Enquiry creation date: 2018-11-08

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

Tax Identification Number: 7160001822

Contact person:

Waldemar Górski

Phone:

e-mail: waldemar.gorski@grupaazoty.com

Enquiry No. Z96/198597

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty
Przesyłamy zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie Projektu nr 250006086/PPN2/18 pt. Modernizacja pierścieni stężających zbiorników stokażowych B01A i B02A na instalacji Kwasu Azotowego..
I. Zamawiający:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy.
II. Zakres rzeczowy:
Wg załącznika nr 1 z dnia 05-11-2018r.
III. Dokumentacja techniczna: nr 157.36-11.05.
IV. Termin realizacji Projektu:
Strona 2 z 6
1. Rozpoczęcie – 03-12-2018r.
2. Zakończenie – 15-06-2019r.
V. Nadzór inspektorski i koordynację wykonawstwa robót zapewnia Zamawiający.
VI. Dane kontaktowe i forma przekazu informacji:
Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami postępowania w sprawach formalnych i technicznych jest Pan Waldemar Górski
Tel: 81/565-35-85
e-mail: waldemar.gorski@grupaazoty.com
w godz. 07:00 – 14:00.
Uwaga:
Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania tak formalne jak i techniczne prosimy kierować w formie pisemnej(w tym na podany adres e-mail) najpóźniej na 3 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień. Treść wyjaśnień zostanie przekazana wszystkim Oferentom, którym doręczono zaproszenie do złożenia ofert, bez ujawnienia źródła zapytania lub zostanie opublikowana na stronie internetowej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielenia odpowiedzi na pytania przekazane po wyżej wskazanym terminie. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące ofert prowadzonego postępowania, udzielane Oferentom przez inne osoby i podmioty nieuprawnione do kontaktowania się z Oferentami.
VII. Zakres dostaw:
1. Wykonawca:
1.1. Materiały: wszelkie niezbędne do realizacji Projektu zgodnie z zakresem prac.
1.2. Sprzęt: wszelki niezbędny do realizacji Projektu zgodnie z zakresem prac.
2. Zamawiający:
2.1. Materiały: nie dotyczy.
2.2. Sprzęt: nie dotyczy.
VIII. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1. W czasie realizacji prac przestrzegać przepisy zawarte w Informatorze Bezpiecznej Pracy na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. dla firm obcych.
2. Prace należy prowadzić zgodnie z zakresem oraz ustaleniami ze Służbami Utrzymania Ruchu Zamawiającego.
IX. Wymagania techniczne wykonania i odbioru:
1. Odbiór prac na podstawie oświadczenia Wykonawcy o wykonaniu modernizacji i protokołu odbioru.
2. Zgodnie z załącznikiem nr 1.
X. Miejsce wykonania robót:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – Pion Produkcji – Szef Produkcji – Zakład Nawozów – Wydział Kwasu Azotowego.
XI. Przedkładana oferta powinna zawierać:
1. Szacunkową cenę ofertową za realizację pełnego zakresu prac (należy przyjąć 10 m2 naprawy skorodowanych części pierścienia stężającego pkt. 3 zakresu prac).
2. Cenę jednostkową ujętą w kosztorysie ofertowym dla wykonania 1 m2 naprawy skorodowanych części pierścienia stężającego (pkt. 3 zakresu prac).
Cena jednostkowa powinna wynikać z wartości szacunkowej (limit).
Do wyłonienia Wykonawcy brana będzie pod uwagę wartość szacunkowa (limit). Cena jednostkowa z pkt. 2 zostanie pomniejszona proporcjonalnie o upust procentowy uzyskany w toku negocjacji cenowych (podczas aukcji elektronicznej).
Strona 3 z 6
Wynagrodzenie za wykonanie robót związanych z realizacją pkt. 3 zakresu prac ustalone zostanie na podstawie kalkulacji powykonawczej wyliczonej w oparciu o pomniejszoną cenę jednostkową z pkt. 2.
W przypadku przekroczenia limitu ponad wartość szacunkową wymagane jest sporządzenie protokołu konieczności i zawarcie Aneksu do umowy.
3. Powyższe ceny zostaną wyliczone na podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, który winien zawierać specyfikację materiałową oraz przedmiar robót dla pełnego zakresu robót podanego w zaproszeniu do składania ofert. Kosztorys należy dostarczyć w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach i elektronicznej (CD/DVD/pendrive) z rozszerzeniem dla danego programu kosztorysowego np.: NORMA: *.ath, *.xml; ZUZIA: *.xml; RODOS: *.rds, *.rod, itp. Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony na podstawie nakładów określonych w pierwszej kolejności w KNR, a ostatecznie wg norm zakładowych (branżowych). W przypadku braku możliwości sporządzenia kosztorysu wg nakładów określonych w katalogach jw. dopuszcza się możliwość ich sporządzenia w oparciu o analizy własne,
4. Oświadczenie, że ww. cena uwzględnia pełny zakres robót, materiałów i dostaw określony w zaproszeniu do złożenia oferty wraz ze wszystkimi operacjami technologicznymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotowych robót oraz sprzątaniem stanowisk pracy.
5. Przynajmniej trzy referencje z wykonywania podobnego zakresu prac z okresu ostatnich 3 lat (nie dotyczy firm z centralnej listy dostawców uznanych przez GA. ZA Puławy S.A. do wykonywania usług remontowych).
6. okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy na całość prac,
7. proponowaną formę płatności (preferowana płatność jednorazowa po zakończeniu robót z terminem płatności do 30 dni od dnia otrzymania faktury), z zastrzeżeniem, że:
- w przypadku, gdy ostatni dzień płatności wypada w inny dzień niż środa (dla płatności złotówkowych), płatność staje się wymagalna w najbliższą środę przypadającą po powyższym terminie,
- w przypadku, gdy ostatni dzień płatności wypada w inny dzień niż piątek (dla płatności walutowych), płatność staje się wymagalna w najbliższy piątek przypadający po powyższym terminie,
8. oświadczenie, że na dzień zawarcia umowy jest czynnym podatnikiem VAT,
9. Wykonawca oświadcza, iż należne mu odsetki z tytułu wydłużonego terminu płatności powyżej 30 dni do dnia wymagalności tj. najbliższej środy (dla płatności złotówkowych) /tj. najbliższego piątku (dla płatności walutowych) zostały wliczone w wartość wynagrodzenia,
10. termin związania ofertą,
11. oświadczenie Oferenta, że nie toczy się w stosunku do firmy postępowanie upadłościowe, nie została ogłoszona jej upadłość, jak też firma nie jest w likwidacji,
12. oświadczenie Oferenta zapewniające o złożeniu Zamawiającemu dodatkowych zabezpieczeń gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji i/lub realizacji przedmiotu umowy w postaci:
- weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową i/lub
- gwarancji bankowej i/lub
- gwarancji ubezpieczeniowej,
13. oświadczenie – zobowiązanie do realizacji robót objętych niniejszym zaproszeniem zgodnie z wymogami nałożonymi na wytwórcę odpadów przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z wyłączeniem złomu metalicznego i stopów metali, które pozostają własnością Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., a w przypadku realizacji usługi na rzecz Zamawiającego u Wykonawcy dostarczenia decyzji na wytwarzanie odpadów zgodnie z wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
14. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazywanie Zamawiającemu bezpośrednio po zakończeniu realizacji całości robót objętych niniejszym zaproszeniem – zestawienia
Strona 4 z 6
dotyczącego wytworzonych podczas realizacji prac na instalacjach Zamawiającego odpadów, zawierającego następujące dane: nazwa firmy, rodzaj i masa wytworzonego odpadu, kod odpadu (zgodnie z katalogiem odpadów), sposób gospodarowania odpadem (podanie procesu odzysku (R) lub unieszkodliwiania (D) oraz miejsce odzysku / unieszkodliwiania (POLSKA lub inny kraj),
15. zgodę na zawarcie umowy na wykonanie robót wg załączonego wzoru,
16. aktualny odpis postanowienia o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców, zawierający datę oraz podpis osoby bądź osób upoważnionych do zatwierdzenia klauzuli „ za zgodność z oryginałem” lub aktualne zaświadczenie ( oraz zaświadczenia w przypadku wspólników Spółki) o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,
17. oświadczenia (na dzień złożenia oferty – nadania pocztowego) o niezaleganiu z płatnościami
- podatków w Urzędzie Skarbowym,
- składek w ZUS,
18. oświadczenie, że pobrana do niniejszego zaproszenia do składania ofert dokumentacja techniczna będzie wykorzystana wyłącznie do realizacji robót objętych zaproszeniem, dokumentacja ta stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. z późniejszymi zmianami,
19. oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbycie szkolenia w zakresie BHP i p.poż. w oparciu o obowiązujące przepisy wewnętrzne Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A – szkolenie płatne przez Wykonawcę w cenie 30,00 zł/osoba, tel. do Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 81/565-29-04,
20. potwierdzenie możliwości realizacji Projektu w określonym powyżej terminie,
21. oświadczenie o braku występowania przesłanek wykluczających Oferenta z udziału w postępowaniu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 2.
XII. Rozliczenie - Roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne:
1. Wartość wykonanych Robót dodatkowych i zamiennych będzie ustalana na podstawie składników ceny kosztorysowej R-zł; Kp-% Z -% pomniejszonych proporcjonalnie w toku negocjacji – dotyczy tylko R.
2. Wartość użytych materiałów i sprzętu ustalana będzie według rzeczywistych cen ich zakupu wykazanych na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę faktur lub dodatkowo na żądanie Zamawiającego na podstawie uzupełniających dokumentów wykazujących na dokonanie zakupu według najkorzystniejszej oferty przy zastrzeżeniu pkt 3.
3. Dla kategorii materiałów i sprzętu określanego w wydawnictwie SEKOCENBUD ich ceny oraz koszty zakupu nie mogą przekroczyć średnich aktualnych cen wydawnictwa SEKOCENBUD.
4. W przypadku zmiany podstawowego zakresu prac (zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym) prace te zostaną rozliczone powykonawczo w oparciu o ceny jednostkowe, określone w kosztorysie ofertowym, które zostaną zaktualizowane w proporcji wynikającej z różnicy pomiędzy przedstawioną wraz z kosztorysem ogólną ceną ofertową a ceną wskazaną w trakcie negocjacji cenowych. (ceny jednostkowe)
XIII. Oświadczenie o zgodności części technicznej oferty z WTWiO podanymi w ZO:
Oferta w części technicznej winna być czytelna, szczegółowa i zgodna z warunkami technicznymi wykonania i odbioru (dalej określanymi skrótem WTWiO) dotyczącymi, w zależności od przedmiotu dostawy, m.in. oferowanych: gatunków materiałów (z których ma być wykonany cały wyrób lub poszczególne jego elementy), parametrów pracy, konstrukcji, wymiarów, wymagań jakościowych, wymagań dozorowych itd. określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym (dalej określonym skrótem „ZO”) lub ewentualnie skorygowanymi wymaganiami ogłoszonym przez Zamawiającego przed terminem złożeniem ofert.
W celu spełnienia ww. wymogu Oferent do oferty dołączy Oświadczenie o zgodności części technicznej oferty z WTWiO podanymi w ZO z wyłączeniem odstępstw podanych w Wykazie odstępstw od WTWiO podanych w ZO.
W przypadku zaoferowania odstępstw od WTWiO Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty opracowanie/tabelę pt. Wykaz odstępstw od WTWiO podanych w ZO, w którym, dla każdego odstępstwa, należy podać:
Strona 5 z 6
1. wymaganie wg WTWiO
2. zaproponowane odstępstwo od wymagania określonego w WTWiO
3. wyczerpujące uzasadnienie techniczne, że zaoferowane odstępstwo nie jest gorszym rozwiązaniem od wymagań WTWiO
W przypadku:
 braku dołączenia do oferty Oświadczenia jw., lub/i
 braku akceptacji przez Zamawiającego wszystkich zaproponowanych w Wykazie odstępstw jw., lub/i
 braku ujęcia w Wykazie odstępstw jw. odstępstw rzeczywiście zawartych w ofercie,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania (negocjacji).
XIV. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna na terenie realizacji przedmiotowych prac i w jego okolicy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizji z Panem Mariuszem Baćkowskim tel. 81/565 31 58.
E-mail: mariusz.backowski@grupaazoty.com
Dokumentacja techniczna nr 157.36-11.05 udostępniona będzie przy okazji wizji lokalnej.
XV. Ochrona danych osobowych w ramach RODO:
Każda ze Stron będzie przetwarzać przekazane jej w wyniku prowadzonego postępowania dane osobowe dotyczące wspólników, współpracowników, pracowników, przedstawicieli ustawowych, reprezentantów i pełnomocników drugiej Strony w związku z prowadzonym postępowaniem.
Obie Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez drugą Stronę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych wymagane na mocy art. 13 oraz 14 RODO w tym w szczególności cel, zakres, okres przechowywania oraz sposób korzystania z uprawnień związanych z ochroną danych osobowych wskazany jest w klauzuli informacyjnej, którą Zamawiający udostępnia Oferentom („Klauzula”) na stronie internetowej pod linkiem
https://www.pulawy.com/213-kontakt/lang/pl-PL/default.aspx
Oferent zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa powyżej, w imieniu Zamawiającego występującego jako administrator danych osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić w szczególności poprzez przekazanie pełnej treści Klauzuli osobom, o których mowa powyżej, przez Oferenta.
Uwaga: Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej i potwierdzenie tego faktu w oświadczeniu zawartym w treści składanej oferty.
XVI. Ofertę należy złożyć w budynku Pionu Inwestycji, Sekcja Ofertowania i Kontraktowania Usług Remontowych (pokój 102) w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs ofert” z podaniem:
- nazwy Oferenta,
- numeru i tytułu Projektu,
- branży robót.
Termin składania oferty upływa z dniem: 22-11-2018r.
Uwaga: w przypadku rezygnacji ze złożenia oferty wymagane jest potwierdzenie tego faktu w formie pisemnej. Rezygnację należy przesłać niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji jednak nie później niż w przeddzień wyznaczonego terminu składania oferty faksem na numer 081 565 33 10, 35 66 lub na adres e-mail osoby prowadzącej sprawy handlowe.
Wszelkie koszty i wydatki związane z ofertą ponosi Oferent.
XVII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
Strona 6 z 6
1. prowadzenia dodatkowych negocjacji,
2. prowadzenia aukcji na Platformie Zakupowej LOGINTRADE w celu wyłonienia Wykonawcy,
3. swobodnego wyboru oferty jak również unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyn,
4. odrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania (negocjacji) w przypadku nie przeprowadzenia wizji lokalnej lub nie przedstawienia odpowiednich referencji.
5. zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego z jednoczesnym zwiększeniem lub zmniejszeniem wartości robót,
6. odrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania (negocjacji) w przypadku stwierdzenia braku jej kompletności (w szczególności braku kosztorysu ofertowego, specyfikacji materiałowej, przedmiaru robót).
Uwaga: Procedura udzielania zamówienia na realizację ww. Projektu nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. z późn. zm.) oraz protestom i odwołaniom. Z tytułu nie przyjęcia oferty do realizacji Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
Załączniki:
- załącznik nr 1 - (zakres prac z dnia 05-11-2018),
- załącznik nr 2 - Przesłanki wykluczające Oferenta z udziału w postępowaniu.
- Załącznik nr 3 - Wzór umowy (wersja elektroniczna na platformie zakupowej).
k/o: PPNR, PPN2, IKR3 a/a

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Modernizacja pierścieni stężających zbiorników stokażowych B01A i B02A na instalacji Kwasu Azotowego 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Ofertę należy złożyć w budynku Pionu Inwestycji, Sekcja Ofertowania i Kontraktowania Usług Remontowych (pokój 102) w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs ofert” z podaniem:

- nazwy Oferenta,

- numeru i tytułu Projektu,

- branży robót.

Obowiązkowa wizja lokalna.

Questions to the inquiry "250006086/PPN2/18 pt. Modernizacja pierścieni stężających zbiorników stokażowych B01A i B02A na instalacji Kwasu Azotowego"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...