Enquiry creation date: 2020-09-07

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z205/259597

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup indywidualnych, przenośnych detektorów wielogazowych wraz
z osprzętem w ilości 30 sztuk.

Ilość detektorów do zakupu: 30 sztuk

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości. Oferowana cena jednostkowa pozostanie w takim przypadku bez zmian, a Oferentowi z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

Zakres dostawy / specyfikacja techniczna: 

Specyfikacja detektora:
• Jednoczesny pomiar O2: 0-25% vol, CO: 0-500 ppm, CH4 0-100% DGW, NH3: 0-300 ppm
• Ekran umieszczony od góry urządzenia z obracanym wyświetlaczem o 180 stopni.
• Dopuszczenia: I M2 Ex ia db I Mb II 2G Ex iż db IIC T4 Gb
• Stopień ochrony IP 67
• Wbudowany datalogger
• Ładowarka z możliwością podłączenia do komputera
• Zestaw do komunikacji detektorów z komputerem klasy PC z wejściem USB
• Oprogramowanie do zarządzania detektorami
Wytrzymałość sensorów:
• Tlen 36 miesięcy lub więcej
• Tlenek węgla 36 miesięcy lub więcej
• Metan 36 miesięcy lub więcej
• Amoniak 36 miesięcy lub więcej

Zamawiający wymaga od Oferenta załączenie szczegółowego opisu proponowanego urządzenia, karty katalogowe, certyfikat CE, certyfikat Ex.
Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych
i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Baza dostawy: DAP Grupa Azoty S.A., Tarnów,
Gwarancja: minimum 24 miesięcy na urządzenie , minimum 36 miesięcy na wytrzymałość sensorów

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin dostawy: do 30.11.2020 r.

III. CENA OFERTY
Oferent jest zobowiązany do przedstawienia ceny netto PLN/sztuka oraz całkowitej ceny netto za cały przedmiot zamówienia.
Przedstawiona w ofercie całkowita cena netto będzie ceną licytowaną w aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ, a na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty ze wszystkimi załącznikami.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Zakup indywidualnych, przenośnych detektorów wielogazowych wraz z osprzętem 1 ST Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ

Questions to the inquiry "Przetarg 110-P-2020 „Zakup indywidualnych, przenośnych detektorów wielogazowych wraz z osprzętem w ilości 30 sztuk”"

Item Question title Date of question Status
1. Zapytanie sensor NH3 , ekran 2020-09-08 15:16
2. Specyfikacja techniczna detektora 2020-09-08 14:40

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...