Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-11-09

Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.

ul. Mostowa 24 D

47-220 Kędzierzyn – Koźle

NIP: PL9930082391

Osoba kontaktowa:

Marcin Czupryn

tel:

e-mail: marcin.czupryn@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z315/221076

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo!

Dział Handlowy Grupy Azoty PROREM Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty, jednocześnie informując iż jesteśmy zainteresowani zakupem wymienionych produktów:

Wyszczególnienie Ilość Materiał Nr normy mat. Nr normy wym. Dok. kont. wg EN 10204
Blacha #4x188x482 4 szt 1.4301 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #3x40x131 8 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #3x500x500 1 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #4x255x507 3 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #4x180x400 1 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #5x233x751 2 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #6x1000x2000 96 kg 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #8x1000x2000 128 kg 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #8x2000x6000 768 kg 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #8x2000x6000 1536 kg 1.4541 EN 10088-2 EN 10088-2 2.2
Blacha #10x126x129 1 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #10x1000x2000 160 kg 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #10x1500x3000 360 kg 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 2.2
Blacha #12x116x120 2 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #12x1000x1000 1 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #12x1000x2000 192 kg 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 2.2
Blacha #15x205x209 1 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #15xØ105 2 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #16x200x300 1 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #20x1000x1000 1 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #30xØ285 4 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #34xØ670 2 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #35xØ620/327,5 3 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #46xØ2012/1820 1 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #46xØ2012/1820 1 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #50xØ670/513,5 2 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1

Nie dopuszcza się zmian gatunków!

Dopuszcza się zmianę grubości w górę w jak najmniejszym zakresie!

Producent blach musi posiadać certyfikat ISO 9001 do wytwarzania materiałów zgodnie z dyrektywą ciśnieniową PED 2014/68/EU


Do postępowania należy dołączyć plik z ofertą w formacie PDF z podaniem:

- cenę netto /JM

- termin realizacji

oraz wyraźnym zaznaczeniem (np. kolorem czerwonym), każdej zmiany w stosunku do zapytania!


Termin realizacji: do 3 tyg


Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00:

W sprawach handlowych: Marcin Czupryn tel.: +48 77 4813859 marcin.czupryn@grupaazoty.com


Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkową, w przypadku waluty innej niż PLN również sposób rozliczenia faktury

- termin ważności oferty 30 dni,

- termin dostawy: najkrótszy możliwy, bez minimum logistycznego,

- warunki dostawy: DDP Magazyn Odbiorcy - wg Incoterms 2010,

- warunki płatności – przelew:

- przy zamówieniach do 10 000 PLN - 30 dni,

- 10 000-20 000 PLN - 45 dni,

- powyżej 20 000 PLN - 60 dni,

od daty wystawienia faktury, chyba, że ustalenia stanowią inaczej

- warunki gwarancji,

- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy oraz zmniejszenia lub zwiększenia zamawianej ilości.

Każde postępowanie może zakończyć się dogrywką w postaci aukcji elektronicznej niezależnie od wartości kontraktu.

Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie–Koźlu, 47-220, ulica Mostowa 24D, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zebranych w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jest ich Administratorem. Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupę Azoty PROREM Sp. z o.o a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować udział w niniejszym postępowaniu.

Dziękuję

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Blacha #4x188x482 gat. 1.4301 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 4 ST - Czytaj
2. Blacha #3x40x131 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 8 ST - Czytaj
3. Blacha #3x500x500 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 1 ST - Czytaj
4. Blacha #4x255x507 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 3 ST - Czytaj
5. Blacha #4x180x400 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 1 ST - Czytaj
6. Blacha #5x233x751 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 2 ST - Czytaj
7. Blacha #6x1000x2000 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 96 ST - Czytaj
8. Blacha #8x1000x2000 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 128 ST - Czytaj
9. Blacha #8x2000x6000 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 768 ST - Czytaj
10. Blacha #8x2000x6000 gat. 1.4541 EN 10088-2 EN 10088-2 EN 10204/2.2 1536 ST - Czytaj
11. Blacha #10x126x129 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 1 ST - Czytaj
12. Blacha #10x1000x2000 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 160 ST - Czytaj
13. Blacha #10x1500x3000 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/2.2 360 ST - Czytaj
14. Blacha #12x116x120 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 2 ST - Czytaj
15. Blacha #12x1000x1000 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 1 ST - Czytaj
16. Blacha #12x1000x2000 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/2.2 192 ST - Czytaj
17. Blacha #15x205x209 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 1 ST - Czytaj
18. Blacha #15xØ105 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 2 ST - Czytaj
19. Blacha #16x200x300 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 1 ST - Czytaj
20. Blacha #20x1000x1000 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 1 ST - Czytaj
21. Blacha #30xØ285 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 4 ST - Czytaj
22. Blacha #34xØ670 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 2 ST - Czytaj
23. Blacha #35xØ620/327,5 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 3 ST - Czytaj
24. Blacha #46xØ2012/1820 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 1 ST - Czytaj
25. Blacha #46xØ2012/1820 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 1 ST - Czytaj
26. Blacha #50xØ670/513,5 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 2 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  2. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  3. Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
  4. Warunki płatności: wg ustaleń

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 80%
  2. Termin dostawy - 20%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup blach i wypałek w gat. 1.4301/1.4541 - łącznie ~4000kg"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...