Enquiry creation date: 2020-07-09

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z121/194984

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 80/P/2020.
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa oktabin tekturowych wg. poniższej specyfikacji:
1. Oktabin teleskopowy typ 1 – wysokość zamka 180 ( nadruk graficzny z nazwą produktu – ALPHALON, Tarnamid , wg. projektu Grupy Azoty) typ 2 – wysokość zamka 340
2. Oktabin teleskopowy z taśmą wzmacniającą typ 6 – wysokość zamka 180( nadruk graficzny z nazwą produktu – ALPHALON, Tarnamid , wg. projektu Grupy Azoty)
3. Oktabin jednoczęściowy wysokość H-1560 – 3000 szt
4. Oktabin jednoczęściowy wysokość H-1660 – 3000 szt
5. Oktabin samo rozkładalny typu: Quick Bin typ 5 ( nadruk graficzny z nazwą produktu – ALPHALON, Tarnamid , wg. projektu Grupy Azoty)

Ilość:  1. Oktabin teleskopowy                  typ 1,2 – 25.000 szt
      2. Oktabin teleskopowy z taśmą wzmacniającą typ 6   – 20.000 szt
      3. Oktabin jednoczęściowy                typ 3   –  6.000 szt
      4. Oktabin samo rozkładalny typu: Quick Bin   typ 5   – 20.000 szt
                         

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości. Oferowana cena jednostkowa pozostanie w takim przypadku bez zmian, a Oferentowi z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

Warunki techniczne/Jakość: 
• Gwarancja 12 m-cy, przy dostawie wymagane ŚKJ+ Deklaracja Zgodności
• Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21.01.2015r. w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz. U. z 2015r. poz. 170), prosimy o załączenie wyników analiz na zawartość ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach oferowanych do Grupy Azoty S.A. w Tarnowie lub oświadczenia akredytowanego laboratorium, wykonującego takie badania opakowań o spełnieniu przez produkowane opakowania wymagań dotyczących maksymalnej sumy zawartości wymienionych wcześniej metali.

Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: minimum 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego
Baza dostawy: DAP Grupa Azoty S.A., Tarnów. 

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin dostawy: III kw.2020 r.  do 30 czerwiec 2021 r.

Oferowaną cenę netto należy określić w PLN za jednostkę zamówienia.
Przedstawione w ofercie ceny jednostkowe netto za poszczególne rodzaje oktabin będą cenami licytowanymi podczas aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalno-merytoryczne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ, a na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty ze wszystkimi załącznikami.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Oktabin teleskopowy typ 1,2 1 ST Read
2. Oktabin teleskopowy z taśmą wzmacniającą typ 6 1 ST Read
3. Oktabin H=1560 typ 3 1 ST Read
4. Oktabin H=1660 typ 3 1 ST Read
5. Oktabin samo rozkładalny typu Quick Bin typ 5 1 ST Read

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie zapisami SIWZ.

Questions to the inquiry "Przetarg 80/P/2020 Zakup i dostawa oktabin tekturowych dla Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty Compouding Sp. z o.o. w ilości ok. 71 000 sztuk"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...