Enquiry creation date: 2020-09-30

Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8513187611

Enquiry No. Z92/266086

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo

Grupa Azoty Polyolefins S.A., spółka utworzona na podstawie prawa polskiego, z siedzibą pod adresem: ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, NIP: 8513187611, REGON: 362562393, z kapitałem zakładowym w wysokości 599 283 310 PLN, wpłaconym w całości,

uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym pn.: „Zakup usługi uzupełnienia SAP ECC 6.0 o funkcjonalności wymagane w ramach Projektu Polimery Police.”.

Warunkiem otrzymania SIWZ wraz z jej załącznikami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące zakresu przedmiotowego zadania niezbędnych do przygotowania oferty oraz wzięcia udziału w postępowaniu jest przesłanie podpisanej przez osoby do tego uprawnione do reprezentowania firmy Umowy o zachowaniu poufności stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia (Załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz z Załącznikiem nr 6 do SIWZ należy dostarczyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (KRS, CEiDG).

Wszelkie pytania związane z treścią zaproszenia należy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade. W razie problemów technicznych prosimy o kontakt z działem pomocy Login Trade - +48 71 787 35 34; +48 71 787 37 27; +48 71 787 35 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

Terminy:

Skan Umowy o zachowaniu poufności należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade.

Termin złożenia skanu Umowy o zachowaniu Poufności stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ: do 06.10.2020, 14:30 CET

Termin udostępnienia SIWZ Oferentom po otrzymaniu i obustronnym podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności, tj. dnia 06.10.2020 po godzinie 14:30 CET

Oryginał Umowy o zachowaniu poufności należy przesłać na adres: ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police z dopiskiem „Umowa o zachowaniu poufności dla postępowania nr Z92/266086, pn.: Zakup usługi uzupełnienia SAP ECC 6.0 o funkcjonalności wymagane w ramach Projektu Polimery Police.”.

Termin złożenia oryginału Umowy o Poufności stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ: do 09.10.2020, 15:00 CET


Termin składania Ofert (wersja elektroniczna): do 27.10.2020

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Zakup usługi uzupełnienia SAP ECC 6.0 o funkcjonalności wymagane w ramach Projektu Polimery Police 1 ST - Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup usługi uzupełnienia SAP ECC 6.0 o funkcjonalności wymagane w ramach Projektu Polimery Police"

Item Question title Date of question Status
1. Forma przesłania 2020-10-02 12:06
2. Podpis elektroniczny 2020-10-01 16:58

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...