Enquiry creation date: 2020-09-25

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

Tax Identification Number: 7160001822

Purchaser:

Izabela ...

Enquiry No. Z86/337648/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Dane kontaktowe :
Panem Maciejem Koperą
tel. 81/565 24 13;
kom.: 48 534 671 806
E-mail:Maciej.Kopera@grupaazoty.com

Enquiry contents:

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty

Przesyłamy zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie Projektu nr 210061916/WGMK/20 pt. „Legalizacja przekaźników” - branża elektryczna.

I. Zamawiający:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, BDO 000007701

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 118 ze zm.).

II. Zakres rzeczowy: zgodnie z załącznikiem nr 1.

III. Dokumentacja techniczna nr: nie dotyczy.

IV. Termin realizacji Projektu:

1. Rozpoczęcie – 01-10-2020r.

2. Zakończenie – 30-11-2020r.

V. Nadzór inspektorski i koordynację wykonawstwa robót zapewnia Zamawiający.

VI. Dane kontaktowe i forma przekazu informacji:

Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami postępowania w sprawach formalnych i technicznych jest Pani Izabela Kuś

Tel: 81/565-29-64

e-mail:Izabela.Kus@grupaazoty.com

w godz. 07:00 – 14:00.

Uwaga:

Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania tak formalne jak i techniczne prosimy kierować w formie pisemnej(w tym na podany adres e-mail) najpóźniej na 5 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień. Treść wyjaśnień zostanie przekazana wszystkim Oferentom, którym doręczono zaproszenie do złożenia ofert, bez ujawnienia źródła zapytania lub zostanie opublikowana na stronie internetowej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielenia odpowiedzi na pytania przekazane po wyżej wskazanym terminie. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące ofert prowadzonego postępowania, udzielane Oferentom przez inne osoby i podmioty nieuprawnione do kontaktowania się z Oferentami.

VII. Zakres dostaw:

1. Wykonawca:

1.1. Materiały: wszelkie niezbędne do realizacji Projektu

1.2. Sprzęt: wszelki niezbędny do wykonania Projektu

1.3. Transport: do i od Wykonawcy

1.4. Czynności KJ, wykonanie badań wszelkich niezbędnych.

2. Zamawiający:

2.1. Materiały: nie dotyczy

2.2. Sprzęt: nie dotyczy

2.3. Transport: nie dotyczy

2.4. Czynności KJ, wykonanie badań: nie dotyczy

VIII. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017r. poz. 2117 z póź. Zm.) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

2. Wg wymagań branży kolejowej obowiązującej w GA ZAP.

IX. Miejsce wykonania robót:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – Pion Wparcia - Główny Specjalista ds. zarządzania Infrastrukturą , Dział Zarządzania Majątkiem Trwałym - Sekcja Zarządzania Infrastrukturą Kolejową – urządzania SRK nastawni ZA; ZA1.

X. Przedkładana oferta powinna zawierać:

1. ogólną cenę ofertową za wykonanie pełnego zakresu prac

która zostanie wyliczonana podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, który winien zawierać specyfikację materiałową oraz przedmiar robót dla pełnego zakresu robót podanego w zaproszeniu do składania ofert. Skan podpisanego kosztorysu oraz jego wersję elektroniczną z rozszerzeniem dla danego programu kosztorysowego np. NORMA: *.ath, *.xml; ZUZIA: *.xml; RODOS: *.rds, *.rod, itp.należy dołączyć do oferty.*

Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony na podstawie nakładów określonych w pierwszej kolejności w KNR, a ostatecznie wg norm zakładowych (branżowych). W przypadku braku możliwości sporządzenia kosztorysu wg nakładów określonych w katalogach jw. dopuszcza się możliwość ich sporządzenia w oparciu o analizy własne,

2. okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące na:

- roboty,

- urządzenia,

objęte niniejszym zaproszeniem do złożenia oferty,

3. proponowaną formę płatności (preferowana płatność jednorazowa po zakończeniu robót z terminem płatności do 30 dni od dnia otrzymania faktury).

4. termin związania ofertą,

5. oświadczenie oferenta, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2 do zaproszenia,

6. Przyszły Wykonawca załączy do Oferty uprawnienia SEP E i D pracowników przewidzianych do realizacji usługi,

7. aktualny odpis postanowienia o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców, zawierający datę oraz podpis osoby bądź osób upoważnionych do zatwierdzenia klauzuli „za zgodność z oryginałem” lub aktualne zaświadczenie (oraz zaświadczenia w przypadku wspólników Spółki) o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej”,

8. minimum 2 referencje na prace o podobnym zakresie z ostatnich 3 lat .

XI. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna na terenie realizacji przedmiotowych prac i w jego okolicy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizji z Panem Maciejem Koperą tel. 81/5652431;E-mail:Maciej.Kopera@grupaazoty.com

XII. Rozliczenie - Roboty dodatkowe i zamienne:

1. Wartość wykonanych Robót dodatkowych i zamiennych będzie ustalana na podstawie składników ceny kosztorysowej R-zł; Kp-% Z -% pomniejszonych proporcjonalnie w toku negocjacji – dotyczy tylko R.

2. Wartość użytych materiałów i sprzętu ustalana będzie według rzeczywistych cen ich zakupu wykazanych na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę faktur lub dodatkowo na żądanie Zamawiającego na podstawie uzupełniających dokumentów wykazujących na dokonanie zakupu według najkorzystniejszej oferty przy zastrzeżeniu pkt 3.

3. Dla kategorii materiałów i sprzętu określanego w wydawnictwie SEKOCENBUD ich ceny oraz koszty zakupu nie mogą przekroczyć średnich aktualnych cen wydawnictwa SEKOCENBUD.

XIII. Ochrona danych osobowych w ramach RODO:

Każda ze Stron będzie przetwarzać przekazane jej w wyniku prowadzonego postępowania dane osobowe dotyczące wspólników, współpracowników, pracowników, przedstawicieli ustawowych, reprezentantów i pełnomocników drugiej Strony w związku z prowadzonym postępowaniem.

Obie Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez drugą Stronę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych wymagane na mocy art. 13 oraz 14 RODO w tym w szczególności cel, zakres, okres przechowywania oraz sposób korzystania z uprawnień związanych z ochroną danych osobowych wskazany jest w klauzuli informacyjnej, którą Zamawiający udostępnia Oferentom („Klauzula”) na stronie internetowej pod linkiem

https://pulawy.grupaazoty.com/ochrona-danych-osobowych

Oferent zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa powyżej, w imieniu Zamawiającego występującego jako administrator danych osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić w szczególności poprzez przekazanie pełnej treści Klauzuli osobom, o których mowa powyżej, przez Oferenta.

Uwaga: Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej i potwierdzenie tego faktu w oświadczeniu zawartym w treści składanej oferty.

XIV. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade

XV. Termin składania oferty upływa z dniem: 28-09-2020r. do godz. 11:00

Uwaga: w przypadku rezygnacji ze złożenia oferty wymagane jest potwierdzenie tego faktu w formie pisemnej. Rezygnację należy przesłać niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji jednak nie później niż w przeddzień wyznaczonego terminu składania oferty na adres e-mail Izabela.Kus@grupaazoty.com

Uwaga: Po przeprowadzeniu analizy formalnej i merytorycznej ofert, Komisja może się zwrócić do Oferentów o przedstawienie w wyznaczonym terminie ofert ostatecznych, w ramach, których oferty (ewentualnie zawierające wyjaśnienia i uzupełnienia składane na etapie ich weryfikacji) zostaną zmodyfikowane w zakresie warunków handlowych. Przedstawione oferty ostateczne pod rygorem odrzucenia nie mogą zawierać zmian nie korzystnych dla Zamawiającego.

Informujemy, iż nasza Spółka korzysta z narzędzia informatycznego wspierającego procesy zakupowe - Platforma Zakupowa Grupy Azoty. Wskazane narzędzie pozwala na prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców i negocjacji cenowych, w tym aukcji elektronicznych online za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com jak również stanowi bazę wiedzy o prowadzonych w naszej Spółce oraz w grupie kapitałowej Grupa Azoty postępowaniach.

Z tego powodu uprzejmie zapraszam do zarejestrowania się na naszej platformie https://platformazakupowa.grupaazoty.com/rejestracja/rejestracja.html. Rejestracja możliwa jest bez zaproszenia do uczestnictwa w konkretnym postępowaniu.

W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją lub obsługą Platformy Zakupowej zapraszamy do kontaktu z infolinią Logintrade:

nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; lub e-mail: helpdesk@logintrade.net

Niezależnie od rejestracji na Platformie Zakupowej w każdym postępowaniu Oferenci spełniający wymogi formalne i merytoryczne otrzymają dedykowane zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej wraz z instrukcją postępowania oraz szczegółowymi warunkami aukcji.

Wszelkie koszty i wydatki związane z ofertą ponosi Oferent.

XVI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym z uwzględnieniem jako opcji prowadzenia aukcji na Platformie Zakupowej LOGINTRADE w celu wyłonienia Wykonawcy,

2. prowadzenia negocjacji bezpośrednich z wybranymi Oferentami,

3. swobodnego wyboru oferty jak również unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyn,

4. zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego z jednoczesnym zwiększeniem lub zmniejszeniem wartości robót,

5. odrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania (negocjacji) w przypadku:

5.1 nie przeprowadzenia wizji lokalnej,

5.2 braku jej kompletności (w szczególności braku kosztorysu ofertowego, specyfikacji materiałowej, przedmiaru robót),

5.3 braku wymaganych referencji,

5.4 braku oświadczeń ( uzupełnionego Załącznika nr 2)

Uwaga: Procedura udzielania zamówienia na realizację ww. Projektu nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. z późn. zm.) oraz protestom i odwołaniom. Z tytułu nie przyjęcia oferty do realizacji Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – (zakres rzeczowy).

- Załącznik nr 2 – Formularz Oświadczenie Oferenta.

- Załącznik nr 3 - Przesłanki wykluczające Oferenta z udziału w postępowaniu.

- Załącznik nr 4 – Ogólne warunki zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. „Legalizacja przekaźników” - branża elektryczna 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna na terenie realizacji przedmiotowych prac i w jego okolicy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizji z Panem Maciejem Koperą tel. 81/5652413;E-mail:Maciej.Kopera@grupaazoty.com

Questions to the inquiry "Projekt nr 210061916/WGMK/20 pt. „Legalizacja przekaźników” - branża elektryczna."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.