Enquiry creation date: 2020-08-10

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Purchaser:

Katarzyna ...

Enquiry No. Z106/279910/aktualizacja5

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

1.Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ 73/P/2020 w zakresie: Rozdział V "WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU" pkt.4.Doświadczenie techniczne – warunek formalny

Jest:
"Doświadczenie potwierdzone referencjami stanowi kryterium oceny ofert. Oferent musi wykazać się osobistym wykonaniem, w okresie ostatnich 10 lat przed terminem złożenia oferty, minimum jednego zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia i o wartości nie mniejszej, niż 10 000.000 PLN (dziesięć milionów złotych netto)."

Powinno być:
Doświadczenie potwierdzone referencjami stanowi kryterium oceny ofert. Oferent musi wykazać się osobistym wykonaniem, w okresie ostatnich 10 lat przed terminem złożenia oferty, minimum jednego zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia i o wartości nie mniejszej, niż 9 000.000 PLN (dziewięć milionów złotych netto).

oraz kryterium merytorycznego oceny ofert - WSKAŹNIK REFERENCJI tj.:

Jest:
Wskaźnik Referencji (R):
Warunek formalny dopuszczający ofertę do dalszego postępowania: Zrealizowanie bezpośrednio przez Oferenta w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 1-ego zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie niższej niż 10 000 000 PLN (dziesięć milionów złotych) netto.

Oferent otrzyma za przedstawione i udokumentowane referencje związane z przedmiotem zamówienia następującą ilość punktów w przedziale 0-10 pkt:
• za każdą referencje o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia:
- o wartości poniżej 10 000 000 PLN netto : 0 pkt
- o wartości równej lub wyższej od 10 000 000 PLN netto: 1 pkt

R = (Ro/R max )x 0,10
Gdzie:
Ro - ilość przyznanych punktów za referencje badanej oferty w przedziale 0-10 pkt
Rmax - maksymalna ilość punktów za referencje spośród rozpatrywanych ofert w przedziale 0-10 pkt

W przypadku, gdyby zadanie referencyjne stanowiło zadanie wielobranżowe, do oceny oferty wg powyższego kryterium brana będzie pod uwagę wartość prac o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, wchodzących w zakres takiego zadania referencyjnego.

W przypadku przedstawienia referencji przekraczających otrzymaną ocenę 10 punktów, do obliczenia punktacji dla kryterium (R) przyjęte zostanie maksymalnie 10 punktów.

Powinno być:
Wskaźnik Referencji (R):
Warunek formalny dopuszczający ofertę do dalszego postępowania: Zrealizowanie bezpośrednio przez Oferenta w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 1-ego zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie niższej niż 9 000 000 PLN (dziewięć milionów złotych) netto.

Oferent otrzyma za przedstawione i udokumentowane referencje związane z przedmiotem zamówienia następującą ilość punktów w przedziale 0-10 pkt:
• za każdą referencje o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia:
- o wartości poniżej 9 000 000 PLN netto : 0 pkt
- o wartości równej lub wyższej od 9 000 000 PLN netto: 1 pkt

R = (Ro/R max )x 0,10
Gdzie:
Ro - ilość przyznanych punktów za referencje badanej oferty w przedziale 0-10 pkt
Rmax - maksymalna ilość punktów za referencje spośród rozpatrywanych ofert w przedziale 0-10 pkt

W przypadku, gdyby zadanie referencyjne stanowiło zadanie wielobranżowe, do oceny oferty wg powyższego kryterium brana będzie pod uwagę wartość prac o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, wchodzących w zakres takiego zadania referencyjnego.

W przypadku przedstawienia referencji przekraczających otrzymaną ocenę 10 punktów, do obliczenia punktacji dla kryterium (R) przyjęte zostanie maksymalnie 10 punktów.

2.Zmawiający w załączeniu udostępnia treść pytań i odpowiedzi do SIWZ.

3. W nawiązaniu do treści pytań i odpowiedzi z dnia 03.07.2020r Zamawiający informuje, że dokonał uzupełnienia Dokumentacji Technicznej - Załącznik nr 13 do SIWZ. Wersja elektroniczna Dokumentacji Technicznej (załącznik nr 13 do SIWZ) możliwa do pobrania po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenia o zachowaniu poufności - według wzoru stanowiącego Załącznik 12 do SIWZ.

4.Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ 73/P/2020 w zakresie: Rozdział II "PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA" pkt.2.Zakres przedmiotu zamówienia, poprzez dodanie do zapisu "Zakres zamówienia m. in. obejmuje" kolejno:
- Remont/wymiana zaworów bezpieczeństwa walczakowych i bopprouther (łącznie z układem sterowania),
- Wymiana rur/króćców dolotowych zaworów bezpieczeństwa.
- Przeniesienia napędu głównej zasuwy parowej na poziom 8,00m.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje również korekty Formularza Cenowego - Załącznik nr 2 do SIWZ


5.Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ 73/P/2020 w zakresie: Rozdział II "PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA" pkt.2.Zakres przedmiotu zamówienia, poprzez dodanie do zapisu "Zakres zamówienia m. in. obejmuje" kolejno:
- Wymiana regulatorów wody zasilającej str. A – 1 szt. i str. B – 1 szt.

oraz w Rozdziale IV. CENA OFERTY:
Jest "Oferent zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego z wydrukami (tabela elementów scalonych wraz z algorytmem i stawkami, wydruk nakładów rzeczowych, robocizny, materiałów sprzętu) całego zakresu prac."
Powinno być: "Oferent zobowiązany jest dołączyć uproszczony kosztorys ofertowy dla całego zakresu prac, wszystkich branż."


W związku z powyższym Zamawiający dokonuje również korekty Formularza Cenowego - Załącznik nr 2 do SIWZ

6. Zamawiający zamieszcza jako załącznik do wzoru umowy "UBEZPIECZENIE WYKONAWCY"

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 73/P/2020

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Wykonanie modernizacji kotła gazowego K1 (kocioł rezerwowo-szczytowy) na terenie Centrum Energetyki ECII w Grupie Azoty S.A.” w formule „pod klucz”.

Zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację kotła gazowego K1, którego zakres rzeczowy oraz wymagania przedstawione zostały w dokumentacji technicznej – załącznik 13 do SIWZ.
Kocioł gazowy K1 po modernizacji musi spełniać standardy emisyjne zawarte w części 2 załącznika V Dyrektywy IED (obiekty istniejące) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014r. Od III kwartału 2021r. dla dużych obiektów energetycznego spalania obowiązywać będą wartości emisji określone w Decyzji Wykonawczej Komisji UE 2017/1442 ustanawiającej tzw. konkluzje BAT.

Zakres zamówienia m. in. obejmuje:
- Zabudowę nowych palników gazowych niskoemisyjnych
- Zabudowę nowych zapalarek do palników gazowych
- Zabudowę nowej stacji przykotłowej gazu wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem
- Zabudowę nowych stacji przypalnikowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem
- Zabudowę nowego rurociągu gazu od stacji przykotłowej do poszczególnych stacji przypalnikowych
- Wymianę rur ekranowych na ekrany szczelne z komorami (dolnymi i górnymi)
- Zabudowę nowych odgięć dostosowanych do zabudowy nowych palników gazowych
- Zabudowę nowych rur rusztu granulacyjnego i rur łączących komory górne ekranu z walczakiem małym
- Wymianę rur łączących walczaki
- Badania i remont walczaków z wymianą króćców włącznie
- Badanie i remont komór parowych (schładzaczy wtryskowych, zbiorczych i wylotowej)
- Wymianę rur sufitowych (związane z wymianą stropu betonowego podczas której prawdopodobnie dojdzie do ich uszkodzenia)
- Wymianę rur opadowych
- Wymianę rurociągu pary świeżej
- Wymianę instalacji odsalania i okresowego odmulania kotła
- Demontaż całości obmurza komory paleniskowej
- Wymianę całości izolacji komory paleniskowej na lekką izolację z wełny mineralnej i poszyciem z blachy ocynkowanej
- Zabudowę nowych kanałów i skrzyń powietrza do palników – w zakresie koniecznym do zabudowy wentylatorów podmuchu i palników
- Zabudowę systemu sterowania powietrzem do palników (klapy, siłowniki)
- Zabudowę instalacji recyrkulacji spalin
- Wymianę istniejących i zabudowę nowych kanałów spalin na odcinku od kotła do komina
- Wymianę wszystkich klap i kompensatorów na kanałach spalin, recyrkulacji spalin i powietrza w obrębie modernizacji
- Wymianę wentylatorów spalin
- Wymianę wentylatorów powietrza
- Wymianę wentylatora recyrkulacji spalin
- Budowę nowego komina
- Dostosowanie monitoringu spalin do wymogów BAT
- Modernizację instalacji elektroenergetycznych
- Modernizację układu sterownia kotła K1
- Rozbudowę systemu DCS
- Jako dodatkową opcję rozważyć całkowitą likwidację chłodnika (schładzacza powierzchniowego) i zabezpieczenie regulacji temperatury pary wyłącznie istniejącym schładzaczem wtryskowym). Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Korzystając z prawa opcji Zamawiający może zwiększyć wartość zamówienia o wykonanie całkowitej likwidacji chłodnika. W związku z czym jako opcję należy uwzględnić i wycenić element: całkowita likwidacja chłodnika(schładzacza powierzchniowego) i zabezpieczenie regulacji temperatury pary wyłącznie istniejącym schładzaczem wtryskowym).

- wykonanie projektów wykonawczych wielobranżowych, uzgodnień i wszelkiej wymaganej do realizacji dokumentacji, z przewidzianym nadzorem autorskim branży budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej, AKPiA, montażowej. Zadanie w swym zakresie obejmuje również uzyskanie stosownych pozwoleń jeżeli dotyczy (pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, opracowanie ROŚ, oraz uzyskanie decyzji środowiskowej).

- realizacja całego zakresu zadania inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym uruchomienie całego kotła po modernizacji oraz urządzeń i instalacji, rurociągów i armatury, elementów AKPiA i elektrycznych, elementów konstrukcji etc., zgodnie z zakresem ujętym w dokumentacji technicznej – załącznik nr 13. Prace mogą być częściowo prowadzone w strefie EX.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej i jakościowo-odbiorowej (atesty, świadectwa, inwentaryzacja geodezyjna, protokoły z prób i badań etc.), odbiór w stosownych służbach (również czynny udział w komisjach odbiorowych GA S.A.), opracowanie dokumentacji rejestracyjnej i przekazanie pod dozór UDT/CLDT; uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację, rozruch technologiczny, szkolenie załogi Użytkownika, przekazanie do eksploatacji. W zakresie Oferenta jest również opracowanie instrukcji obsługi (w oparciu o procedury Zakładowe G.A.) kotła gazowego K1 po modernizacji w uzgodnieniu z Użytkownikiem, opracowanie instrukcji stanowiskowej kotła K1, opracowanie dokumentacji dotyczącej oceny ryzyka wybuchu zgodnie z normą PN-EN 60079-10-1, rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwiec 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, wyznaczenie stref EX – jeżeli wymagane, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p. pożarowego wydziału kotłowni (w oparciu o procedury Zakładowe G.A.).


Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Oferent zaoferuje/zaproponuje terminy realizacji przedmiotu zamówienia według Formularza Ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ z uwzględnieniem terminu zakończenia zadania.
Oczekiwane terminy realizacji zamówienia: wykonanie całości prac do 30.04.2021 r
Termin realizacji zamówienia punktowany jest w kryteriach oceny ofert.

Warunki gwarancji
Oferent udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od Wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 36 m-cy liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego).

Wadium
Wymagane jest wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie : sto  tysięcy złotych) wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Wizja lokalna
Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest dokonanie wizji lokalnej przez Oferenta.

CENA OFERTY.

W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia. Oferowane ceny netto należy określić w złotych polskich (PLN)
Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie. Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oferent zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego z wydrukami (tabela elementów scalonych wraz z algorytmem i stawkami, wydruk nakładów rzeczowych, robocizny, materiałów sprzętu) całego zakresu prac.
Przedstawiona w ofercie cena łączna usługi netto (cena zamówienia podstawowego + opcja) będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie modernizacji kotła gazowego K1 na terenie Centrum Energetyki ECII w Grupie Azoty S.A. w formule „pod klucz” 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Delivery date - 10%
  2. Warranty - 10%
  3. References - 10%
  4. Kryterium inne 1 - 10%
  5. Price - 60%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 73/P/2020

Questions to the inquiry "Przetarg 73/P/2020 „Wykonanie modernizacji kotła gazowego K1 na terenie Centrum Energetyki ECII w Grupie Azoty S.A.” w formule „pod klucz”"

Item Question title Date of question Status
1. pytanie dotyczące treści SIWZ 2020-07-03 12:37

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.