Enquiry creation date: 2020-07-31

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Purchaser:

Katarzyna ...

Kontakt merytoryczny:

Piotr ...

Enquiry No. Z114/279910/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Dotyczy: Zmiana do zapisów SIWZ 88/P/2020 dotyczącej postępowania na „Zakup i dostawa surowców: miedź elektrolityczna (440 kg), cynk elektrolityczny (220 kg) oraz wodorotlenek sodu w roztworze (1200 kg) do wytwarzania katalizatorów”
1.W rozdziale VII SIWZ „WYBÓR OFERT” Zamawiający dokonał zmiany treść SIWZ na:

Wskaźnik Terminu realizacji (T):
Warunek formalny dopuszczający ofertę do dalszego postępowania: oferowany Termin realizacji nie może być dłuższy niż 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

T = (Tn/To) x 0,20
Gdzie:
Tn – oznacza najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich badanych ofert w tygodniach
To - oznacza termin realizacji badanej oferty w tygodniach

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 88/P/2020

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa surowców: miedź elektrolityczna (440 kg), cynk elektrolityczny (220 kg) oraz wodorotlenek sodu w roztworze (1200 kg) do wytwarzania katalizatorów”.
Kod CPV: 24300000-7 Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
Postępowanie o zamówienie prowadzone jest w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie nowej generacji katalizatora do niskotemperaturowego procesu wytwarzania wodoru i gazów syntezowych”, w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Zakup i dostawa surowców do wytwarzania katalizatorów

W skład zamówienia wchodzą surowce wymienione poniżej:

Lp. Surowiec Ilość (kg)
1 miedź elektrolityczna 440
2 cynk elektrolityczny 220
3 wodorotlenek sodu w roztworze 1200

Miejsce dostawy: Grupa Azoty S.A., Tarnów

Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.
Wymagania dla surowców

Lp. Surowiec Specyfikacja WTS Załącznik
1 miedź elektrolityczna WTS-2018/NWK/8 Załącznik nr 5 do SIWZ
2 cynk elektrolityczny WTS-2018/NWK/9 Załącznik nr 6 do SIWZ
3 wodorotlenek sodu w roztworze WTS-2018/NWK/17 Załącznik nr 7 do SIWZ
Opis innych wymagań:
1) Oferent dostarczy razem z surowcami świadectwa jakości i/lub specyfikację surowca.


Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Maksymalnie 4 tygodnie od daty podpisania umowy.
Termin realizacji zamówienia/dostawy punktowany jest w kryteriach oceny ofert.

Warunki gwarancji
Nie dotyczy.

Wizja lokalna
Nie dotyczy.
III. PODWYKONAWSTWO, KONSORCJUM.
Nie dotyczy

CENA OFERTY

Oferowaną cenę netto w zależności od rodzaju surowca należy określić w PLN łącznie oraz za jednostkę zamówienia 1 kg.
Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie wg Załącznika nr 1 do SIWZ ceny całkowitej za ilości wskazane w Rozdziale II oraz ceny jednostkowej (PLN/kg).
Przedstawiona w ofercie cena jednostkowa netto za 1 kg dla każdego z surowców oddzielnie będzie ceną licytowaną podczas aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ, a na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan.
Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Oferty częściowe
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każdy z wymienionych surowców z osobna. Jeden Oferent może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie surowce będące przedmiotem zamówienia. Ocena oferty będzie dotyczyła każdego surowca z osobna.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. miedź elektrolityczna 440 KG Read
2. cynk elektrolityczny 220 KG - Read
3. wodorotlenek sodu w roztworze 1200 KG Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. Delivery date - 20%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 88/P/2020

Questions to the inquiry "Przetarg 88/P/2020 Zakup i dostawa surowców: miedź elektrolityczna (440 kg), cynk elektrolityczny (220 kg) oraz wodorotlenek sodu w roztworze (1200 kg) do wytwarzania katalizatorów"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.