Enquiry creation date: 2020-10-01

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z169/194982

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie generalnego remontu instalacji CWU w budynku C-13 Grupy Azoty S.A. zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją wykonawczą.

1. Zakres przedmiotu zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace oraz dostawę niezbędnych materiałów wyszczególnione w dokumentacji wykonawczej:
1. Remont instalacji CWU w budynku C-13 zgodnie z dokumentacją wykonawczą;
2. Remont wymiennika ciepła zgodnie z dokumentacją wykonawczą;
3. Demontaż i wywóz starych rur instalacji CWU.

Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w dokumentacji wykonawczej specyfikacji technicznej dostępnej w wersji elektronicznej, jak również w wersji papierowej u Zamawiającego.
Wersję elektroniczną dokumentacji można pobrać po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com skanu podpisanego Oświadczenia o poufności według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ.
Oświadczenie o poufności powinno być przesłana najpóźniej ze zgłoszeniem zamiaru wizji lokalnej.

2. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.
2.1. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna spełniać wymogi techniczne określone w dokumentacji Zamawiającego, w tym wymogi środowiskowe, wymogi procedur utylizacji, BHP oraz być zgodna z Zarządzeniami Wewnętrznymi obowiązującymi w GA SA. oraz z przepisami Prawa Budowlanego.
2.2. Prace winny być wykonane zgodnie z SIWZ i jego załącznikami, obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych oraz z przepisami Prawa Budowlanego.
2.3. Zastosowane materiały i urządzenia powinny być nowe i nieużywane, winny pochodzić od firm uznanych na rynku Unii Europejskiej, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta.
2.4. Wymaga się, aby wszelkie zastosowane materiały i rozwiązania techniczne, a nieuszczegółowione w przekazanej dokumentacji, były zarówno dobrej jakości jak i ekonomiczne pod względem ceny zakupu i eksploatacji oraz posiadały dopuszczenie do stosowania w kraju realizacji inwestycji. Zastosowane materiały wymagają uzyskania akceptacji inwestora w formie pisemnej.
2.5. Wykonawca w swoim zakresie prac uwzględni usunięcie wszelkich ewentualnych kolizji związanymi z istniejącymi instalacjami w kanałach technicznych, które mogą wystąpić podczas realizacji niniejszego zakresu.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin realizacji prac – do 30.06.2021. Ostatni dzień przypadający w dniu zakończenia prac jest jednocześnie terminem podpisania protokołu bezusterkowego odbioru prac i przekazania remontowanego obiektu do użytkowania.
Potwierdzenie powyższego termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi warunek formalny dopuszczający ofertę do przetargu.

4. Warunki gwarancji
Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 36 m-cy liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego).
3. PODWYKONAWSTWO, KONSORCJUM.
1. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia pod następującymi warunkami, które muszą zostać spełnione łącznie tj.
- wykonawca może zlecić Podwykonawcy tylko te prace, które są poza zakresem przedmiotu działalności Wykonawcy, określonym w CEIDG lub rejestrze przedsiębiorców KRS. 
- udział podwykonawcy podlega każdorazowo ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego
- udział ten nie może przekraczać 40 % wartości całego zamówienia.
Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Wykonawcą, zaakceptowaną przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy.
Powierzenie przez Wykonawcę części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Wykonawca, przed powierzeniem prac podwykonawcy przestawi Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z podwykonawcą.
Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie Podwykonawców poprzez wypełnienie Załącznika nr 9 (Lista Podwykonawców), wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników
jak za własne działania lub zaniechania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach zlecić część robót bezpośrednio podwykonawcy. Wykonawca nie może zlecić Podwykonawcom realizacji całości zakresu zamówienia.

5. Wizja lokalna
Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest dokonanie wizji lokalnej przez Oferenta.
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie wypełnionego Załącznika nr 7 do SIWZ do n/w osób, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu:
Pan Paweł Pasiowiec, e-mail.: pawel.pasiowiec@grupaazoty.com

Oferent pod rygorem nieważności, jest zobowiązany dołączyć do oferty poświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej – Załącznik nr 8 do SIWZ.
Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 (po wcześniejszym telefonicznym /e-mailowym uzgodnieniu terminu).
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu budowy, a w tym w szczególności: możliwości dojazdu, transportu i rozładunku materiałów budowlanych na teren budowy, warunkami wodnymi, istniejącymi sieciami, możliwościami zapewnienia dostaw mediów na potrzeby prowadzenia wszelkich robót oraz odprowadzenia ścieków i wód z terenu budowy. Oferent jest zobowiązany do wykonania na koszt własny wszelkich dodatkowych badań i sprawdzeń, które w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji inwestycji dadzą im podstawę do przedstawienia kompletnej i wiążącej oferty wykonania robót. Brak zapoznania się Oferenta z warunkami lokalnymi i lokalizacją budowy, nie zwalnia Oferenta z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie ze zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji inwestycji.
Oferent jest zobowiązany do minimalizowania ograniczeń w dostępie do wody w budynku C-13. Każde wyłączenie wody musi być skonsultowane i uzgodnione z Zamawiającym.
Oferent na własny koszt zapewni własnej załodze/podwykonawcom niezbędne szkolenia bhp przeprowadzone przez dział bezpieczeństwa GA SA oraz wystąpi o przepustki umożliwiające wjazd na teren zakładu. Koszt szkolenia BHP na 1 osobę wynosi 28,00 PLN.
W przypadku prowadzenia prac w strefie EX, Wykonawca zapewni we własnym zakresie odpowiednią odzież roboczą upoważniającą do prac w w/w strefie.
Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia nakładów wynikających z warunków lokalnych
i lokalizacji terenu budowy w swojej ofercie.


2. Konsorcjum. Udział w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dopuszcza się wspólne ubieganie Wykonawców o udzielenie zamówienia w formie konsorcjum. 
W przypadku konsorcjum należy do oferty dołączyć Umowę zawierającą, co najmniej:
1. oznaczenie stron,
2. oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta,
3. oznaczony czas trwania Umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia, niedopuszczalne jest załączanie Umowy przedwstępnej ani zawartej pod warunkiem wygrania przetargu),
4. określenie zakresu działania poszczególnych stron Umowy,
5. potwierdzenie solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum wobec Zamawiającego,
6. sposób ustania konsorcjum.

Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki niniejszej specyfikacji.

4. CENA OFERTY
Cena oferty powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie. Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferent oferuje łączną ryczałtową ceną za wykonanie zadania. Przedstawiona w ofercie cena łączna usługi netto będzie ceną licytowaną podczas aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalno-merytoryczne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ, a na Platformie Zakupowej umieścić ich podpisane skany.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont instalacji CWU w budynku C-13 Grupy Azoty S.A. 1 US Read

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ 115-P-2020

Questions to the inquiry "Przetarg 115-P-2020 Remont instalacji CWU w budynku C-13 Grupy Azoty S.A."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...