Enquiry creation date: 2019-08-14

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Contact person:

Katarzyna Dziura

Phone:

e-mail: katarzyna.dziura@grupaazoty.com

Enquiry No. Z80/279910

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 160/P/2019

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Uzupełnienie gospodarki rozpałkowej o olej opałowy lekki obejmującą modernizację instalacji rozpałkowej kotła K3 oraz K5” w formule „pod klucz” zgodnie z zakresem zawartym w Koncepcji Technicznej - Załącznik 13 do SIWZ.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Etap I
a) uzupełnienie układu rozpałkowego o palniki rozpałkowe na olej lekki w kotłach węglowych K3 i K5 wraz z zabudową przypalnikowych układów regulacji.
b) modernizację gospodarki rozpałkowej przykotłowej,
c) montaż stacji pomiarowej,
d) zabudowę pomp transportowych,
e) zabudowę pomp rozładowczych umożliwiających przepompowanie oleju lekkiego z cystern samochodowych do cystern kolejowych,
f) wykonanie rurociągów oleju lekkiego z izolacją i elektrycznym systemem grzewczym na terenie kotłowni wraz z trasą od pompowni do hali Kotłowni,
g) montaż zapalarek do oleju opałowego lekkiego.

Etap II
h) zabudowę zbiornika oleju lekkiego o pojemności 100 m3 z izolacją i elektrycznym systemem grzewczym,
i) budowę stacji rozładowczej (taca) z cystern samochodowych,

j) wykonanie Projektów (projektu budowlanego) i Wykonawczego, uzgodnień i wszelkiej wymaganej do realizacji dokumentacji, z przewidzianym nadzorem autorskim branży budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej, AKPiA, montażowej. Zadanie w swym zakresie obejmuje również uzyskanie stosownych pozwoleń (pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, opracowanie ROŚ, oraz uzyskanie decyzji środowiskowej).
k) realizacja całego zakresu zadania inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym dostawa i uruchomienie urządzeń i instalacji, stanowiska rozładowczego oleju opałowego lekkiego, rurociągów i armatury, elementów AKPiA i elektrycznych, elementów konstrukcji etc., zgodnie z zakresem ujętym w załączniku technicznym. Prace mogą być częściowo prowadzone w strefie EX.
l) dokumentacja powykonawcza i jakościowo-odbiorowa (atesty, świadectwa, inwentaryzacja geodezyjna, protokoły z prób i badań etc.), odbiór w stosownych służbach (również czynny udział w komisjach odbiorowych GA S.A.), opracowanie dokumentacji rejestracyjnej i przekazanie pod dozór UDT/TDT – uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację, rozruch technologiczny, szkolenie załogi Użytkownika, przekazanie do eksploatacji. W zakresie Wykonawcy jest również opracowanie instrukcji obsługi procesu instalacji rozpałkowej w uzgodnieniu z Użytkownikiem, opracowanie instrukcji stanowiskowej, opracowanie dokumentacji dotyczącej oceny ryzyka wybuchu na stanowisku rozładunkowym zgodnie z normą PN-EN 60079-10-1, rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwiec 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Wyznaczenie stref EX.

UWAGI:

Do czasu wykonania Etapu II zakłada się podanie oleju lekkiego z cystern kolejowych. Po wykonaniu Etapu II źródłem oleju dla instalacji przykotłowych będzie zbiornik oleju lekkiego 100 m3.

Olej opałowy lekki dostarczany będzie do EC II transportem samochodowym (autocysternami).
Po realizacji Etapu II wycofane zostaną dostawy oleju rozpałkowego cysternami kolejowymi.

Szczegółowy zakres zamówienia określono w Dokumentacji technicznej (Koncepcja Techniczna) - Załącznik nr 13 do SIWZ. Wersja elektroniczna dokumentów możliwa do pobrania po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenia o zachowaniu poufności- według wzoru stanowiącego Załącznik 12 do SIWZ.
3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

3.1 Realizacja przedmiotu zamówienia powinna spełniać wymogi techniczne określone w dokumentacji Zamawiającego, w tym wymogi środowiskowe, wymogi procedur utylizacji, BHP oraz być zgodna z Zarządzeniami Wewnętrznymi obowiązującymi w GA SA.
3.2 Prace winny być wykonane zgodne z SIWZ i jego załącznikami, obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych.
3.3 Zastosowane materiały i urządzenia powinny być nowe i nieużywane, winny pochodzić od firm uznanych na rynku Unii Europejskiej, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta. 
3.4 Projekty wykonane przez Wykonawcę będą oceniane przez Zamawiającego i wymagają jego akceptacji w okresie do 2 tygodni od dnia przekazania w/w projektów. Powyższe Wykonawca uwzględni w harmonogramie prac.
3.5 Wymaga się, aby wszelkie zastosowane materiały i rozwiązania techniczne, a nieuszczegółowione w przekazanej dokumentacji były zarówno dobrej jakości jak i ekonomiczne pod względem ceny zakupu i eksploatacji oraz posiadały dopuszczenie do stosowania w kraju realizacji inwestycji. Zastosowane materiały wymagają uzyskania akceptacji inwestora w formie pisemnej.

Wymagania dla Wykonawcy dotyczące realizacji zamówienia:

 Udział w komisjach odbiorowych GA S.A.,
 Czynny udział w odbiorach technicznych (wewnątrzzakładowych, PINB, UDT etc.),
 Wszelkie uzgodnienia i odbiory w stosownych służbach wraz z uzyskaniem odpowiednich zgód
(gdzie wymagane),
 Zapewnienie stosownego personelu wykonawcy,
 Opracowanie Projektu Organizacji Robót, planu BIOZ,
 Projekt budowlany, projekt wykonawczy,
 Decyzja środowiskowa oraz uzyskanie pozwolenia na budowę,
 Przygotowanie dokumentów wymaganych do zgłoszenia prac zgodnie z art.30 Prawa Budowlanego,
 Protokolarne odebranie placu budowy,
 Odbiory techniczne rusztowań, wykonanie zaplecza budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,
 Ustanowienie Koordynatora ds. bhp (jeśli wymagane),
 Szkolenia BHP pracowników przeprowadzone zgodnie z wymogami Zamawiającego/przepisami prawa,
 Pokrycie kosztów przepustek stałych upoważniających do wejścia na teren GA S.A.,
 Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacja powykonawczą,
 Ewentualne ograniczenia czasowe związane z wymogiem uzyskiwania zezwolenia na wykonywanie robót, ponieważ prace będą prowadzone w czynnych obiektach przemysłowych,
 Usuniecie wszelkich ewentualnych kolizji, które mogą wystąpić podczas montażu,
 Zabezpieczenie powierzchni magazynowej do składowania dostaw materiałów,
 Likwidacja zaplecza i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,
 Wywiezienie z terenu Grupy AZOTY SA oraz utylizacja odpadów budowlanych potwierdzona kartą odpadu,
 Złożenie złomu stalowego we wskazane miejsce na terenie GA S.A.
 Przekazanie dokumentacji jakościowo-odbiorowej i powykonawczej (protokoły odbioru, próby, certyfikaty itp.),
 Przekazanie do eksploatacji,
 Wprowadzenie i zatwierdzenie blokad technologicznych Kotłów (CLDT) po zmianie paliwa rozpałkowego,
 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
 Szkolenie załogi.

UWAGI:
Wymagane jest stosowanie się przy realizacji robót do przepisów wewnątrz zakładowych:
 Zarządzeń Wewnętrznych.
 Procedur Systemu Zarządzania w szczególności P-719 i P-720.
 Zarządzenia Wewnętrzne i Procedury do wglądu lub do przekazania w formie elektronicznej.
 Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kosztorysów wszystkich branż, całego zakresu prac.
 Wykonawca przedstawi Projekt Organizacji Robót i Montażu do zatwierdzenia do Zamawiającego minimum 2 tygodnie przed wejściem na budowę.
 Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji oraz poinformowania w formie pisemnej i uzyskania pisemnych wyjaśnień wszelkich zastrzeżeń, rozbieżności, błędów, sprzeczności pomiędzy dokumentami, rysunkami i specyfikacjami. Brak wypełnienia powyższego obowiązku ze strony Wykonawcy będzie uważany za brak zastrzeżeń do SIWZ. Wszelkie zmiany dokonane w dokumentacji przez Zamawiającego w okresie niniejszego postępowania przetargowego, włączając, ale nie ograniczając się do odpowiedzi na pytania Oferentów będą stanowiły integralną część dokumentacji przetargowej.

4. Harmonogram zadania:
Oferent zobligowany jest dostarczyć wraz z ofertą harmonogram dostaw i robót uwzględniający prace do wykonania w Etapie I i Etapie II wymienione w punkcie 2 powyżej, oraz:
- wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, ROŚ, projekt budowlany, uzyskanie pozwolenia na budowę,
- termin opracowania i przekazania Inwestorowi Projektów Wykonawczych wszystkich branż,
- termin rozpoczęcia prac poszczególnych branż wraz z uwzględnieniem planowanych dostaw materiałów,
- termin zakończenia prac poszczególnych branż,
- odbiór UDT/TDT (i inne), uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
- termin przekazania dokumentacji powykonawczej i odbiorowo-jakościowej,
- zakończenie rozruchu instalacji z wynikiem pozytywnym ,
- termin przekazania do eksploatacji stałej.

5. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zaoferuje/zaproponuje terminy realizacji przedmiotu zamówienia według Formularza Ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ z uwzględnieniem terminu zakończenia zadania.
Oczekiwane terminy realizacji zamówienia:
Etap I do 29.02.2020r.
Etap II do 30.06.2020r.
Termin realizacji zamówienia punktowany jest w kryteriach oceny ofert.

6. Warunki gwarancji
Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od Wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 36 m-cy liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego).
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Wykonawcę właściwą pozycją wolną od wad na koszt Wykonawcy.

7. Wizja lokalna
Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest dokonanie wizji lokalnej przez Oferenta.

Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie wypełnionego Załącznika nr 8 do SIWZ do n/w osób po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu:

Pan Andrzej Gańczarczyk – tel. 14/637 31 11, kom. 785 780 801 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: andrzej.ganczarczyk@grupaazoty.com
Pan Marek Łabuz tel. 14/637 21 62, kom. 785 780 872 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: marek.labuz@grupaazoty.com

oraz
Pan Stefan Wietecha – Kierownik Projektu, kom. 785 781 025 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: stefan.wietecha@grupaazoty.com
Pan Łukasz Sacha – tel. 14/637 33 19, kom. 785 780 665 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail:
lukasz.sacha@grupaazoty.com
Oferent pod rygorem nieważności, jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej – Załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 (po wcześniejszym telefonicznym/e-mailowym uzgodnieniu terminu).
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalnym i lokalizacją terenu budowy, a w tym w szczególności: możliwości dojazdu i transportu i rozładunku materiałów budowlanych na teren budowy, istniejącymi sieciami, możliwościami zapewnienia dostaw mediów na potrzeby prowadzenia wszelkich robót. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na koszt własny wszelkich dodatkowych badań i sprawdzeń, które w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji inwestycji dadzą im podstawę do przedstawienia kompletnej i wiążącej oferty wykonania robót. Brak zapoznania się Wykonawcy z warunkami lokalnymi i lokalizacją budowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie ze zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji inwestycji.
Wykonawca na własny koszt zapewni własnej załodze/podwykonawcom niezbędne szkolenia bhp przeprowadzone przez dział bezpieczeństwa GA S.A. oraz wystąpi o przepustki umożliwiające wjazd na teren zakładu. Prace będą prowadzone w strefie EX, wykonawca zapewni we własnym zakresie odpowiednią odzież roboczą upoważniającą do prac w w/w strefie. Orientacyjny koszt szkolenia BHP na osobę wynosi 28,00 PLN netto.
Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia nakładów wynikających z warunków lokalnych i lokalizacji terenu budowy w swojej ofercie.
III. PPODWYKONASTWO, KONSORCJUM.
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Wykonawcą, zaakceptowaną przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy.
Powierzenie przez Wykonawcę części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Wykonawca, przed powierzeniem prac podwykonawcy przestawi Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z podwykonawcą.
Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie Podwykonawców poprzez wypełnienie Załącznika nr 10 (Lista Podwykonawców), wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach zlecić część robót bezpośrednio podwykonawcy. Wykonawca nie może zlecić Podwykonawcom realizacji całości zakresu zamówienia.
Konsorcjum. Udział w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia w formie konsorcjum. W przypadku konsorcjum należy do oferty dołączyć Umowę zawierającą, co najmniej:
1. oznaczenie stron,
2. oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta,
3. oznaczony czas trwania Umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia, niedopuszczalne jest załączanie Umowy przedwstępnej ani zawartej pod warunkiem wygrania przetargu),
4. określenie zakresu działania poszczególnych stron Umowy,
5. potwierdzenie solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum wobec Zamawiającego,
6. sposób ustania konsorcjum.

Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki niniejszej specyfikacji.

IV. CENA OFERTY.

W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia. Oferowane ceny netto należy określić w złotych polskich (PLN)
Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie. Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oferent zobowiązany jest do przedłożenia kosztorysu ofertowego całego zakresu prac, wszystkich branż (z określeniem specyfikacji wycenionych urządzeń, osprzętu, materiałów etc. ) sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe robót z zestawieniem materiałów, robocizny i sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sprawie kosztorysowania robót budowlanych.
Przedstawiona w ofercie cena łączna usługi netto będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany, Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz Cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ oraz Kosztorys ofertowy, a na Platformie Zakupowej umieścić ich podpisane skany.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Uzupełnienie gospodarki rozpałkowej o olej opałowy lekki obejmującą modernizację instalacji rozpałkowej kotła K3 oraz K5 w formule „pod klucz” 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 70%
  2. Delivery date - 10%
  3. References - 10%
  4. Warranty - 10%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 160/P/2019

Questions to the inquiry "Przetarg 160/P/2019 Modernizacja instalacji rozpałkowej kotła K3 oraz K5 Centrum Energetyki ECII w Grupie Azoty S.A. w formule "pod klucz""

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.