Enquiry creation date: 2020-08-03

Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL8732594457

Purchaser:

Agnieszka ...

Enquiry No. Z179/237517/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Poprawa literówek

Enquiry contents:


Szanowni Państwo,

Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na dostawę obuwia ochronnego i zaprasza do składania ofert

1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany podanej ilości o ok. 10%

Szczegółowe informacje dotyczące rozmiarów zostaną podane w zamówieniu.

W przypadku reklamacji koszt transportu ponosi oferent.

2. Informacje dotyczące dostawy i lokalizacji:

Dostawa do dwóch lokalizacji:

GA Automatyka spółka z o. o.

Ul. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

GA Automatyka spółka z o. o.

ul. Mostowa 30 G

47-223 Kędzierzyn-Koźle

Informacje na temat składu poszczególnych dostaw przekazane zostaną w zamówieniu.

3. Sugerowany termin wykonania przedmiotu zamówienia:

28.08.2020

4. Kryteria oceny:

Cena

Termin realizacji

5. Dodatkowe informacje:

W sprawach merytorycznych związanych ze szczegółami przedmiotu zamówienia:

Michał Zaborowski tel. 785 781 017 (w godz. 7:00-15:00)

e-mail: michal.zaborowski@grupaazoty.com

W sprawach proceduralnych i formalnych związanych ze składaniem oferty:

Biuro Przetargów, Agnieszka Tyczyńska

tel. 785 700 490 (w godz. 7:00-15:00)

e-mail: bp.automatyka@grupaazoty.com

W przypadku problemów technicznych z obsługą platformy zakupowej prosimy o kontakt bezpośrednio z operatorem LOGINTRADE: tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57;
e-mail:helpdesk@logintrade.net

6. Składanie i ważność ofert:

Wymagane certyfikaty, karta charakterystyki towaru, instrukcja użytkowania.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków ujętych w treści zamówienia.

Oferta powinna być złożona wyłącznie za pośrednictwem platformy Logintrade. Złożenie oferty inną drogą skutkować będzie odrzuceniem oferty bez otwierania.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert bez otwierania.

Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego.

Zaoferowana przez Wykonawcę cena obejmować będzie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych

Po weryfikacji ofert pod względem technicznym i merytorycznym, drugim etapem wyboru dostawcy będzie aukcja internetowa, o której Zamawiający poinformuje wybranych oferentów. Aukcja z wykorzystaniem Platformy Zakupowej nie jest traktowana jako aukcja w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zarówno niniejsze zapytanie ofertowe, jak i ewentualna aukcja internetowa nie są równoznaczne z zamówieniem i nie powodują powstania żadnych zobowiązań ze strony zamawiającego.

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Grupa Azoty AUTOMATYKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Trzewiki ochronne Safety Jogger model Dakar 243 PAA - Read
2. Półbuty ochronne PPO Strzelce Opolskie model 703 38 PAA - Read
3. Trzewiki ocieplane Caderrouse S3 RSC 11 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 85%
  2. Delivery date - 15%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Trzewiki ochronne około 300 par"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.