Opis przedmiotu zamówienia:

 • DWUETANOLOAMINA – 6200 KG

  Rodzaj dokumentu potwierdzającego jakość:

  Świadectwo jakości dostawcy, karta charakterystyki

  Wymagania dotyczące opakowań i transportu:

  BECZKI 200 kg METALOWE!

  Dodatkowe informacje:

  Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 700 1500

  Katarzyna Drobny – kontakt: tel. +48 77 481 27 44 lub email: katarzyna.drobny@grupaazoty.com

  Termin realizacji dostawy: 43/44 tydzień, 2018.

  Zawartość oferty:

  W ofercie należy określić:
  • cenę jednostkową netto,
  • warunki płatności
  (preferujemy przelew 60 dni od daty f-ry)

  • sumaryczną wartość oferty netto,
  • termin dostawy,

  • warunki dostawy - preferujemy dostawę na bazie DDP Kędzierzyn-Koźle magazyn Grupa Azoty ZAK S.A. (wg INCOTERMS 2010).

  Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

  Składanie ofert:

  Ofertę w języku polskim, spełniającą warunki określone w zapytaniu o warunki handlowe, prosimy przesłać elektronicznie na adres katarzyna.drobny@grupaazoty.com

 • do dnia 15.10.2018 r.

  Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na oferencie.

  Kryteria oceny ofert:

  • cena
  • termin dostawy, • warunki dostawy• warunki płatności

  Oferta będzie podlegać ocenie w oparciu o wyżej wymienione kryteria.

  Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu ofertowym w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny.Spółka zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego oferenta. Oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

  Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, 47-220, ulica Mostowa 30 A, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późniejszymi zmianami), zebranych w związku z realizacją niniejszej umowy jest ich Administratorem. Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować realizację niniejszej umowy.

  ______________________________________________________________________________________Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. DWUETANOLOAMINA 6200 KG SU-000000118 KWD nr 01_PM_2_1_dwuetanoloamina DEA.pdf
Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa - Dwuetanoloamina /DEA - 6200 kg"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...