Enquiry creation date: 2019-08-14

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

Tax Identification Number: 7160001822

Enquiry No. Z175/198594

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty

Przesyłamy zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie Projektów branży mechanicznej nr:

- 250006389/PPM2/19 pt. Modernizacja rurociągów gorącego amoniaku na linii 1 instalacji Melamina 1.

- 250006390/PPM2/19 pt. Modernizacja rurociągów gorącego amoniaku na linii 2 instalacji Melamina 1.

I. Zamawiający:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13,
24-110 Puławy, BDO 000007701

II. Zakres rzeczowy: wg załączników nr 1

III. Dokumentacja techniczna nr: dostępna u Pana Piotra Błaziaka, tel 81 565 3361.

IV. Planowany termin realizacji Projektu:

1. 250006389/PPM2/19 od 25-03-2020r. do 09-04-2020r.

2. 250006390/PPM2/19 od 07-04-2020r. do 17-04-2020r.

V. Nadzór inspektorski i koordynację wykonawstwa robót zapewnia Zamawiający.

VI. Dane kontaktowe i forma przekazu informacji:

Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami postępowania w sprawach formalnych i technicznych jest Pan Andrzej Barszcz

Tel: 81/565 35-84-mail:andrzej.barszcz@grupaazoty.com

w godz. 07:00 – 14:00.

Uwaga:

Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania tak formalne jak i techniczne prosimy kierować w formie pisemnej(w tym na podany adres e-mail)najpóźniej na 5 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień. Treść wyjaśnień zostanie przekazana wszystkim Oferentom, którym doręczono zaproszenie do złożenia ofert, bez ujawnienia źródła zapytania lub zostanie opublikowana na stronie internetowej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielenia odpowiedzi na pytania przekazane po wyżej wskazanym terminie. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące ofert prowadzonego postępowania, udzielane Oferentom przez inne osoby i podmioty nieuprawnione do kontaktowania się z Oferentami.

VII. Zakres dostaw:

1. Wykonawca:

1.1. Materiały: pozostałe niezbędne

1.2. Sprzęt: wszelki niezbędny (w tym dźwigowy, rusztowania, przyczepa z ciągnikiem)

1.3. Transport do i od Wykonawcy

2. Zamawiający:

2.1. Materiały: kompensatory DN 100 i DN 600

2.2. Sprzęt: nie dotyczy

Uwaga: w przypadku konieczności użycia sprzętu dźwigowego Oferent winien złożyć ofertę zgodnie z zasadami podanymi w Załączniku Nr 3.

VIII.Wymagania stawiane Wykonawcy:

Uwaga poniższe 2 warianty różnicuje przewidywane, lub ustalone miejsce prowadzenia prac, tj.:

WARIANT I

Dotyczy prac, prowadzonych tylko na terenie GA ZAP.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Prace w zakresie:

· odbiorów materiałów i elementów,

· akceptacji technologii spawania,

· kontroli jakości prac spawalniczych (KJ),

· badań technicznych,

· odbiorów końcowych

będą prowadzone przez służby Zakładu Dozoru i Badań Techniczny Zamawiającego na własny koszt.

Uwaga: Koszty czynności KJ oraz badań technicznych ewentualnych prac poprawkowych poniesie Wykonawca.

2. Koszty czynności jednostki państwowego dozoru technicznego ponosi Zamawiający – punkt usunąć, jeśli urządzenie podlega pod Zakładu Dozoru i Badań Techniczny (tzw. ZDT).

3. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego zgodnie z zakresem prac.

4. Terminowe wykonanie prac.

WARIANT II

Dotyczy prac, prowadzonych poza terenem GA ZAP.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Nad wykonawstwem prac będzie prowadzony nadzór techniczny przez służby Zakładu Dozoru i Badań Techniczny (ZDiBT) Zamawiającego. Przed przystąpieniem do prac wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji w ZDiBT: plan kontroli jakości, plan spawania lub technologię naprawy/ modernizacji oraz harmonogram prac. Zakres nadzoru technicznego służb ZDiBT zostanie określony po weryfikacji w/w dokumentów.

2. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznegozgodnie z zakresem prac.

3. Laboratorium wykonujące badania techniczne powinno posiadać uznanie Urzędu Dozoru Technicznego w odpowiednim zakresie.

4. Koszty czynności jednostki państwowego dozoru technicznego ponosi Wykonawca.

5. Terminowe wykonanie prac.

*- pozostawić nazwę odpowiedniego Dozoru Technicznego

IX. Wymagania techniczne wykonania i odbioru:

1. Zgodnie z dołączonymi załącznikami.

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

3. Odbiór prac na podstawie oświadczenia Wykonawcy i protokołu odbioru.

4. Wszystkie połączenia kołnierzowe urządzeń ciśnieniowych wchodzące w zakres prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym/Zamówieniem/Umową* należy demontować (rozkręcać) oraz montować (skręcać) zgodnie zINSTRUKCJĄ MONTAŻU I KONTROLI POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOWO-ŚRUBOWYCH W SYSTEMACH CIŚNIENIOWYCH wydaną w dn. 16.11.2016 przez Zakład Dozoru i Badań Technicznych GA ZAP.Instrukcja jw. m.in. stanowi, że:

· zarówno demontaż/montaż połączeń kołnierzowo-śrubowych oraz nadzór nad w/w czynnościami może przeprowadzać wyłącznie personel, który:

- posiada kwalifikacje potwierdzone stosownymi szkoleniami i certyfikatem wg normy PN EN 1591-4: „Kołnierze i ich połączenia – Potwierdzanie kompetencji personelu do montażu połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie”.

- zapoznał się z Instrukcją jw.

· Jeśli w niniejszym dokumencie nie podano innego narzędzia (np. klucz hydrauliczny, napinacz hydrauliczny itp.) do rozkręcania/skręcania śrub należy używać wyłącznie kluczy dynamometrycznych z ważnym świadectwem wzorcownia.

X. Miejsce wykonania robót:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – Pion Produkcji – Szef Produkcji – Zakład Mocznika i Melaminy – Wydział Melaminy – Instalacja Melamina 1 linia 1 i 2 oraz warsztat Wykonawcy

XI. Przedkładana oferta powinna zawierać oddzielnie na każdy Projekt:

1. ogólną cenę ofertowąobejmującą prace mechaniczne (z uwzględnieniem prac dźwigowych, termoizolacyjnych wraz z utylizacją odpadów (należy przyjąć 50% blachy z odzysku) i rusztowania)) będące przedmiotem zaproszenia z cenowym rozbiciem na ww. prace oraz ceny jednostkowe ujęte w kosztorysie ofertowymwg załącznika nr 2.

Powyższe ceny winny być wyliczone na podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, który winien zawierać specyfikację materiałową oraz przedmiar robót dla pełnego zakresu robót podanego w zaproszeniu do składania ofert. Kosztorys należy dostarczyć w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach i elektronicznej (CD/DVD/pendrive) z rozszerzeniem dla danego programu kosztorysowego np. NORMA: *.ath, *.xml; ZUZIA: *.xml; RODOS: *.rds, *.rod, itp. Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony na podstawie nakładów określonych w pierwszej kolejności w KNR, a ostatecznie wg norm zakładowych (branżowych). W przypadku braku możliwości sporządzenia kosztorysu wg nakładów określonych w katalogach jw. dopuszcza się możliwość ich sporządzenia w oparciu o analizy własne.

2. oświadczenie Oferenta, że przedkładana oferta obejmuje pełny zakres robót, materiałów i dostaw, określony w zaproszeniu do składania ofert, wraz ze wszystkimi operacjami technologicznymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotowych robót oraz sprzątaniem stanowisk pracy,

3. okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy na roboty i materiały oraz 36 miesięcy na prace termoizolacyjne,,

4. proponowaną formę płatności (preferowana płatność jednorazowa po zakończeniu robót z terminem płatności do 30 dni od dnia otrzymania faktury), z zastrzeżeniem, że:

- w przypadku, gdy ostatni dzień płatności wypada w inny dzień niż środa (dla płatności złotówkowych), płatność staje się wymagalna w ostatnią środę przypadającą przed upływem powyższego terminu,

- w przypadku, gdy ostatni dzień płatności wypada w inny dzień niż piątek (dla płatności walutowych), płatność staje się wymagalna w ostatnią środę przypadającą przed upływem powyższego terminu,

5. termin związania ofertą,

6. oświadczenie Oferenta, że nie toczy się w stosunku do firmy postępowanie upadłościowe, nie została ogłoszona jej upadłość, jak też firma nie jest w likwidacji,

7. w przypadku planowanego zatrudnienia podwykonawcy robót – podanie w ofercie nazwy firmy, wartości oraz zakresu powierzonych prac (informujemy, że w przypadku wybrania Waszej oferty, Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zlecenie robót podwykonawcy w oparciu o pozytywnie zaopiniowane przez Zamawiającego zgłoszenie (załącznik do wzoru umowy) z ewentualnym proponowanym podwykonawcą robót, z zastrzeżeniem zapisów w §9 załączonego wzoru umowy),

8. oświadczenie Oferenta zapewniające o złożeniu Zamawiającemu dodatkowych zabezpieczeń gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji i/lub realizacji przedmiotu umowy w postaci:

- weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową i/lub

- gwarancji bankowej i/lub

- gwarancji ubezpieczeniowej,

UWAGA!

Przy wartości oferty powyżej 1 000 000,00 zł netto, wyłącznie dopuszczalne formy dodatkowych zabezpieczeń gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji i / lub realizacji przedmiotu umowy to:

- gwarancja bankowa i / lub

- gwarancja ubezpieczeniowa.

9. oświadczenie – zobowiązanie do realizacji robót objętych niniejszym zaproszeniem zgodnie z wymogami nałożonymi na wytwórcę odpadów przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z wyłączeniem złomu metalicznego i stopów metali, które pozostają własnością Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., a w przypadku realizacji usługi na rzecz Zamawiającego u Wykonawcy dostarczenia decyzji na wytwarzanie odpadów zgodnie z wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

Uwaga:

Złom metaliczny oraz stopy metali powstałe przy realizacji prac objętych umową, pozostają własnością Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Wykonawca w porozumieniu z Użytkownikiem przekaże powstały podczas wykonywania usługi złom odpadowy do Sekcji Surowców Wtórnych.

-Wykonawca zobowiązany jest do pocięcia pozyskanego złomu do wymiarów:

·długość 6m,

·szerokość 2m,

·wysokość 2m,

rury o średnicy nominalnej powyżej 1000 mm należy przeciąć wzdłuż na pół o długościach od 4 do 6 mb.

10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazywanie Zamawiającemu bezpośrednio po zakończeniu realizacji całości robót objętych niniejszym zaproszeniem – zestawienia dotyczącego wytworzonych podczas realizacji prac na instalacjach Zamawiającego odpadów, zawierającego następujące dane: nazwa firmy, rodzaj i masa wytworzonego odpadu, kod odpadu (zgodnie z katalogiem odpadów), sposób gospodarowania odpadem (podanie procesu odzysku (R) lub unieszkodliwiania (D) oraz miejsce odzysku / unieszkodliwiania (POLSKA lub inny kraj),

11. zgodę na zawarcie umowy na wykonanie robót wg załączonego wzoru,

12. aktualny odpis postanowienia o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców, zawierający datę oraz podpis osoby bądź osób upoważnionych do zatwierdzenia klauzuli „za zgodność z oryginałem” lub aktualne zaświadczenie (oraz zaświadczenia w przypadku wspólników Spółki) o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej”,

13. oświadczenia (na dzień złożenia oferty – nadania pocztowego) o niezaleganiu z płatnościami

- podatków w Urzędzie Skarbowym,

- składek w ZUS,

14. oświadczenie, że pobrana do niniejszego zaproszenia do składania ofert dokumentacja techniczna będzie wykorzystana wyłącznie do realizacji robót objętych zaproszeniem, dokumentacja ta stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. z późniejszymi zmianami,

15. oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbycie szkolenia w zakresie BHP i p.poż. w oparciu o obowiązujące przepisy wewnętrzne Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A – szkolenie płatne przez Wykonawcę w cenie 30,00 zł/osoba, tel. do Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 81/565-29-04,

16. potwierdzenie możliwości realizacji Projektu w określonym powyżej terminie,

17. potwierdzone referencje na co najmniej 3 zrealizowane Projekty w okresie ostatnich 5 lat z zakresem prac o charakterze objętym niniejszym zaproszeniem i realizowanych w obrębie czynnych zakładów produkcyjnych o profilu energetycznym, chemicznym lub petrochemicznym.

Brak referencji skutkuje odrzuceniem oferty,(Wymóg nie dotyczy firm z listy kwalifikowanych dostawców)

18. oświadczenie o braku występowania przesłanek wskazanych w Załączniku nr 4.

XII. Rozliczenie - Roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne:

1. Wartość wykonanych Robót uzupełniających, dodatkowych i zamiennych będzie ustalana na podstawie składników ceny kosztorysowej R-zł; Kp-% Z -% pomniejszonych proporcjonalnie w toku negocjacji – dotyczy tylko R.

2. Wartość użytych materiałów i sprzętu ustalana będzie według rzeczywistych cen ich zakupu wykazanych na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę faktur lub dodatkowo na żądanie Zamawiającego na podstawie uzupełniających dokumentów wykazujących na dokonanie zakupu według najkorzystniejszej oferty przy zastrzeżeniu pkt 3.

3. Dla kategorii materiałów i sprzętu określanego w wydawnictwie SEKOCENBUD ich ceny oraz koszty zakupu nie mogą przekroczyć średnich aktualnych cen wydawnictwa SEKOCENBUD.

4. W przypadku zmiany podstawowego zakresu prac (zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym) prace te zostaną rozliczone powykonawczo w oparciu o ceny jednostkowe, określone w kosztorysie ofertowym, które zostaną zaktualizowane w proporcji wynikającej z różnicy pomiędzy przedstawioną wraz z kosztorysem ogólną ceną ofertową a ceną wskazaną w trakcie negocjacji cenowych.

XIII.Oświadczenie o zgodności części technicznej oferty z WTWiO podanymi w ZO:

Oferta w części technicznej winna być czytelna, szczegółowa i zgodna z warunkami technicznymi wykonania i odbioru (dalej określanymi skrótem WTWiO) dotyczącymi, w zależności od przedmiotu dostawy, m.in. oferowanych: gatunków materiałów (z których ma być wykonany cały wyrób lub poszczególne jego elementy), parametrów pracy, konstrukcji, wymiarów, wymagań jakościowych, wymagań dozorowych itd. określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym (dalej określonym skrótem „ZO”) lub ewentualnie skorygowanymi wymaganiami ogłoszonym przez Zamawiającego przed terminem złożeniem ofert.

W celu spełnienia ww. wymogu Oferent do oferty dołączy Oświadczenie o zgodności części technicznej oferty z WTWiO podanymi w ZOz wyłączeniem odstępstw podanych w Wykazie odstępstw od WTWiO podanych w ZO.

W przypadku zaoferowania odstępstw od WTWiO Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty opracowanie/tabelę pt. Wykaz odstępstw od WTWiO podanych w ZO, w którym, dla każdego odstępstwa,należy podać:

  1. wymaganie wg WTWiO
  2. zaproponowane odstępstwo od wymagania określonego w WTWiO
  3. wyczerpujące uzasadnienie techniczne, że zaoferowane odstępstwo nie jest gorszym rozwiązaniem od wymagań WTWiO

W przypadku:

· braku dołączenia do oferty Oświadczenia jw., lub/i

· braku akceptacji przez Zamawiającego wszystkich zaproponowanych w Wykazie odstępstw jw.,lub/i

· braku ujęcia w Wykazie odstępstwjw.odstępstw rzeczywiściezawartych w ofercie,

Zamawiający zastrzega sobie prawo doodrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania (negocjacji).

XIV.Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

1. Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna na terenie realizacji przedmiotowych prac i w jego okolicy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizji z Panem PiotremBłaziakiem tel. 81/565 3361; tel. kom: 724340140

E-mail:piotr.blaziak@grupaazoty.com

2. Odbiór dokumentacji technicznej uPana Piotra Blaziaka podczas wizji lokalnej.

XV. Ochrona danych osobowych w ramach RODO:

Każda ze Stron będzie przetwarzać przekazane jej w wyniku prowadzonego postępowania dane osobowe dotyczące wspólników, współpracowników, pracowników, przedstawicieli ustawowych, reprezentantów i pełnomocników drugiej Strony w związku z prowadzonym postępowaniem.

Obie Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez drugą Stronę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych wymagane na mocy art. 13 oraz 14 RODO w tym w szczególności cel, zakres, okres przechowywania oraz sposób korzystania z uprawnień związanych z ochroną danych osobowych wskazany jest w klauzuli informacyjnej, którą Zamawiający udostępnia Oferentom („Klauzula”) na stronie internetowej pod linkiem

https://www.pulawy.com/213-kontakt/lang/pl-PL/default.aspx

Oferent zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa powyżej, w imieniu Zamawiającego występującego jako administrator danych osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić w szczególności poprzez przekazanie pełnej treści Klauzuli osobom, o których mowa powyżej, przez Oferenta.

Uwaga: Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej i potwierdzenie tego faktu w oświadczeniu zawartym w treści składanej oferty.

Ofertę należy złożyć w budynku Pionu Inwestycji, Sekcja Ofertowania i Kontraktowania Usług Remontowych (pokój 102) w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs ofert” z podaniem:

- nazwy Oferenta,

- numeru i tytułu Projektu,

- branży robót.

XVI.Termin składania oferty upływa z dniem: 28-08-2019 r.

Uwaga:

- W przypadku rezygnacji ze złożenia oferty wymagane jest potwierdzenie tego faktu w formie pisemnej. Rezygnację należy przesłać niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji jednak nie później niż w przeddzień wyznaczonego terminu składania oferty faksem na numer 81/565 33 10; 81/565 35 66 lub na adres e-mail andrzej.barszcz@grupaazoty.com

- Po przeprowadzeniu analizy formalnej i merytorycznej ofert, Komisja może się zwrócić do Oferentów o przedstawienie w wyznaczonym terminie ofert ostatecznych, w ramach, których oferty (ewentualnie zawierające wyjaśnienia i uzupełnienia składane na etapie ich weryfikacji) zostaną zmodyfikowane w zakresie warunków handlowych. Przedstawione oferty ostateczne pod rygorem odrzucenia nie mogą zawierać zmian niekorzystnych dla Zamawiającego.

Informujemy, iż nasza Spółka z początkiem bieżącego roku uzupełniła swoje zasoby o nowoczesne narzędzie informatyczne wspierające procesy zakupowe - Platforma Zakupowa Grupy Azoty. Wskazane narzędzie pozwala na prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców i negocjacji cenowych, w tym aukcji elektronicznych online za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/ jak również stanowi bazę wiedzy o prowadzonych w naszej Spółce oraz w grupie kapitałowej Grupa Azoty postępowaniach.

Z tego powodu uprzejmie zapraszam do zarejestrowania się na naszej platformie https://platformazakupowa.grupaazoty.com/rejestracja/rejestracja.html. Rejestracja możliwa jest bez zaproszenia do uczestnictwa w konkretnym postępowaniu.

W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją lub obsługą Platformy Zakupowej zapraszamy do kontaktu z infolinią Logintrade:

nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; lub e-mail: helpdesk@logintrade.net

Niezależnie od rejestracji na Platformie Zakupowej w każdym postępowaniu Oferenci spełniający wymogi formalne i merytoryczne otrzymają dedykowane zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej wraz z instrukcją postępowania oraz szczegółowymi warunkami aukcji.

Wszelkie koszty i wydatki związane z ofertą ponosi Oferent.

XVII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. prowadzenia dodatkowych negocjacji,

2. prowadzenia aukcji na Platformie Zakupowej LOGINTRADE w celu wyłonienia Wykonawcy,

3. swobodnego wyboru oferty jak również unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyn,

4. zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego z jednoczesnym zwiększeniem lub zmniejszeniem wartości robót,

5. odrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania (negocjacji) w przypadku nie przeprowadzenia wizji lokalnej,

6. odrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania (negocjacji) w przypadku stwierdzenia braku jej kompletności (w szczególności braku kosztorysu ofertowego, specyfikacji materiałowej, przedmiaru robót, referencji).

Uwaga: Procedura udzielania zamówienia na realizację ww. Projektu nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. z późn. zm.) oraz protestom i odwołaniom. Z tytułu nie przyjęcia oferty do realizacji Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Załączniki:

- Wzór umowy.

- Załączniki Nr 1 – (zakres rzeczowy).

- Załączniki nr 2 - Wykaz prac dla których należy podać ceny jednostkowe.

- Załącznik Nr 3 – Zasady ofertowania, wyboru dostawcy i rozliczania sprzętu dźwigowego.

- Załącznik Nr 4 - Przesłanki wykluczające Oferenta z udziału w postępowaniu.

- k/o: PPM2, PPMR, a/a

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Modernizacja rurociągów gorącego amoniaku na linii 1 instalacji Melamina 1 1 US - Read
2. Modernizacja rurociągów gorącego amoniaku na linii 2 instalacji Melamina 1 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

1. Ofertę należy złożyć w budynku Pionu Inwestycji, Dział Postępowań Zakupów Remontowych (pokój 214) w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs ofert” z podaniem: nazwy Oferenta, numeru i tytułu Projektu, branży robót.

2. Przed złożeniem oferty konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

3. Wymagane referencje (Wymóg nie dotyczy firm z listy kwalifikowanych dostawców).

4. Zgodę na zawarcie umowy na wykonanie robót wg załączonego wzoru,

Questions to the inquiry "Projekty branży mechanicznej nr: 250006389/PPM2/19 pt. Modernizacja rurociągów gorącego amoniaku na linii 1 instalacji Melamina 1 oraz 250006390/PPM2/19 pt. Modernizacja rurociągów gorącego amoniaku na linii 2 instalacji Melamina 1"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...