Enquiry creation date: 2020-07-09

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z49/354299

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:


ZAPYTANIE O WARUNKI HANDLOWE

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1.1: Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw; Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa; Szybka Ścieżka, tytuł projektu: „Opracowanie technologii wytwarzania glikolu neopentylowego wysokiej czystości oraz oksymu aldehydu hydroksypiwalowego z wykorzystaniem niskocennego półproduktu oraz strumienia wodoru odpadowego”.

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty ZAK S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup niżej wymienionego przedmiotu zamówienia i zaprasza do składania ofert.

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa odczynników chemicznych (kod CPV: 24000000-4) - zgodnie z Załącznikiem nr 1

Dodatkowe informacje

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 700 –1500:

Pani Joanna Bar - tel.: 77 481 26-77, e-mail: joanna.bar@grupaazoty.com

Termin realizacji zamówienia: lipiec 2020 r.

Wykluczenie z postępowania

Podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru oferenta, a oferentem, polegające
w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zawartość oferty

W ofercie należy określić:

- cenę netto w PLN; jednostkę miary (np.: sztuka,opakowanie, masa),

- czas realizacji przedmiotu zamówienia – dwa tygodnie od dnia otrzymania zamówienia,

- warunki płatności przelew min. 30 dni od daty otrzymania faktury,

- termin ważności oferty - nie krótszy niż 30 dni.

Zamawiający:

- dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wykonawca:

- bierze pełną odpowiedzialność za wykonawstwo przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie.

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

Składanie ofert

Ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu o warunki handlowe, prosimy złożyć na Platformie Logintrade lub przesłać elektronicznie na adres: joanna.bar@grupaazoty.com i/ lub hanna.minch@grupaazoty.com do dnia 15.07.2020.

Kryteria oceny ofert

Kryterium, według którego będzie oceniana oferta jest cena.

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty
i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny.

Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Trietyloamina, Nr kat. 808352 5 L - Read
2. Trimetyloamina 2 L - Read
3. N,N-dimetyloetyloamina (DMEA) 2 L - Read
4. N,N,N’N’-tetrametyloguanidyna 2 L - Read
5. Formaldehyd 36-38% Cz.d.a. 5 L - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa odczynników chemicznych"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...