Enquiry creation date: 2018-10-11

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Contact person:

Katarzyna Drobny

Phone:

e-mail: katarzyna.drobny@grupaazoty.com

Enquiry No. Z34/198012

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Grupa Azoty ZAK S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na niżej wymieniony przedmiot zamówienia i zaprasza do składania ofert.

Opis przedmiotu zamówienia:

 • DWUETANOLOAMINA – 6200 KG

  Rodzaj dokumentu potwierdzającego jakość:

  Świadectwo jakości dostawcy, karta charakterystyki

  Wymagania dotyczące opakowań i transportu:

  BECZKI 200 kg METALOWE!

  Dodatkowe informacje:

  Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 700 1500

  Katarzyna Drobny – kontakt: tel. +48 77 481 27 44 lub email: katarzyna.drobny@grupaazoty.com

  Termin realizacji dostawy: 43/44 tydzień, 2018.

  Zawartość oferty:

  W ofercie należy określić:
  • cenę jednostkową netto,
  • warunki płatności
  (preferujemy przelew 60 dni od daty f-ry)

  • sumaryczną wartość oferty netto,
  • termin dostawy,

  • warunki dostawy - preferujemy dostawę na bazie DDP Kędzierzyn-Koźle magazyn Grupa Azoty ZAK S.A. (wg INCOTERMS 2010).

  Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

  Składanie ofert:

  Ofertę w języku polskim, spełniającą warunki określone w zapytaniu o warunki handlowe, prosimy przesłać elektronicznie na adres katarzyna.drobny@grupaazoty.com

 • do dnia 15.10.2018 r.

  Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na oferencie.

  Kryteria oceny ofert:

  • cena
  • termin dostawy, • warunki dostawy• warunki płatności

  Oferta będzie podlegać ocenie w oparciu o wyżej wymienione kryteria.

  Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu ofertowym w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny.Spółka zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego oferenta. Oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

  Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, 47-220, ulica Mostowa 30 A, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późniejszymi zmianami), zebranych w związku z realizacją niniejszej umowy jest ich Administratorem. Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować realizację niniejszej umowy.

  ______________________________________________________________________________________Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. DWUETANOLOAMINA 6200 KG SU-000000118 KWD nr 01_PM_2_1_dwuetanoloamina DEA.pdf
Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa - Dwuetanoloamina /DEA - 6200 kg"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...