Enquiry creation date: 2019-03-20

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Contact person:

Paweł Stępniak

Phone:

e-mail: pawel.stepniak@grupaazoty.com

Enquiry No. Z1/250701

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zadanie pt.: „Wykonanie znakowania identyfikacyjnego rurociągów, pojemników i zbiorników na potrzeby Wydziałów Produkcyjnych Jednostki Biznesowej Oxoplast Grupy Azoty ZAK S.A.” i zapraszamy do składania ofert.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie znakowania identyfikacyjnego rurociągów, pojemników i zbiorników wraz z montażem na instalacji na potrzeby Wydziałów Produkcyjnych Jednostki Biznesowej Oxoplast na terenie Grupy Azoty ZAK S.A.

Szczegółowy zakres prac:

1. Wykonanie znakowania identyfikacyjnego rurociągów, pojemników i zbiorników:

a) wykonanie podkładu z folii pod opaski na rurociągi oraz naniesienie opaski identyfikacyjnej i dwóch opasek kontrastowych wraz z montażem na instalacji, prosimy o przedstawienie nakładów dla oznaczeń rurociągów w poszczególnych zakresach średnic rurociągów na 1 mb rurociągu:

- do fi 80

- od fi 80 do fi 160

- od fi 160 do fi 315

- od fi 315

b) wykonanie strzałek z folii i naniesienie ich na tło wraz z montażem na instalacji, prosimy o przedstawienie nakładów dla oznaczeń w poszczególnych zakresach wielości oznaczeń na 1 sztukę:

- 40 x 160 mm

- 60 x 240 mm

- 100 x 400 mm

- 160 x 640 mm

c) wykonanie napisów z folii na podkładzie z folii wraz z naniesieniem ich na rurociągi, aparaty, urządzenia na instalacji, prosimy przedstawienie nakładów dla jednej litery lub cyfry o podanej wysokości w poszczególnych zakresach wielkości:

- do 5 cm

- od 6 do 10 cm

- od 11 do 15 cm

- od 15 cm

2. Wykonanie tablic i znaków informacyjnych wykonanych z foli na podkładzie z PCV lub blachy aluminiowej lub ocynkowanej wraz z montażem na instalacji, prosimy o przedstawienie nakładów dla w poszczególnych zakresach wielości:

- 3 x 5 cm

- 5 x 10 cm

- 10 x 10 cm

- 15 x 30 cm

- 20 x 20 cm

- 20 x 40 cm

- 25 x 25 cm

- 25 x 50 cm

- 50 x 50 cm

- 50 x 100 cm

3. Wykonanie tabliczek znamionowych metodą grawerowania z blachy na aparaty, urządzenia, zawory, rurociągi, szafki sterownicze manometry wraz z montażem na instalacji, prosimy o przedstawienie nakładów dla tabliczek w poszczególnych zakresach wielkości z uwzględnieniem wykonania tabliczek z blachy aluminiowej oraz blachy z stali nierdzewnej:

- do 25 cm2

- do 50 cm2

- do 75 cm2

- do 150 cm2

- do 250 cm2

- do 350 cm2

- do 450 cm2

- do 600 cm2

4. Wykonanie znaków drogowych nakazu, zakazu i informacyjnych wraz z montażem na instalacji, prosimy o przedstawienie nakładów dla znaków w poszczególnych wielkościach:

- koło  fi 600,

- koło fi 900,

- koło fi 900 odblaskowe,

- trójkąt 750,

- trójkąt 750 odblaskowe,

- trójkąt 900,

- prostokąt 600 x 600,

- prostokąt 600 x 750,

- prostokąt 600 x 900.

Uwaga 1 – Czyszczenie i przygotowanie powierzchni przeznaczonych pod montaż znakowania leży po stronie Wykonawcy w ramach zadania.

Uwaga 2 – Zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadań leży po stronie Wykonawcy.

Dodatkowe informacje

  1. Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji technicznych dotyczących realizacji zadania:Pan Paweł Stępniak Samodzielny Mechanik – kontakt: tel. 077 481 3031, kom. 723 186 988 e-mail: paweł.stepniak@grupaazoty.com
  2. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp., zwane dalej korespondencją, Zamawiający i oferenci przekazują pisemnie. Ze strony oferenta korespondencję podpisują osoby uprawnione do jego reprezentacji.
  3. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji elektronicznie w formie zeskanowanej na adres e-mail: paweł.stepniak@grupaazoty.com
  4. Uzupełnienie/ korekta oferty sporządzone/ a na wezwanie Zamawiającego dostarczana jest w wyznaczonym terminie w formie jak w pkt 3, a oryginał przesyłany jest pocztą na adres Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. z dopiskiem „PM-4”

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

W zależności od potrzeb Zamawiającego.

Istotne uwarunkowania realizacji przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu o cenę i przygotować kompletną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

- Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się nie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

- Oferta powinna zawierać wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu zapytania o cenę.

Zawartość oferty

W ofercie należy określić:

- cenne netto zgodnie z szczegółowym zakresem zamówienia,

- waluta: PLN,

- warunki płatności,

- warunki gwarancji.

Do oferty należy załączyć oświadczenia:

- posiada uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;

- znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;

- nie wszczęto wobec niego postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec niego upadłość/ likwidacja;

- nie zalega w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podatków wobec Urzędu Skarbowego;

- posiada aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;

Wymagane oświadczenia mogą zostać złożone łącznie w jednym dokumencie.

Oferta powinna być podpisana przez osobę/ y upoważnioną/ e do reprezentowania oferenta.

Składanie ofert

Ofertę w języku polskim, spełniającą warunki określone w ogłoszeniu, składa się w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem: „PM-4 Akcja ofertowa na wykonanie znakowania identyfikacyjnego rurociągów, pojemników i zbiorników na potrzeby Wydziałów Produkcyjnych JB Oxoplast Grupy Azoty ZAK S.A.” - nie otwierać”.Oferta przesyłana jest na adres Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. ze wskazaniem Kancelarii Głównej lub dostarczona osobiście do Kancelarii Głównej bud. 110, pokój nr 4 (budynek Dyrekcji Generalnej Grupy Azoty ZAK S.A.) do dnia 03.04.2019r. do godz. 14.00. Oferty otrzymane po podanym terminie zostaną odesłane oferentom nieotwarte. W przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli zostanie doręczona do Spółki do dnia 03.04.2019r. do godz.14.00. Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na oferencie.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert, bez udziału oferentów, nastąpi po upływie terminu do składania ofert.

Wybór ofert

Oferty zostaną wybrane w następującej procedurze:

1. Grupa Azoty ZAK S.A. zweryfikuje oferty pod kątem spełnienia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym. W przypadku stwierdzenia w ofercie braków lub nieścisłości oraz niedostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów oferent zostanie powiadomiony o możliwości uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Oferenci mogą być również poproszeni o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Oferty niespełniające wymogów (niedające się uzupełnić lub nieuzupełnione) zostaną odrzucone.

2. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

- Cena – 100%,

3. Zamawiający zakwalifikuje do etapu negocjacji pięciu oferentów, a w przypadku mniejszej liczby ofert Zamawiający zakwalifikuje wszystkich oferentów, których oferty spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu i w oparciu o kryteria wyboru uzyskały najwyższą ilość punktów.

4. Negocjacje cenowe zostaną przeprowadzone w trybie aukcji elektronicznej. Oferent jest związany ostatnią ofertą złożoną w toku aukcji elektronicznej bez względu na fakt przebicia tejże oferty przez innego oferenta. W przypadku braku złożenia oferty w trakcie aukcji oferent pozostaje związany ofertą pierwotną. Po zakończeniu aukcji oferent jest zobowiązany do potwierdzenia pisemnie ceny ostatecznej realizacji przedmiotu zamówienia. Cena ostateczna nie może być wyższa niż cena zaoferowana podczas aukcji elektronicznej. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy którykolwiek oferent złożył po aukcji, a przed ostateczną decyzją Komisji, ofertę korzystniejszą dla Zamawiającego. W takim przypadku Komisja zwróci się do wszystkich oferentów biorących udział w danym etapie postępowania z wnioskiem o pisemne złożenie ostatecznych ofert.

5. Oferenci zakwalifikowani do etapu negocjacji mają obowiązek przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego, sprawozdanie finansowe za rok 2018 oraz sprawozdanie finansowe lub F-01 za ostatni kwartał 2018. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy przedłożyć zeznanie podatkowe za rok 2018 oraz PIT-5 za ostatni okres roku 2018.

6. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji bezpośrednich, podczas których omówione zostaną warunki handlowe, zakres dostawy oraz termin realizacji zamówienia.

7. Na podstawie wyników negocjacji Zamawiający wybierze oferenta, z którym zawrze umowę na dostawę przedmiotu zamówienia.

Związanie ofertą

Termin związania ofertą wynosi minimum 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

O wyniku akcji ofertowej oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia akcji ofertowej. Powiadomienie o wyborze oferenta na wykonawcę przedmiotu zamówienia nie stanowi zawarcia umowy pomiędzy stronami.

Zastrzeżenia

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. zastrzega prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w SIWZ, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w SIWZ w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie znakowania identyfikacyjnego 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wykonanie znakowania identyfikacyjnego rurociągów, pojemników i zbiorników na potrzeby Wydziałów Produkcyjnych Jednostki Biznesowej Oxoplast Grupy Azoty ZAK S.A."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...