Enquiry creation date: 2020-07-24

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z10/339862/aktualizacja3

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:I. Przedmiot Zamówienia

Wykonanie kontroli okresowej (ROCZNEJ i PIĘCIOLETNIEJ) obiektów budowlano- hydrotechnicznych
na terenie Grupy Azoty S.A.

II. Zakres Przedmiot Zamówienia obejmuje następujące czynności:

Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlano – hydrotechnicznych ROCZNEJ i PIĘCIOLETNIEJ
na terenie Grupy Azoty S.A., będących w administracji Wydziału Produkcji i Dystrybucji Mediów Centrum Infrastruktury, zakończonych pisemnym protokołem z ROCZNEJ i PIĘCIOLETNIEJ kontroli obiektów wraz z ogólną oceną i zaleceniami.

Wykaz obiektów podlegających okresowej ROCZNEJ kontroli wraz ze sporządzeniem Protokołu kontroli okresowej ROCZNEJ:

1. Osadnik wody pitnej i przemysłowej

2. Budynek stacji uzdatniania wody pitnej G-100

3. Budynek pompowni D1 nad Dunajcem G-102

4. Budynek pompowni G2 nad Dunajcem G-246

5. Próg piętrzący „Mewa”

6. Zatoka czerpna ujęcia wody z urządzeniami towarzyszącymi


Wykaz obiektów podlegających okresowej PIĘCIOLETNIEJ kontroli wraz ze sporządzeniem Protokołu kontroli okresowej PIĘCIOLETNIEJ :

1. Osadnik wody pitnej i przemysłowej

2. Budynek stacji uzdatniania wody pitnej G-100

3. Budynek pompowni D1 nad Dunajcem G-102

4. Budynek pompowni G2 nad Dunajcem G-246

III. Warunkiem formalnym koniecznym do przyjęcia ofert jest:

1. Udział Oferenta w wizji lokalnej lub zapoznanie się z dokumentacją fotograficzną obiektów będących przedmiotem zamówienia.

a) chęć udziału w wizji lokalnej należy zgłosić przesyłając Załącznik nr 1.  Zgłoszenie udziału w wizji lokalnej na adres: karolina.legien2@grupaazoty.com . Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej wg Załącznika nr 2 pkt. 1 należy dołączyć do Oferty.

Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: wtorek/czwartek
w godzinach od 08:00 do 12:00 (po wcześniejszym telefonicznym /e-mailowym uzgodnieniu terminu).

b) jeżeli Oferent zgłosi chęć otrzymania dokumentacji fotograficznej obiektów będących przedmiotem zamówienia należy przesłać do Zamawiającego wypełniony Załącznik nr 4 na adres: karolina.legien2@grupaazoty.com , po czym Zamawiający udostępni Oferentowi ww. dokumentację fotograficzną. Oferent po otrzymaniu dostępu do dokumentacji fotograficznej potwierdza ten fakt przesyłając do Zamawiającego wypełniony Załącznik nr 2 pkt. 2 na adres: karolina.legien2@grupaazoty.com

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalnymi i lokalizacją obiektów podlegających okresowej kontroli, a w tym w szczególności możliwości dojazdu. Brak zapoznania się Oferenta z warunkami lokalnymi i lokalizacją obiektów, nie zwalnia Oferenta z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie ze zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji prac remontowych.

2. Do oferty należy załączyć potwierdzone „ za zgodność z oryginałem” kserokopie wymaganych uprawnień budowlanych hydrotechnicznych (Prawo Budowlane, Rozdział 2, Art. 14, pkt.1, 3,lit e) oraz przedstawić Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych, czyli ważne, opłacone ubezpieczenie OC zawodowej.

3. Załączenie do oferty uzupełnionego Załącznika nr 3„Formularz cenowy”.

IV. Istotne warunki realizacji Zamówienia:

1. termin wykonania kontroli ROCZNEJ: od dnia podpisania zamówienia do 31 sierpnia 2020r,

2. termin wykonania kontroli PIĘCIOLETNIEJ: od dnia podpisania zamówienia
do 31 października 2020r,

3. terminy i warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

V. Cena oferty:

Cena w złożonej ofercie powinna być podana w PLN netto, zgodnie z Załącznikiem nr 3 „Formularz cenowy” .

VI. Kryterium merytoryczne oceny ofert:

Cena: waga 100%.
Ocenie podlegać będzie „cena całkowita” dla obydwu rodzajów kontroli. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podania przez Oferenta cen cząstkowych dla poszczególnych rodzajów kontroli w rozbiciu na poszczególne obiekty ,z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i pisemnie potwierdzona.

VII. Dodatkowe informacje:
1. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty tych Oferentów, którzy złożą oferty zgodne z treścią i wymaganiami zapytania ofertowego.
2. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia łącznie z kosztami wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń, oraz ewentualne opłaty.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Oferent może dokonać zmian lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

6. Oferent ponosi pełne koszty wykonania oferty.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty na każdym etapie bez podania przyczyny oraz ponoszenia konsekwencji finansowych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia aukcji.

VIII. O przeprowadzeniu aukcji Oferenci zostaną powiadomieni po jej zakończeniu .

IX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

X. Pytania dotyczące zapytania ofertowego proszę kierować do kom: 785 780 131 mail: karolina.legien2@grupaazoty.com


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie kontroli okresowej (rocznej i pięcioletniej) obiektów budowlano- hydrotechnicznych na terenie Grupy Azoty S.A. 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Wizja lokalna obowiązkowa.
Cena netto dotyczy wszystkich obiektów.

Questions to the inquiry "Wykonanie kontroli okresowej (rocznej i pięcioletniej) obiektów budowlano- hydrotechnicznych na terenie Grupy Azoty S.A."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...