Enquiry creation date: 2020-07-31

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Purchaser:

Katarzyna ...

Kontakt merytoryczny:

Piotr ...

Enquiry No. Z113/279910/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Dotyczy: Zmiana do zapisów SIWZ 89/P/2020 dotyczącej postępowania na „Zakup i dostawa układu do pomiaru przewodności w ramach zadania pn.: „Zakup i dostawa elementów do budowy instalacji pilotowej otrzymywania katalizatorów”
1.W rozdziale VII SIWZ „WYBÓR OFERT” Zamawiający dokonał zmiany treść SIWZ na:

Wskaźnik Terminu realizacji (T):
Warunek formalny dopuszczający ofertę do dalszego postępowania: oferowany Termin realizacji nie może być dłuższy niż 8 tygodni od daty podpisania umowy.

T = (Tn/To) x 0,10
Gdzie:
Tn – oznacza najkrótszy termin realizacji zamówienia spośród ofert ocenianych w tygodniach
To - oznacza termin realizacji zamówienia oferty ocenianej w tygodniach


2. Zamawiający udostępnia treść pytania i odpowiedzi do SIWZ

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 89/P/2020

Zakup i dostawę elementów do budowy instalacji pilotowej wytwarzania katalizatorów.
W skład zamówienia wchodzi zakup i dostawa układu do pomiaru przewodności szczegółowo scharakteryzowanego poniżej:

   układ do pomiaru przewodności:
a) pomiar miejscowy
b) sonda/czujnik umieszczona na rurociągu o średnicy DN32
c) ciśnienie pracy – max. 5 bar
d) ciecz: pofiltrat zawierający azotan sodu oraz śladowe ilości miedzi, cynku, glinu
e) pH zawiesiny: 8 – 14
f) temperatura zawiesiny: max. 80 0C
g) gęstość zawiesiny: max. 1300 g/dm3
h) zakres pomiarowy: 0 – 1000 μS/cm


Elementy zamówienia powinny być fabrycznie nowe, muszą posiadać kompletne wyposażenie pozwalające na pracę po montażu.


Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.
Opis innych wymagań:
1) zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny;
2) Oferent zapewni dostęp do części zamiennych przez okres 10 lat od daty dostawy;
3) Oferent załączy deklarację zgodności wykonania z obowiązującymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi w tym certyfikat CE dla dostarczonego przedmiotu zamówienia;
4) Oferent dostarczy razem z zestawem kompletną dokumentację techniczną (DTR) oraz instrukcję użytkowania w języku polskim;
5) Oferent załączy informację dotyczącą poziomu zużycia energii [kWh] – jeżeli dotyczy;
6) inne określone w niniejszej SIWZ

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Maksymalnie 8 tygodni od daty podpisania umowy dla każdego z elementów do instalacji.
      Termin realizacji zamówienia punktowany jest w kryteriach oceny ofert.

Warunki gwarancji
Oferent udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.
Zamawiający wymaga udzielenia dla układu do pomiaru przewodności gwarancji na okres minimum 12 m-cy liczonej od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego ( GA S.A. Tarnów) (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego). Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Oferenta właściwą pozycją wolną od wad na koszt Oferenta.


W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia. Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie. Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przedstawiona w ofercie cena netto za przedmiot zamówienia, będzie ceną licytowaną w aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalno-merytoryczne.
Do oferty należy dołączyć podpisany, Formularz Ofertowy – Załącznik nr1 do SIWZ a na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan.
Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Układ do pomiaru przewodności 1 ST Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Warranty - 10%
  2. Delivery date - 10%
  3. Price - 80%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 89/P/2020

Questions to the inquiry "Przetarg 89/P/2020 Zakup i dostawa układu do pomiaru przewodności w ramach zadania pn.: „Zakup i dostawa elementów do budowy instalacji pilotowej otrzymywania katalizatorów”"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.