Enquiry creation date: 2020-07-10

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z122/194984

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodnie z SIWZ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa opakowań opakowań barierowych z folii wielowarstwowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ– Formularz cenowy

Ilość:  Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości. Oferowana cena jednostkowa pozostanie w takim przypadku bez zmian, a Oferentowi z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

Warunki techniczne/Jakość: 
• zgodnie z obowiązującymi WTS-mi, przy dostawie wymagane ŚKJ + Deklaracja Zgodności
• Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21.01.2015r. w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz. U. z 2015r. poz. 170), prosimy o załączenie wyników analiz na zawartość ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach oferowanych do Grupy Azoty S.A. w Tarnowie lub oświadczenia akredytowanego laboratorium, wykonującego takie badania opakowań o spełnieniu przez produkowane opakowania wymagań dotyczących maksymalnej sumy zawartości wymienionych wcześniej metali.

Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: minimum 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego
Baza dostawy: DAP Grupa Azoty S.A., Tarnów. 

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin dostawy: III kw.2020 r.  do 30.06.2021 r.

Oferowaną cenę netto dla każdego z rodzaju opakowań ALU należy określić w EURO za jednostkę zamówienia (EURO/szt/mb).
Przedstawione w ofercie ceny jednostkowe netto będą cenami licytowanymi w aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularz Cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ, a na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty ze wszystkimi załącznikami.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Rękaw FFS z folii wielowarstwowe PE/ALU/PE 390+2f 65 1 MB Read
2. Liner z folii wielowarstwowej PE/ALU/PE 1100x890x2660 1 ST Read
3. Rękaw FFS z folii wielowarstwowej PE/PA/PE 390+2f 75 1 MB Read
4. Worek z zaworkiem z folii wielowarstwowej PE/ALU/PE 390+2f 65x850x0,20 1 ST Read
5. Worek z zaworkiem z folii wielowarstwowej PE/PA/PE 390+2f 65x850x0,20 1 ST Read

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ.

Questions to the inquiry "Przetarg 81/P/2020 Zakup i dostawa opakowań barierowych z folii wielowarstwowej dla Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty Compouding Sp. z o.o. w ilości ok. 67 000 sztuk i 410 000 mb"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...