Enquiry creation date: 2019-03-19

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8510205573

Contact person:

Bogna Bednarek-Songin

Phone: 91 317 43 41

e-mail: bogna.bednarek-songin@grupaazoty.com

Enquiry No. Z38/204068/aktualizacja4

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Change content (update):

AKTUALIZACJA Nr 4 z dnia 19.03.2019 r.
W związku z rozpatrzeniem wniosków ubiegających się o udzielenie Zamówienia - Zamawiający ustalił ostateczną treść umowy, której nowe brzmienie (z dnia 19.03.2019 r.) udostępnia w formie załączników pdf o nazwie:
- 2019 03 19 SIWZ-cz-III-1-Ramowe-Warunki-Umowy;
- 2019 03 19 SIWZ Cz.III Załącznik nr 4 do umowy.

Dodatkowo Zamawiający podaje wysokość opłat za media:
Woda pitna 1m3 - 5,27 zł netto
Ścieki 1m3 - 2,74 netto
Koszt energii elektrycznej jest uzależniony od przyłącza. Można przyjąć że za przyłącze 10kW koszty ze wszystkimi narzutami wynoszą 0,48zł netto za 1kWh.

AKTUALIZACJA Nr 3 z dnia 05.03.2019 r.
związana z publikacją odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu - załączono plik pdf pn.: "Z38-204068 Aktualizacja 3 - Odpowiedzi na pytania z dnia 04.03.2019" oraz zmianą terminów zadawania pytań i składania ofert.

AKTUALIZACJA Nr 2 z dnia 26.02.2019 r.
1. Zamawiający dopuszcza zmianę technologii osadzania płytek z WEBER na inną o nie gorszych parametrach.
2. Zmianie ulega treść SIWZ. Punkt C I Części SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający dopuszcza Oferty wariantowe w zakresie odmiennej technologii osadzania płytek.
Oferent, proponując zmianę technologii osadzania płytek, obowiązany jest przedstawić ofertę w obu wariantach (podstawowy: WEBER oraz proponowany przez siebie).
Warianty wraz z ich wyceną powinny być scharakteryzowane w części opisowej oferty.
Na Platformie Zakupowej oferent umieszcza ofertę tańszą.

AKTUALIZACJA Nr 1 z dnia 25.02.2019 r. spowodowana uzupełnieniem przez Zamawiającego treści SIWZ o następującą informacje:

"1. W odniesieniu do zapisu zawartego w SIWZ – Cześć I, pkt. B Szczegółowe warunki zamówienia ppkt. 15 tj.” Sporządzenie szkicu sytuacyjno-wysokościowego przez uprawnionego geodetę w celu szczegółowej inwentaryzacji charakterystycznych punktów wysokościowych do odtworzenia po robotach montażowych”. Zamawiający informuje iż prace geodezyjne będą po stronie GA ZCH Police S.A.
2. Płytki kwasoodporne należy dobrać o współczynniku antypoślizgowości nie mniejszy niż R10 oraz wytrzymałości mechanicznej na upadek narzędzi ręcznych o wadze do 5kg z wysokości do 2m."

Dodatkowo Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu - załączono plik pdf pn.: "Z38-204068 Aktualizacja 1 - Odpowiedzi na pytania z dnia 19.02.2019"

Enquiry contents:

Zgodnie z załączoną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Modernizacja posadzki wraz z wykonaniem kanalizacji na poziomie 0m w ob. 517, na terenie Grupy Azoty Police w formule pod klucz 1 US Read

Additional formal conditions:

Zgodnie z załączoną SIWZ.

"Kryterium inne 1" oznacza: "POTENCJAŁ KADROWY".

Questions to the inquiry "Modernizacja posadzki wraz z wykonaniem kanalizacji na poziomie 0 m w ob. 517 w formule pod klucz"

Item Question title Date of question Status
1. Remont posadzki obiekt 517 - Technologia wzmocnienia gruntu 2019-02-27 12:51

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...