Enquiry creation date: 2020-10-15

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z67/210924

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zapytanie o warunki handlowe

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęto akcję ofertową na zakup i montaż bramy roletowej w budynku nr 482i zaprasza do składania ofert.

Zakres prac:

Zakres prac obejmuje:

Lp.

Zakres prac – bud. 482

j.m.

Obmiar

1.

Demontaż istniejącej bramy roletowejoraz napędu sterowania.

Kpl.

1

2.

Transport zdemontowanej bramy wraz z pozostałymi elementami we wskazane miejsce przez Zamawiającego na terenie Grupy Azoty ZAK S.A.

Kpl.

1

3.

Zakup i montaż nowej bramy roletowej wraz z napędem elektrycznym.

Wyposażenie:

- wyłącznik na kluczyk wewnątrz pomieszczenia,

- korba do awaryjnego otwierania pomieszczenia.

Kolor profili wybiera Zamawiający (paleta RAL).

Wymiary wnęki: szerokość: 2,4 m , wysokość: 3,0 m (podane obmiary są wymiarami szacunkowymi).

Kpl.

1

4.

Wykonanie zasilania elektrycznego nowej bramy.

Kpl.

1

Lp.

Zakres prac – bud. 413

j.m.

Obmiar

1.

Naprawa istniejącej bramy roletowej w budynku nr 413.

Kpl.

1

Uwaga:

1. Podczas prac remontowych Wykonawca będzie prowadził prace porządkowe na bieżąco.

Spółka Grupa Azoty ZAK S.A.:

¾ udzieli wszelkich niezbędnych informacji, zgodnie ze swoją wiedzą w tym zakresie, w celu umożliwienia Wykonawcy wywiązania się z powierzonego zadania.

Warunki uczestnictwa w akcji ofertowej:

W akcji ofertowej mogą wziąć udział podmioty, które spełnią następujące warunki:

1. przeprowadziły wizję lokalną;

2. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

3. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. spełniają pozostałe warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Istotne warunki Umowy:

1. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Zakupu Usług Grupy Azoty ZAK S.A.http://zak.grupaazoty.com/owzus,

2. Kierownik robót Wykonawcy będzie sprawował stały nadzór nad realizacją zadania.

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty i certyfikaty dla zastosowanych materiałów.

4. Przy powstawaniu odpadów w trakcie realizacji zadania będą miały zastosowanie poniższe zapisy:

a) Wytwórcą wszelkich odpadów, za wyjątkiem złomu stalowego oraz kolorowego, powstałych w trakcie realizacji niniejszego zadania jest Wykonawca.

b) Wszelkie odpady (za wyjątkiem złomu stalowego oraz kolorowego) powstałe podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć, zagospodarować i wywieźć we własnym zakresie i na własny koszt poza teren Zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach, dostarczając po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy kartę przekazania odpadu. Złom powstały w trakcie realizacji umowy (niepochodzący z dostaw Wykonawcy) jest własnością Zamawiającego i Wykonawca ma obowiązek dostarczyć go we wskazane miejsce przez Zamawiającego na terenie Grupy Azoty ZAK S.A.

5. Złom powstały w trakcie realizacji umowy (niepochodzący z dostaw Wykonawcy) jest własnością Zamawiającego i Wykonawca ma obowiązek dostarczyć go we wskazane miejsce przez Zamawiającego na terenie Grupy Azoty ZAK SA.

6. Wykonawca oraz jego ewentualni podwykonawcy powinni posiadać aktualne pozwolenia formalnoprawne (decyzje) właściwych organów administracji państwowej lub samorządowej na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania i transportu odpadów.

7. Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany do stosowania regulacji wewnątrzzakładowych, obowiązujących na terenie Grupy Azoty ZAK S.A., w zakresie bhp i ppoż., które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi pracami i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych.

8. Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć swoich pracowników w sprzęt ochrony osobistej zgodnie z przepisami bhp obowiązującymi w Grupie Azoty ZAK S.A. (kaski ochronne oznaczone nazwą firmy, maski przeciwgazowe, kamizelki odblaskowe/ ostrzegawcze lub odzież ochronna/ robocza oznaczone nazwą firmy, okulary ochronne).

9. W przypadku, gdy w związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca spowoduje powstanie szkód w mieniu Zamawiającego (zlokalizowanym na terenie prac lub w jego sąsiedztwie), zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia szkód na własny koszt i zwrócenie kosztów powstałych z tego tytułu Zamawiającemu wg przedstawionej kalkulacji wynikowej opracowanej przez Grupę Azoty ZAK S.A.

Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00:

- Koordynator zadania: Tomasz Borucki, tel. 77 481 24 02, kom. 695 380 919,

e-mail: tomasz.borucki@grupaazoty.com

- Inspektor nadzoru branży budowlanej: Pan Mariusz Szczepański, tel. 77 481 24 13, kom. 695 380 825, e-mail: mariusz.szczepanski@grupaazoty.com

W sprawach formalnych:

Pan Dariusz Błachut – tel. 77 481 25 96, e-mail: dariusz.blachut@grupaazoty.com

Wizja lokalna:

Wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia celem zapoznania się z ich specyfiką. Uczestnictwo w wizji lokalnej warunkuje dopuszczenie podmiotu do akcji ofertowej.

Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 20.10.2020r., o godz. 11:00. Spotkanie
z zainteresowanymi podmiotami odbędzie się przed Biurem Przepustekprzy Bramie Głównej Grupy Azoty ZAK S.A.

W celu przeprowadzenia wizji lokalnej należy do dnia 19.10.2020r.,do godz. 12:00 (na adres: tomasz.borucki@grupaazoty.com) przesłać elektronicznie zgłoszenie zawierające:

a) nazwę i adres siedziby podmiotu;

b) osobę i dane do kontaktu;

c) imię i nazwisko osoby/ osób uczestniczących w wizji lokalnej;

(powyższe dane są konieczne do wystawienia przepustki jednorazowej upoważniającej do wejścia na teren Grupy Azoty ZAK S.A. - dotyczy osób i firm nieposiadających przepustek).

W trakcie wizji lokalnej zainteresowanym podmiotom zostaną udzielone wszelkie niezbędne informacje, zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego wiedzą w zakresie przedmiotu zamówienia.

Zawartość oferty:

Ofertę spełniającą wymagania określone w ogłoszeniu należy sporządzić według wzoru ofertyzałączonego do zapytania.

Do oferty należy załączyć:

1. opis produktu z rysunkiem technicznym;

2. wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie (oferencie) wpisanym do CEIDG (ważność dokumentu przyjmuje się w okresie dwóch tygodni od daty wydruk),

lub oryginał lub kopię aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej (ważność odpisu przyjmuje się w okresie sześciu miesięcy od daty sporządzenia);

3. pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub kopia potwierdzonaprzez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu;

4. kopia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, potwierdzona jw.

Składanie ofert:

Ofertę w terminie do dnia 23.10.2020r. do godz. 14:00, należy:

- przesłać w formie skanu na adres e-mail: dariusz.blachut@grupaazoty.com;

- lub złożyć na Platformie Zakupowej LOGINTRADE;

- lub w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem:

„Akcja ofertowa PU-1-1 – Zakup i montaż bramy roletowej w budynku nr 482– nie otwierać”:

- złożyć w Kancelarii Głównej bud. 110;

- lub przesłać pocztą na adres:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

ul. Mostowa 30 A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

skr. poczt. 163

Dział Przygotowania i Realizacji Remontów PU-1-1

Kryteria oceny ofert:

- cena ryczałtowa.

Oferta będzie podlegać ocenie w oparciu o wyżej wymienione kryteria.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte
w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Zakup i montaż bramy roletowej w budynku nr 482 1 ST 1 Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i montaż bramy roletowej w budynku nr 482 "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...