Enquiry creation date: 2019-03-20

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Contact person:

Jerzy Rajski

Phone:

e-mail: jerzy.rajski@grupaazoty.com

Enquiry No. Z63/198011

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty ZAK S.A. zaprasza do składania oferty na:

Przedmiotem zamówienia jest:

Fosforan trójsodu techniczny - 250 kg

Rodzaj dokumentu potwierdzającego jakość: Świadectwo jakości dostawcy, karta charakterystyki

Wymagania dotyczące opakowań i transportu:

Dostawa w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych.

Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 700- 1500

Jerzy Rajski - kontakt: tel. 077 481 29 12, faks: 077 481 22 31.

Termin realizacji dostawy: 14 tydzień 2019 (04.04.2019)

Zawartość oferty:

W ofercie należy określić:

1) cenę jednostkowa netto poszczególnych pozycji,

2) sumaryczna wartość oferty netto,

3) termin dostawy,

4) warunki dostawy - preferujemy dostawę na bazie DDP Kędzierzyn-Koźle magazyn ZAK S.A. (wg INCOTERMS 2010),

5) warunki płatności.

Składanie ofert:

Ofertę w języku polskim, spełniająca warunki określone w zapytaniu o warunki handlowe, prosimy przesłać do dnia 27.03.2019 r.

Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na oferencie.

Kryteria oceny ofert:

a) cena

b) termin dostawy,

c) warunki dostawy

d) warunki płatności

Oferta będzie podlegać ocenie w oparciu o wyżej wymienione kryteria.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu ofertowym w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny.

Spółka zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego oferenta.

Oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedziba w Kędzierzynie - Koźlu, 47-220, ulica Mostowa 30 A, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późniejszymi zmianami), zebranych w związku z realizacja niniejszej umowy jest ich Administratorem. Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować realizacje niniejszej umowy.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Fosforan trójsodu techniczny 250 KG - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. Terms of payment - 10%
  3. Delivery date - 10%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa - fosforan trójsodu techniczny - 250 kg"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...