Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-11

Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: PL9930177482

Osoba kontaktowa:

Piotr Janiec

tel: 14, 637 30 17

e-mail: piotr.janiec@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z42/225154

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szczegóły zapytania ofertowego:

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na cyklicznym i uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym odbieraniu partii brudnej odzieży roboczej dwa razy w miesiącu do prania chemicznego. Zwrot wypranej odzieży będzie się odbywał również we wskazane przez zamawiającego miejsce i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Praniu i drobnym poprawkom szwalniczym podlega pełny asortyment odzieży roboczej letniej i zimowej. Szacunkowe ilości liczone w sztukach na cały 2019 rok to 9600szt - co daje ok. 7400kg. Jednocześnie proszę wziąć pod uwagą , że posiadamy 4 lokalizacje : odział w Policach, w Kędzierzynie Koźlu, w Puławach i w Tarnowie. Zakres usługi obejmuje wszystkie podane lokalizacje. Oferty można składać na cały zakres lub w rozbiciu na poszczególne odziały osobno wg podanych po niżej ilości i asortymentu odzieży roboczej.

1. asortyment:       ubrania robocze (spodnie, bluza) letnie, Ubrania robocze (spodnie, bluza) zimowe, Kalesony, Koszule letnie, Koszule zimowe (ocieplane), Kurtki służbowe pracowników biurowych.

2. Ilości :       odział Puławy – 900kg, tj. około: 1100szt., odział Kędzierzy Koźle – 2500kg tj. około: 3200sztuk, odział Police - 1000kg, tj. około:1600sztuk , Zakład w Tarnowie – 3100kg, tj. około: 3700szt.

Terminarz miesięczny : 2 x w m-cu odbiór odzieży, 2 x zwrot po wykonaniu usługi.

Proszę o przedstawienie w ofercie cenę jednostkową netto za wykonanie usługi za 1 sztukę i lub za 1 kg. oraz wartość netto za cały kontrakt w rozliczeniu rocznym.

W razie jakichkolwiek zapytań proszę o kontakt tel. z Piotr Janiec, mail :   Kom. 669200184

W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją lub obsługą Platformy Zakupowej zapraszamy do kontaktu z infolinią Logintrade: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; lub e-mail:helpdesk@logintrade.net

Niezależnie od przedstawienia swojej oferty na Platformie Zakupowej w niniejszym postępowaniu Oferenci spełniający wymogi formalne i merytoryczne otrzymają dedykowane zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej , której końcowym etapem będzie podpisanie umowy handlowej na w/w usługę.

Dokumentacja Przetargowa jest przekazana Oferentowi wyłącznie w celu opracowania i przedłożenia oferty przetargowej zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi. Oferent zachowa poufność i nie ujawni żadnej osobie trzeciej żadnej części Dokumentu Przetargowego w innym celu niż sporządzenie przez osoby trzecie i przesłanie oferentowi wyceny elementu robót. Oferent zapewni, że jego zewnętrzni konsultanci, podwykonawcy, dostawcy, itp. przestrzegać będą zasady zachowania poufności.

Ewentualne odstępstwa techniczne od naszego zapytania muszą być koniecznie w ofercie wyraźnie zaznaczone.

Brak zaznaczonych odstępstw będzie traktowany jako potwierdzenie spełnienia wszystkich wyszczególnionych w zapytaniu wymagań technicznych.

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, jak i odstąpienia od jego kontynuacji na każdym etapie aż do podpisania umowy/ zamówienia. Uczestnikom postępowania nie przysługuje prawo do żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów ani roszczenia odszkodowania z tego tytułu.

Zamawiający ma prawo prowadzić dalsze negocjacje z wybranym Oferentem lub wszystkimi Oferentami dopuszczonymi do etapu cen ostatecznych przy zastrzeżeniu, że nie dopuszcza się zmian na niekorzyść Zamawiającego.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Pranie odzieży roboczej 1 US - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  4. Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 70%
  2. Termin płatności - 20%
  3. Jakość oferty - 10%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie usługi prania odzieży roboczej wraz z drobnymi naprawami w 2019 roku"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...