Enquiry creation date: 2019-01-22

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Contact person:

Anna Kuta

Phone:

e-mail: anna.kuta@grupaazoty.com

Enquiry No. Z113/194982/aktualizacja2

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Change content (update):

1)Zmiana zapisów SIWZ:

W załączniku nr. 11 pkt. 6 do SIWZ została dodana kwota kary umownej w wysokości 200 000,00 zł w przypadku naruszenia przez Oferenta i/lub jego pracowników, i/lub doradców, i/lub podwykonawców niniejszego zobowiązania do zachowania poufności Oferenta.

2)Zmiana zapisów SIWZ:
W rozdziale V Warunki uczestnictwa w przetargu pkt. 4 Doświadczenie techniczne na końcu został dodany następujący zapis:

"Zamawiający dopuszcza posłużenie się przez Oferenta referencjami Podwykonawców. W takim przypadku Oferent przedstawi dla takich Podwykonawców wymagane prawem dokumenty upoważniające do realizacji planowanego do powierzenia im zakresu przedmiotu zamówienia.
Referencje Podwykonawców muszą spełniać warunki podane powyżej.

Doświadczenie techniczne (referencje) stanowi kryterium oceny ofert. Do oceny ofert będą uwzględniane referencje Podwykonawców, jednakże warunkiem dopuszczającym Oferenta jest wykazanie się wykonaniem bezpośrednio przez Oferenta co najmniej 1 zadania spełniającego warunki podane powyżej.


Enquiry contents:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej dwucelkowej chłodni wentylatorowej dla Wydziału Laktamu w formule „zaprojektuj i wykonaj” – zgodnie z zakresem zawartym w Koncepcji Technicznej (załącznik 11) załączonej do niniejszego SIWZ i wskazanym poniżej.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Zadanie zostanie zrealizowane w formule „zaprojektuj i wykonaj”. W zakresie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić następujące prace:
I. Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej
II. Uzyskanie odpowiednich wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń
III. Realizacja całego zakresu zadania inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, dostawą i uruchomieniem urządzeń instalacji w uzgodnieniu z Użytkownikiem
IV. Rozruch mechaniczny i ruch testowy 72-godzinny.
V. Udział w rozruchu technologicznym, oraz Komisjach odbiorowych organizowanych przez Zamawiającego
VI. Uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie.
VII. Sprawdzenie parametrów gwarantowanych pracy chłodni.

Techniczny zakres zamówienia określono również w załączonym wypisie z Koncepcji Technicznej określonej jako załącznik nr 13 do SIWZ.
Wersję elektroniczną dokumentacji można pobrać po przesłaniu na adres: biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenia o zachowaniu poufności – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ

3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

Parametry obliczeniowe/ gwarantowane chłodni.
- Strumień wody chłodzącej 4000 m3/h
- Strefa schłodzenia 8K
- Temperatura powietrza 30 0C
- Temperatura wody ciepłej 33 0C
- Temperatura wody ochłodzonej 25 0C
- Temperatura termometru wilgotnego 22,8 0C
- cienienie barometryczne 988 hPa
Zakres zamówienia obejmuje m.in. następujące elementy:

1. Część Projektowa:
1.1. Opracowanie dokumentacji technicznej obejmujący całość instalacji :
1.1.1. Arkusze danych technicznych urządzeń (ADT)
1.1.2. Rysunki założeniowe
1.1.3. Ogólne wymagania techniczne
1.1.4. Lista wyposażenia
1.2. Opracowanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r – Dz.U.2012 poz.462)
1.3. Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) oraz opracowanie Raportu Odziaływania Na Środowisko (jeżeli dotyczy).
1.4. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji wykonawczej umożliwiającą prawidłową realizację zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1.4.1. Branża Technologiczna
1.4.1.1. Obliczenia i dobór wymiarów chłodni , zraszalnika wodorozdziału wydajności wentylatorów, pomp.
1.4.1.2. Krzywe chłodzenia
1.4.1.3. Obliczenia i dobór zespołów wentylatorów.
1.4.1.4. Opis techniczny
1.4.1.5. Wytyczne do rozruchu i eksploatacji
1.4.1.6. Zabezpieczenie na okres zimowy
1.4.1.7. Wytyczne branżowe:
1.4.2. Branża : Mechaniczna
1.4.2.1. Zespół wentylatora o konstrukcji zapewniającej najwyżej jeden przegląd w roku.
1.4.2.2. Pompy wody chłodniczej – co najmniej jedna pompa rezerwowa.
1.4.2.3. Instalacja chemicznej korekcji wody
1.4.2.4. Filtry bocznikowe – przyjęto filtr Bernouliego.
1.4.3. Branża: Montażowa
1.4.3.1. Obliczenia wytrzymałościowe, klasy materiałów rurociągów.
1.4.3.2. Część opisowa, opis techniczny.
1.4.3.3. Rysunki rozmieszczenia orurowania, wyposażenia, podparć i konstrukcji wsporczych.
1.4.3.4. Zbiorcze zestawienie materiałów.
1.4.3.5. Zabudowa elementów pomiarowych.
1.4.3.6. Zapytania ofertowe dla zaworów.
1.4.3.7. Analiza ofert.
1.4.4. Branża: Budowlana i Instalacyjna
1.4.4.1. Projekt budowlany do pozwolenia na budowę
1.4.4.2. Projekt wykonawczy basenu chłodni i pompowni
1.4.4.3. Projekt konstrukcji chłodni.
1.4.4.4. Kanalizacja
1.4.5. Branża: Elektryczna
1.4.5.1. Zasilanie i sterowanie silnikami wentylatorów.
1.4.5.2. Zasilanie i sterowanie silnikami pomp, filtrów,
1.4.5.3. Rozdzielnia 6/0,4kV
1.4.5.4. Oświetlenie podstawowe i awaryjne.
1.4.6. Branża: Pomiarowa
1.4.6.1. Pomiar temperatur, drgań i ciśnień.
1.4.6.2. Automatyczny system sterowania pracą chłodni dla zadanych temperatur wody ochłodzonej.
1.4.6.3. Doprowadzenie sygnałów z urządzeń pomiarowych do sterowni Wydziału Laktamu
1.4.6.4. Wizualizacja i sterowanie pracą chłodni w systemie DCS Wydziału Laktamu.
1.5. Sporządzenie prawidłowych specyfikacji technicznych robót budowlanych, we wszystkich branżach budowlanych przewidzianych do realizacji.
1.6. Zapewnienie Nadzoru Autorskiego
1.7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie
1.8. Inne prace związane z opracowaniem dokumentacji:
1.8.1. Zapytanie o ROŚ w celu uzyskania decyzji co do konieczności opracowania ROŚ lub wykonania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) jeżeli będzie wymagany Wykonawca opracuje i uzgodni właściwy dokument i uzyska Decyzję Środowiskową,
1.8.2. Aktualizację Analizy Ryzyka Procesowego oraz Raportu o Bezpieczeństwie
1.8.3. Niezbędne badania geologiczne terenu
1.8.4. Mapy do celów projektowych
1.8.5. Prace związane z przygotowaniem terenu np. niezbędne wyburzenia, rozbiórki.
1.8.6. zatwierdzenie dokumentacji przez Komisje Odbioru i Oceny Dokumentacji Inwestycyjnej powołaną przez Zamawiającego
1.8.7. W imieniu Zamawiającego uzyskanie niezbędnych pozwoleń.
1.8.8. Dokumentację powykonawczą i jakościową zgodnie ze standardami Grupy Azoty S.A.
1.8.9. Dokumentację rejestracyjną dla aparatów i rurociągów podlegających rejestracji w UDT
1.8.10. Uzgodnienie dokumentacji w UDT wraz z przeprowadzeniem odbioru urządzeń
1.8.11. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
1.8.12. przygotowanie dokumentów do wprowadzenia do systemu SAP/PM/CMMS nowo wytworzonego wyposażenia technicznego według wymogów Okólnika Zamawiającego nr 18/2015 par.7 (do wglądu lub do przekazania w formie elektronicznej
1.9 Instrukcje eksploatacyjne
Uwagi:
1. Oferent zobowiązany jest do udzielania wyjaśnień i dokonywania potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych oraz do sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu wszelkich opinii, ekspertyz, decyzji i uzgodnień uzyskanych na etapie projektowym do akceptacji.
2. Dokumentacja przed przekazaniem do realizacji musi być zatwierdzona przez Zamawiającego
3. Dokumentację Wykonawczą należy zaprojektować w taki sposób, aby nie przerwać na instalacji procesu technologicznego.
4. Wszystkie prace muszą być uzgadniane z Użytkownikiem i nie mogą powodować postojów instalacji.
5. Konstrukcje stalowe, armatura, urządzenia i rurociągi mają posiadać zabezpieczenie antykorozyjne dla kategorii korozyjności C5-I wg PN – EN ISO 12944-2
6. Rurociągi, urządzenia i armatura mają posiadać oznakowanie zgodne z normami oraz wytycznymi zawartymi w zarządzeniach wewnętrznych Zamawiającego

2. Część Realizacyjna – polegająca na wykonaniu robót budowlano-montażowych i instalacyjnych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, jak również:
2.1. Zapewnienie funkcji Kierownika budowy i Kierowników robót
2.2. Zapewnienie Koordynatora ds. BHP.
2.3. Zapewnienie Nadzoru Autorskiego.
2.4. Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej.
2.5. Opracowanie Projektu Organizacji Robót, Planu BIOZ oraz IBWR ( Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót ) dla prac niebezpiecznych i grożących wypadkiem.
2.6. Wykonanie zaplecza i zabezpieczenia placu budowy.
2.7. Ubezpieczenie budowy CAR / EAR
2.8. Szkolenia pracowników w zakresie BHP.
2.9. Koszty przepustek stałych.
2.10. Zabezpieczenie magazynu do składowania dostaw urządzeń i materiałów.
2.11. Opłaty za media używane do budowy na podstawie odczytów z podliczników oraz cen określonych w taryfikatorach.
2.12. Realizacja zadania zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.
2.13. Wywóz ziemi i gruzu z wykopu na stanowisko odpadów, utylizacja odpadów budowlanych.
2.14. Uporządkowanie placu budowy i likwidacja zaplecza po zakończeniu budowy.
2.15. Przekazanie zabudowanych urządzeń, rurociągów, zbiornika pod właściwy Urząd Dozoru Technicznego
2.16. Przygotowanie dokumentów do wprowadzenia do systemu SAP/PM/CMMS nowo wytworzonego wyposażenia technicznego wg wymogów Okólnika 18/2015 par.7
2.17. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
2.18. Wykonanie prób, badań i sprawdzeń wymaganych przepisami szczególnymi.
2.19. Rozruch mechaniczny zainstalowanych urządzeń, instalacji oraz udział w rozruchu technologicznym.
2.20. Szkolenie załogi w obsłudze urządzeń.
2.21. Udział w naradach i Komisjach organizowanych przez Zamawiającego.
2.22. Inne, które oferent uważa za niezbędne


UWAGI:
Przy realizacji robót wymagane jest stosowanie się do przepisów wewnątrzzakładowych: Zarządzeń Wewnętrznych i Procedur Zapewnienia Jakości w szczególności procedur P-719, P-720. (Zarządzenia Wewnętrzne i Procedury do wglądu lub do przekazania w formie elektronicznej).

Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia przekazanej przez Zamawiającego koncepcji oraz poinformowania w formie pisemnej i uzyskania pisemnych wyjaśnień odnośnie wszelkich zastrzeżeń, rozbieżności, błędów, sprzeczności pomiędzy dokumentami, rysunkami i specyfikacjami.
Brak wypełnienia powyższego obowiązku ze strony Wykonawcy będzie uważany za brak zastrzeżeń do SIWZ.

Szczególne warunki wykonania

W okresie postoju technologicznego w dniach 03-05.06.2019 wykonać niezbędne odcięcia wpalenia i zaczepy na kolektorach wody chłodniczej – zasuwy na kolektorach istniejących – DN 1400 2 szt. oraz zasuwy na nowe podłączenia – DN 800 2 szt.
Zasuwy na rurociągach podziemnych powinny być umieszczone w „szachtach” żelbetowych.
Na terenie przewidzianym pod budowę chłodni znajdują się fundamenty po wyburzonym budynku D-185 (K-6) – „Stara” instalacja siarczanu amonu. Wykonawca we własnym zakresie wykona niezbędne wyburzenia.
Na trasie rurociągów wody chłodniczej istnieje infrastruktura podziemna i nadziemna – ewentualne uszkodzenia Wykonawca usunie na własny koszt, a Inwestor może dochodzić roszczeń za straty produkcyjne.

Sterowanie i wizualizacja pracy chłodni w sterowni Wydziału Laktamu wymaga uzgodnień z Administratorem Systemu DCS.

Szczegółowy zakres zamówienia określono w załączonej Koncepcji Technicznej stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ – wersja elektroniczna. Załącznik 11 będzie udostępniany wyłącznie po otrzymaniu od Oferenta podpisanego oświadczenia – Umowa o zachowaniu poufności Załącznik nr 12 do SIWZ.

Prace winny być wykonane zgodne z SIWZ i jego załącznikami, obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych.
Zastosowane materiały i urządzenia powinny być nowe i nieużywane, winny pochodzić od firm uznanych na rynku Unii Europejskiej, posiadać wymagane prawem: znak CE wydany przez Instytucję certyfikującą z terenu UE, atesty/ certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta.

4. Harmonogram zadania:

Oferent zobligowany jest dostarczyć wraz z ofertą do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego harmonogram wykonania całości prac z uwzględnieniem dostaw materiałów, prac w warsztacie Wytwórcy, badań i odbiorów, malowania, transportu na miejsce montażu, prac montażowych itp. wraz z proponowanymi terminami płatności zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia w do 30.04.2020r. z zastrzeżeniem, że w okresie postoju technologicznego w dniach 03-05.06.2019 wykonać niezbędne odcięcia wpalenia i zaczepy na kolektorach wody chłodniczej – zasuwy na kolektorach istniejących – DN 1400 2 szt. oraz zasuwy na nowe podłączenia – DN 800 2 szt.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Budowa chłodni wentylatorowej dla Wydziału Laktamu w formule „zaprojektuj i wykonaj 1 US Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Przetarg 15/P/2019 Budowa chłodni wentylatorowej dla Wydziału Laktamu w formule „zaprojektuj i wykonaj"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...