Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-11-08

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 7490005094

Osoba kontaktowa:

Jerzy Rajski

tel:

e-mail: jerzy.rajski@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z55/198011

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty ZAK S.A. zaprasza do składania oferty na:

Przedmiotem zamówienia jest:

Fosforan trójsodu techniczny - 250 kg


Rodzaj dokumentu potwierdzającego jakość:

Świadectwo jakości dostawcy, karta charakterystyki

Wymagania dotyczące opakowań i transportu:

Dostawa w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych.

Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 700 1500

Jerzy Rajski – kontakt: tel. 077 481 29 12, faks: 077 481 22 31.

Termin realizacji dostawy: 48 tydzień 2018 (26.11.2018)

Zawartość oferty:

W ofercie należy określić:
• cenę jednostkową netto poszczególnych pozycji,
• sumaryczną wartość oferty netto,
• termin dostawy,

• warunki dostawy - preferujemy dostawę na bazie DDP Kędzierzyn-Koźle magazyn ZAK S.A. (wg INCOTERMS 2010),

• warunki płatności.

Składanie ofert:

Ofertę w języku polskim, spełniającą warunki określone w zapytaniu o warunki handlowe, prosimy przesłać do dnia 13.11.2018 r.

Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na oferencie.

Kryteria oceny ofert:

• cena
• termin dostawy,

• warunki dostawy

• warunki płatności

Oferta będzie podlegać ocenie w oparciu o wyżej wymienione kryteria.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu ofertowym w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny.Spółka zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego oferenta.

Oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, 47-220, ulica Mostowa 30 A, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późniejszymi zmianami), zebranych w związku z realizacją niniejszej umowy jest ich Administratorem.

Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować realizację niniejszej umowy.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Fosforan trójsodu techniczny 250 KG - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa - fosforan trójsodu techniczny - 250 kg"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...