Enquiry creation date: 2018-11-09

Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.

ul. Mostowa 24 D

47-220 Kędzierzyn – Koźle

Tax Identification Number: PL9930082391

Contact person:

Marcin Czupryn

Phone:

e-mail: marcin.czupryn@grupaazoty.com

Enquiry No. Z315/221076

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Dział Handlowy Grupy Azoty PROREM Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty, jednocześnie informując iż jesteśmy zainteresowani zakupem wymienionych produktów:

Wyszczególnienie Ilość Materiał Nr normy mat. Nr normy wym. Dok. kont. wg EN 10204
Blacha #4x188x482 4 szt 1.4301 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #3x40x131 8 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #3x500x500 1 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #4x255x507 3 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #4x180x400 1 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #5x233x751 2 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #6x1000x2000 96 kg 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #8x1000x2000 128 kg 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #8x2000x6000 768 kg 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #8x2000x6000 1536 kg 1.4541 EN 10088-2 EN 10088-2 2.2
Blacha #10x126x129 1 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #10x1000x2000 160 kg 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #10x1500x3000 360 kg 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 2.2
Blacha #12x116x120 2 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #12x1000x1000 1 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #12x1000x2000 192 kg 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 2.2
Blacha #15x205x209 1 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #15xØ105 2 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #16x200x300 1 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #20x1000x1000 1 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #30xØ285 4 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #34xØ670 2 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #35xØ620/327,5 3 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #46xØ2012/1820 1 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #46xØ2012/1820 1 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1
Blacha #50xØ670/513,5 2 szt 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 3.1

Nie dopuszcza się zmian gatunków!

Dopuszcza się zmianę grubości w górę w jak najmniejszym zakresie!

Producent blach musi posiadać certyfikat ISO 9001 do wytwarzania materiałów zgodnie z dyrektywą ciśnieniową PED 2014/68/EU


Do postępowania należy dołączyć plik z ofertą w formacie PDF z podaniem:

- cenę netto /JM

- termin realizacji

oraz wyraźnym zaznaczeniem (np. kolorem czerwonym), każdej zmiany w stosunku do zapytania!


Termin realizacji: do 3 tyg


Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00:

W sprawach handlowych: Marcin Czupryn tel.: +48 77 4813859 marcin.czupryn@grupaazoty.com


Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkową, w przypadku waluty innej niż PLN również sposób rozliczenia faktury

- termin ważności oferty 30 dni,

- termin dostawy: najkrótszy możliwy, bez minimum logistycznego,

- warunki dostawy: DDP Magazyn Odbiorcy - wg Incoterms 2010,

- warunki płatności – przelew:

- przy zamówieniach do 10 000 PLN - 30 dni,

- 10 000-20 000 PLN - 45 dni,

- powyżej 20 000 PLN - 60 dni,

od daty wystawienia faktury, chyba, że ustalenia stanowią inaczej

- warunki gwarancji,

- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy oraz zmniejszenia lub zwiększenia zamawianej ilości.

Każde postępowanie może zakończyć się dogrywką w postaci aukcji elektronicznej niezależnie od wartości kontraktu.

Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie–Koźlu, 47-220, ulica Mostowa 24D, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zebranych w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jest ich Administratorem. Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupę Azoty PROREM Sp. z o.o a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować udział w niniejszym postępowaniu.

Dziękuję

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Blacha #4x188x482 gat. 1.4301 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 4 ST - Read
2. Blacha #3x40x131 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 8 ST - Read
3. Blacha #3x500x500 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 1 ST - Read
4. Blacha #4x255x507 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 3 ST - Read
5. Blacha #4x180x400 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 1 ST - Read
6. Blacha #5x233x751 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 2 ST - Read
7. Blacha #6x1000x2000 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 96 ST - Read
8. Blacha #8x1000x2000 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 128 ST - Read
9. Blacha #8x2000x6000 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 768 ST - Read
10. Blacha #8x2000x6000 gat. 1.4541 EN 10088-2 EN 10088-2 EN 10204/2.2 1536 ST - Read
11. Blacha #10x126x129 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 1 ST - Read
12. Blacha #10x1000x2000 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 160 ST - Read
13. Blacha #10x1500x3000 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/2.2 360 ST - Read
14. Blacha #12x116x120 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 2 ST - Read
15. Blacha #12x1000x1000 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 1 ST - Read
16. Blacha #12x1000x2000 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/2.2 192 ST - Read
17. Blacha #15x205x209 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 1 ST - Read
18. Blacha #15xØ105 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 2 ST - Read
19. Blacha #16x200x300 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 1 ST - Read
20. Blacha #20x1000x1000 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 1 ST - Read
21. Blacha #30xØ285 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 4 ST - Read
22. Blacha #34xØ670 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 2 ST - Read
23. Blacha #35xØ620/327,5 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 3 ST - Read
24. Blacha #46xØ2012/1820 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 1 ST - Read
25. Blacha #46xØ2012/1820 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 1 ST - Read
26. Blacha #50xØ670/513,5 gat. 1.4541 EN 10028-7 EN 10088-2 EN 10204/3.1 2 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. Warunki płatności: wg ustaleń

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. Delivery date - 20%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup blach i wypałek w gat. 1.4301/1.4541 - łącznie ~4000kg"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...